Državna pomoć: Komisija pojednostavila pravila za javna ulaganja u luke i aerodrome, kulturu i najudaljenije oblasti

0

Evropska komisija je danas odobrila nova pravila za državnu pomoć kojima se određene mere javne pomoći lukama, aerodromima, kulturi i najudaljenijim oblastima izuzimaju od prethodne kontrole Komisije. Cilj novih pravila je da se olakšaju javna ulaganja u cilju otvaranja radnih mesta i podsticanja rasta uz istovremeno očuvanje načela konkurencije.

Uredbom o opštem grupnom izuzeću” iz 2014, državama članicama je omogućena primena širokog dijapazona mera državne pomoći bez prethodnog odobrenja Komisije, jer nije verovatno da će se njima narušiti tržišna utakmica. Komisija je nakon dve javne konsultacije proširila oobim primene Uredbe na luke i aerodrome. Kada su u pitanju aerodromi, države članice sada uz punu pravnu sigurnost i bez prethodne kontrole Komisije mogu da u okviru javnih investicija ulažu sredstva u regionalne aerodrome sa godišnjim prometom do tri miliona putnika. Kada su u pitanu luke, države članice sada mogu da uz punu pravnu sigurnost i bez prethodne kontrole Komisije investiraju sredstva u iznosu do 150 miliona evra u morske luke i do 50 miliona evra u luke na unutrašnjim plovnim putevima.

Osim toga, Uredba uključuje niz novih pojednostavljenja u drugim oblastima, pre svega kada su u pitanju kultura, multifunkcionalni sportski objekti i najudaljenije oblasti. Cilj inicijative je da smanji administrativno opterećenje za javna tela i druge aktere u kontekstu Komisijinog programa Prikladnosti i delotvornosti zakonodavstva EU (REFIT).

Sve ove inicijative imaju za cilj da dodatno olakšaju javne investicije u korist zajedničkih ciljeva u pogledu radnih mesta, rasta, klime, inovacija i društvene kohezije. Ažurirana Uredba je još jedna prekretnica u nastojanjima Junkerove Komisije da se pravila EU o državnoj pomoći primenjuju što delotvornije i efikasnije. Komesarka Margret Vestager, nadležna za politiku konkurencije, izjavila je: „Želimo da omogućimo preduzećima učešće na tržištu pod jednakim uslovima i želimo da to postignemo na najdelotvorniji način. Pravila EU o državnoj pomoći su ista za sve države članice. Današnjim izmenama štedimo vreme državama članicama i olakšavamo investiranje u luke i aerodrome, kulturu i najudaljenije oblasti EU. Na taj način Komisija može da se usredsredi na mere javne podrške koje imaju najveći uticaj na tržišnu utakmicu na jedinstvenom tržištu, kako bi velikim pitanjima posvetila mnogo vremena, a malim malo u korist svih evropskih građana.”

Podeli

Comments are closed.