EU uz Srbiju u borbi protiv diskriminacije

0

Evropska unija je uz Srbiju u borbi protiv diskriminacije i veoma smo zadovoljni onim što je urađeno u tvining projektu “Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju”, izjavio je predstavnik Delegacije EU u Srbiji Nikolas Bizel.

Bizel je novinarima, uoči završne konferencije tvining projekta, rekao da je EU obezbedila finansijsku podršku od 1,2 miliona evra.

“Mnogo je učinjeno u smislu treninga, da se ojačaju kapaciteti institucija Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. To je važno za građane Srbije kada je reč o borbi protiv diskriminacije, ali je za Srbiju važno i u kontekstu pridruživanja EU u okviru poglavlja 23”, ukazao je Bizel.

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović rekla je da se danas završava dvogodišnji projekat koji je sproveden u saradnji sa bečkim Institutom za ljudska prava “Ludvig Bilcman” i slovenačkom Kancelarijom za manjine.

“Ovo je jedan od prvih tvining projekata i ugovora koji je Srbija sprovela u decentralizovanom sistemu upravljanja, odnosno mi smo bili u obavezi da radimo administriranje i sva plaćanja, kontrolišemo način sprovođenja projekata”, objasnila je Paunović.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je da je najveća korist od projekta produbljivanje saradnje sa kolegama iz Austrije i Slovenije.

“Najznačajnija aktivnost za nas je izrada tehničke specifikacije za novu bazu podataka jer je institucija Poverenika ojačala u svim segmentima, ali time je rastao i broj protužbi građana, odnosno spremnost da prepoznaju i prijave diskriminaciju i bilo je potrebno da bazu podataka učinimo kvalitetnijom”, zaključila je Janković.

Informacije o projektu

FoNet

Ovaj projekat ukupne vrednosti 1,2 miliona evra finansirala je Evropska unija i ko-finansirala Repbulika u iznosu od 60,000 evra, a realizovan je tokom protekla 22 meseca.

Projekat je doprineo unapređenju i promociji implementacije relevantnih zakonskih i strateških okvira za zaštitu od diskriminacije, zaštitu prava nacionalnih manjina i branilaca ljudskih prava kroz dodatno usaglašavanje sa evropskim standardima.

Važan element projekta činila je i promocija primene mera u vezi sa ostvarivanjem osnovnih prava predviđenih Akcionim planom za poglavlje 23 i fokusiranje na princip nediskriminacije i položaj osetljivih društvenih grupa kako i nacionalnih manjina. Takođe, projekat je doprineo osnaživanju postojećih kapaciteta Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i drugih ključnih aktera u oblasti zaštite ljudskih prava sa ciljem da se antidiskiminaciona politika učini još učinkovitijom i na republičkom i lokalnom nivou.

Aktivnosti koje su realizovane pružile su podršku Kancelariji za ljudska i manjinska prava u procesu praćenja realizacije Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina kao i praćenja primene prepreporuka mehanizama UN za ljudska prava.

Poseban fokus stavljen je na pripremne procedure za izradu državnog izveštaja u okviru mehanizma Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) koji će Srbija u okviru trećeg ciklusa predati u oktobru ove godine. Pored toga, formulisane su i preporuke u vezi sa izradom naredne Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije sa pratećim Akcionim planom za period nakon isteka aktuelne strategije.

Širok spektar društvenih aktera poput predstavnika policije, polaznika Pravosudne akademije, predstavnika nacionalnih saveta nacionalih manjina, kao i nevladinih organizacija imali su priliku u da učestvuju u obukama koje su za osnovni cilj imale razmenu iskustava u domenu anti-diskriminacije i zaštite prava branilaca ljudskih prava. Sada u poslednjim nedeljama projekta razvijamo i e-kurs o prevenciji i zaštiti od diskriminacije sa ciljem da se tim putem osnaže kapaciteti aktera u lokalnim zajednicama, a posebno lokalnih samouprava, za razvoj mera prevencije diskriminacije i mera usmerenih na širenje svesti o diskriminaciji.

Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (PZR) je povećala svoju vidljivost na lokalnom niovu sa ciljem da se na taj način osigura ravnopravan pristup pravnoj zaštiti svim osobama koje su bile žrtve diskriminacije. Poseban akcenat stavljen je na unapređivanje efikasnosti i efektivnosti preporuka koje izdaje PZR, a koje čine sastavni deo mehanizama kojim se vrši dalja prevencija diskriminacije.

Razvijen je i Etički kodeks koji će poslodavcima pružati smernice za izradu antidiskriminacionih praksi i motivisati ih da poštuju odredbe Zakona o prevenciji i zaštiti od diskriminacije i spreče pojavu diskriminacije u oblasti rada. Kroz program obuke za trenere koji je realizovan, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i njena stručna služba imali su priliku da unaprede svoja znanje i veštine o metodama za rad na širenju svesti o diskriminaciji u kontaktu sa različitim društvenim akterima, što na duži rok treba da doprinese tome da se poveća broj pritužbi podnetih PZR.

Ključni rezultati projekta su:

  • Preporuke za unapređenje procesa izrade strateških dokumenata u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina i zaštitu ravnopravnosti,
  • Preporuke za unapređenje procesa praćenja implementacije preporuka mehanizama UN za ljudska prava kao i za praćenje primene akcionih planova u oblasti zaštite od diskriminacije i ostvarivanja prava nacionalih manjina,
  • Doprinos strateškim dokumentima PZR u vidu podataka dobijenih kroz istraživanje javnog mnjenja “Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji”,
  • Osnaženi kapaciteti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za rad na širenju svesti i rad sa različitim društvenim akterima na nacionalnom i lokalnom nivou kao i za prikupljanje dokaza u slučajevima diskriminacije,
  • E-kurs za aktere na lokalnom nivou, posebno jedinice lokalne samouprave, sa ciljem da se razvijaju mere za širenje svesti i prevenciju diskriminacije na lokalnom nivou,
  • Jačanje kapaciteta za službenike u upravi (74 učesnika na obukama), nacionalnih saveta nacionalnih manjina (64) i NVO (25) sa ciljem da se promoviše pristup pravnoj zaštiti i unapredi zaštita prava osetljivih grupa,
  • Obuke za polaznike Pravosudne akademije sa primerima sudske prakse u slučajevima diskriminacije (54 učesnika) i obuke za predstavnike policije (28) o zaštiti ljudskih i manjinskih prava,
  • Aktivnosti za jačanje svesti građana o zaštiti prava branilaca ljudskih i prava nacionalnih manjina.

Projekat su realizovali bečki Institut za ljudska prava „Ludvig Bolcman“ i slovenački republički Urad za narodnosti koji su svoja iskustva i znanje o različitm sistemima zaštite ljudskih prava i zaštite ravnopravnosti u zemljama Evropske unije podelili partnerima u Srbiji. Četrdesetak eksperata iz zemalja članica EU su sarađivali sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i drugim akterima razmenjujući iskustva, znanje i veštine u okviru organizovanih obuka, radnih sastanaka, obuke na radu, analize zakonodavnih i insitucionalnih analiza i izradu preporuka.

Završnom događaju prisustvovali su i predstavnici Kancelarije stalnog koordinatora UN, Misije OEBS u Srbiji, resornih ministarstava, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Pravosudne akademije i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih i manjinskih prava.

Ključne preporuke projekta su preporuke za unapređenje procesa izrade strateških dokumenata u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina i zaštite ravnopravnosti, osnaženi su kapaciteti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, preporuke za praćenje procesa primene mehanizama UN za ljudska prava, e-kurs za aktere na lokalnom nivou, jačanje kapacitete za službenike u upravi, obuke za polaznike Pravosudne akademije i aktivnosti za jačanje svesti građana o zaštititi prava branilaca ljudskih i prava nacionalnih manjina.

Podeli

Comments are closed.