Ka efikasnijem zatvorskom sistemu uz podršku EU

0

Ministarstvo pravde Republike Srbije i Evropska unija su danas pokrenuli Tvining projekat koji će trajati 18 meseci i koji se sprovodi u partnerstvu sa Nemačkom i Austrijom. Ovaj projekat, koji je vredan milion evra, za cilj ima unapređenja zatvorskog sistema Republike Srbije kroz prenos iskustava, stručnog znanja i dobre prakse razvijene u zemljama članicama Evropske unije.

Na svečanosti povodom obeležavanja početka projekta šef Delegacvije EU u Beogradu Sem Fabrici je naglasio da je, u kontekstu pregovaračkog poglavlja 23 o pristupanju Srbije EU projekat vrlo važan, jer se ono ne odnosi samo na pravosuđe i osnovna ljudska prava, već i mnogo šire, jer se tiče odnosa prema građanima.

“Podržavamo Srbiju da ostvari napredak u ovom procesu i EU će joj ostati najvažniji partner na tom planu”, rekao je Fabrici.

On je podsetio da je EU za podršku Srbiji u sprovođenju pregovaračkog poglavlja 23 dala pomoć od 23 miliona evra, i još sedam miliona za reformu zatvorskog sistema. “Napredak zemlje u pristupanju EU se meri i situacijom u zatvorskom sistemu”, ukazao je Fabrici. Ambasadorovo izlaganje u celini možete pročitati ovde.

Vicekancelar Austrije Volfgang Brandšteter rekao je da je siguran da će veliki tvining projekat unapređenja zatvorskog sistema da se ostvari, jer je ta oblast od velikog značaja i ključna je u procesu izvršenja krivičnih sankcija.

“Siguran sam da će projekat postići uspeh i da će iskustva biti korisna”, rekao je Brandšteter.

Ministarka pravde Nela Kuburović je izjavila da Srbija nije više na “crnoj listi” Saveta Evrope i na poslednjem mestu po uslovima boravka u zatvorima. Ona je navela da su “uslovi u srpskim zatvorima značajno bolji nego 2010. godine, čak dosta bolji nego u mnogim bogatijim državama Evropske unije”, I dodala da u prilog tome govore i podaci da je 2011. godine na 100 raspoloživih mesta bilo 157,6 osuđenika, a da je danas taj broj 106,4.

Ministarstvo pravde Republike Srbije sprovodi intenzivne aktivnosti sa ciljem stvaranja čvrstog strateškog okvira za dalju reformu pravosudnog sistema, u skladu sa EU standardima. S tim u vezi 2013. godine je usvojena Nacionalna strategija reforme pravosuđa dok je Strategija za razvoj sistema izvršenja krivičnih sankcija usvojena i treba da bude sprovedena do 2020. godine. Ove strategije su u skladu sa Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23 koje se odnosi na pravosuđe i fundamentalna prava.

U skladu sa realnim potrebama da se nastavi jačanje kapaciteta zatvorskog sistema u Republici Srbiji, ovaj Tvining projekat koji finansira Evropska unija je osmišljen da, kroz unapređenje kvaliteta edukacije i obuke, doprinese profesionalnom razvoju zaposlenih, kako bi se ojačali ukupni kapaciteti Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Tokom narednih 18 meseci, stručnjaci iz Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju u partnerstvu sa Agencijom za ekonomsku saradnju i razvoj iz Austrije će blisko sarađivati sa kolegama iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Biće organizovan niz analiza, seminara za obuku, radionica, studijskih poseta i sastanaka kako bi se unapredila upošljivost osuđenika kao i poboljšali životni i radni uslovi u okviru zatvorskog sistema u Srbiji.

Konkretnije, stručnjaci na projektu će raditi na unapređenju organizacionih i tehničkih kapaciteta Centra za obuku i stručno osposobljavanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Nišu, što će pomoći u pripremi i realizaciji programa obuke za zaposlene u sistemu izvršenje krivičnih sankcija. Niz obuka će biti organizovan za zaposlene u službi za obezbeđenje, službi za tretman i zdravstvenoj službi u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, kao i stručno osposobljavanje osuđenica u Kazneno popravnom zavodu u Požarevcu.

Projekat finansira EU i sufinansira Republika Srbija. Korisnik ovog projekta je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, a ugovorno telo u ime Srbije je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa EU Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

Ovaj projekat je deo šireg programa podrške EU za reformu kaznenog sistema u Srbiji čija je ukupna vrednost 7 miliona evra za period u naredne tri godine, i daje podršku državnim organima da poboljšaju standarde u zatvorima, zdravstvenu negu u njima kao i brigu o zatvorenicima po odsluženju kazne. Takođe će se ovim projektom obezbediti i dodatno usavršavanje zatvorskog osoblja, kao i nabavka traktora za zatvore i vozila za povereničke kancelarije. Evropska unija je najveći donator Republike Srbije i od 2000. godine obezbedila je Srbiji više od 3 milijarde evra bespovratne pomoći.

Više o Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je institucija u okviru Ministarstva pravde Republike Srbije, zadužena da organizuje, sprovodi i nadzire izvršenje kazne zatvora, maloletničkog zatvora, mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana, vaspitne mere upućivanja u vaspitno-popravni dom, kao i vanzavodskih sankcija i mera. Uprava sprovodi meru pritvora i druge mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku. Takođe, ova institucija prati stanje i primenu propisa u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i u skladu sa tim ukazuje na potrebu i pravce normativnog uređenja.

Više o Sektoru za ugovaranje i finansiranje EU programa

Sektor za ugovaranje i finansiranje EU programa (CFCU, Ministarstvo finansija) je odgovorno za oblasti plaćanja, obračunavanja, prađenja i izveštavanja o implementaciji projekata koji se finansiraju iz pretpristupnih EU IPA fondova.

Podeli

Comments are closed.