Aktuelno stanje pregovora sa Ujedinjenim Kraljevstvom – pitanja i odgovori

0

Ujedinjeno Kraljevstvo je 29. marta aktiviralo Član 50. Šta je EU od tada uradila?

Ujedinjeno Kraljevstvo je 29. marta 2017. obavestilo Evropski savet o svojoj nameri da napusti Evropsku uniju, u skladu sa Članom 50 Ugovora o Evropskoj uniji.

Evropski savet je 29. aprila 2017. usvojio set političkih smernica, kojima je definisan okvir pregovora kao i stavovi i načela EU.

Evropska komisija je 3. maja 2017. Savetu uputila preporuku, kao i nacrt pregovaračkih direktiva za otvaranje pregovora. Savet je 22. maja na osnovu Komisijine preporuke, odobrio otvaranje pregovora u Članu 50 sa Ujedinjenim Kraljevstvom i imenovao Komisiju kao pregovarača. Lideri 27 članica su zajedno sa Evropskim savetom 29. aprila 2017. dogovorili smernice u kojima su izneti prioriteti prve faze pregovora.

Evropska komisija je predstavila i detaljne dokumente o pozicijama za pregovore sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Svaki od dokumenata je predmet razmatranja glavnog pregovarača Komisije Mišela Barnijea i radne grupe Saveta kojom predsedava generalni seketarijat Saveta, kao i upravljačke grupe za Bregzit u Evropskom parlamentu.

Evopska komisija objavljuje ove dokumente na našoj veb-stranici i prilikom razmene sa drugim institucijama EU te onda kada se oni upućuju Ujedinjenom Kraljevstvu. Do sada su objavljeni sledeći dokumenti o pozicijama:

  1. Prava građana
  2. Finansijsko poravnanje
  3. Nuklearni materijal i zaštitna oprema (EURATOM)
  4. Pitanja vezana sa funkcionisanje institucija, agencija i tela Unije
  5. Sporazum o upravljanju Članom 50
  6. Roba koja se plasira na tržište prema zakonima Unije pre datuma povlačenja
  7. Pravosudna saradnja u građanskopravnim i trgovinskim stvarima
  8. Tekuće pravosudne i administrativne procedure
  9. Tekuća saradnja policijskih i pravosudnih organa u rešavanju krivičnopravnih stvari

Šta se dogodilo tokom prve runde pregovora?

Prva runda pregovora u okviru Člana 50 između Evropske komisije i Ujedinjenog Kraljevstva je održana 19. juna. Obe strane su se složile da će oformiti radne grupe o pravima građana, finansijskom poravnanju i drugim pitanjima razdvajanja. Koordinatori pregovora će započeti pregovore i o pitanjima koja se tiču Severne Irske. Ishod prve runde pregovora je izložen u  načelnim smernicama koje su dogovorili Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropska komisija koje su objavljene na našoj veb-stranici.

Šta će se događati tokom druge runde pregovora?

Plan za ovu rundu će biti objavljen na našoj veb-stranici nakon što bude izrađen.

Kada će Ujedinjeno Kraljevstvo prestati da bude članica Evropske unije?

Ujedinjeno Kraljevstvo će prestati da bude članica Evropske unije u ponoć 29. marta 2019. osim ukoliko Evropski savet jednoglasno ne odluči da produži dvogodišnji period pregovora. Ujedinjeno Kraljevstvo će postati treća strana od dana povlačenja.

Kako se sklapa sporazum o povlačenju?

Pregovori o propisnom povlačenju moraju biti okončani u roku od dve godine od aktiviranja Člana 50. Ako se u tom periodu sporazum ne postigne, Ugovori prestaju da se primenjuju na državu koja istupa.

Pregovarač Unije će na kraju pregovora predstaviti Savetu i Evropskom parlamentu predlog sporazuma koji utvrđuje okvir budućeg odnosa Ujedinjenog Kraljevstva sa EU.

Saglasnost sa sporazumom, koja se postiže prostom većinom, mora dati Evropski parlament i to uz učešće poslanika Ujedinjenog Kraljevstva.

Savet će sklopiti sporazum pri čemu će odluku doneti snažnom kvalifikovanom većinom (odluku donosi 20 zemalja koje čine 65 odsto stanovništva 27 članica EU).

Sporazum mora da ratifikuje i Ujedinjeno Kraljevstvo u skladu sa svojim ustavnim odredbama.

Koliko zapravo ostaje vremena za same pregovore?

Pregovori će trajati oko 18 meseci (od početka juna 2017. do oktobra/novembra 2018). So how long does that leave for the actual negotiations?

Ko pregovara u ime Evropske unije?

Šefovi država ili vlada 27 članica EU su pozvali Savet da imenuje Evropsku komisiju za pregovarača, a kao glavnog pregovarača su odobrili Mišela Barnijea, kog je imenovala Komisija.

Evropska komisija, kao pregovarač Unije i Mišel Barnije, kao glavni pregovarač Komisije, podnosiće redovne izveštaje Evropskom savetu, Savetu i njegovim pripremnim telima, koji će o Bregzitu razgovarati u formatu 27 članica EU.

Mišel Barnije podnositi detaljne i redovne izveštaje o pregovorima Evropskom parlamentu preko upravljačke grupe za Bregzit.

Dvadesetsedam država članica će biti direktno uključene u pripremu pregovora, davaće smernice glavnom pregovaraču Unije i ocenjivaće napredak preko posebne radne grupe koja je uspostavljena u okviru Saveta sa stalnim predsednikom kako bi se osiguralo da se pregovori vode u skladu sa smernicama Evropskog saveta i pregovaračkim smernicama Saveta.

Evropski savet sa 27 članica će konstantno pratiti razvoj situacije i prema potrebi ažurirati smernice tokom pregovora.

Šta je sa praktičnom stranom pregovora? Na kom jeziku će se pregovarati? Koliko često će se strane sastajati?

Praktična pitanja, kao što su radni jezik i struktura pregovora, izloženi su u načelnim smernicama koje su dogovorene između EU i Ujedinjenog Kraljvestva 19. juna 2017. Engleski i Francuski su dva zvanična jezika na kojima će pregovori biti vođeni.

Gde će pregovori biti vođeni?

Pregovori će se voditi u Briselu.

Šta se dešava ako se ne postigne sporazum?

Dve godine nakon primljenog obaveštenja o povlačenju, ugovori EU jednostavno prestanu da se primenjuju na Ujedinjeno Kraljevstvo.

Može li država članica ponovo da se pridruži EU nakon istupanja?

Sve zemlje koje su se povukle iz EU mogu da podnesu zahtev za članstvo, ali bi u tom slučaju morale da prođu kroz pristupni proces.

Može li Član 50 da se opozove nakon aktiviranja?

Aktiviranje Člana 50 je odluka Ujedinjenog Kraljevstva, ali nakon aktiviranja nije moguć njegov jednostrani opoziv. Članom 50 nije predviđen jednostrani opoziv obaveštenja.

Da li će Unija biti transparentna tokom vođenja pregovora?

Pregovori koji se vode sa Ujedinjenim Kraljevstvom su jedinstveni i razlikuju se svih drugih pregovora koje je Evropska unija ikada vodila. Imajući u vidu da se radi o pregovorima bez presedana, Evropska komisija je osmislila poseban pristup po pitanju transparentnosti pregovora. Komisija će, kao pregovarač Evropske unije, osigurati maksimalnu transparentnost tokom čitavog procesa pregovaranja. Pročitajte našu politiku transparentnosti ovde.

Koja su osnovna načela ovih pregovora?

Sporazum o povlačenju bi trebalo da se zasniva na ravnotežu između prava i obaveza u istovremeno garantovanje jednakih uslova učešća u pregovorima. Evropski savet je u svojim smernicama odbacio mogućnosti selektivnog pristupa jedinstvenom tržištu i učešće pojedinih sektora. Unija je takođe istakla da će naše četiri slobode (ljudi, roba, usluge i kapital) ostati nedeljive. Pregovori se temelje na načelu da ništa neće biti dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. Evropska unija će zastupati jedinstven stav tokom pregovora, a Evropski savet je isključio mogućnost zasebnih pregovora između pojedinačnih država članica i Ujedinjenog Kraljevstva. Sporazum o povlačenju treba da poštuje autonomiju procesa donošenja odluka Unije kao i ulogu Suda pravde Evropske unije.

Kada će se razgovarati o budućem odnosu Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva?

Razvogor o okviru budućeg odnosa sa Ujedinjenim Kraljevstvom će početi tek nakon što bude ostvaren dovoljan napredak u svim oblastima koje obuhvata prva faza pregovora. O tome da li je ostvaren dovoljan napredak odlučiće Evropski savet. Mišel Barnije je javno rekao da se nada da će Evropska komisija moći da Evropskom savetu podnese izveštaj o tome da je ostvaren dovoljan napredak u oktobru.

Gde mogu da saznam više o pregovorima o Bregzitu?

Sve informacija o pregovorima o Bregzitu možete pronaći na našoj specijalnoj veb-stranici, uklučujući sve pregovaračke dokumente, materijale za medije i govore Mišela Barnijea.

Podeli

Comments are closed.