Podrška EU unapređenje efikasnosti pravosuđa u Srbiji

0

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije i Pravosudna akademija Republike Srbije, danas su potpisali Memorandum o saradnji u oblasti razmene sudskih odluka iz baza podataka sudske prakse, ovih institucija

Memorandumom je predviđena saradnja Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije i Pravosudne akademije Republike Srbije, koja se odnosi na razmenu i dostupnost sudskih odluka koje se čuvaju u bazama podataka sudske prakse u ovim institucijama radi sveobuhvatnog, tačnog i bržeg pristupa odlukama sudova u Republici Srbiji, kao i odluka relevantnih međunarodnih sudova, koje su od značaja za rad pravosuđa u Republici Srbiji.

Integrisanim pretragama navedenih baza, po jedinstveno definisanim ključevima, usaglašenih od strane obe institucije, sudije u Srbiji dobijaju mogućnost da veoma efikasno i efektivno unaprede rad, i to kroz značajno smanjivanje vremena pretrage baza sudskih odluka, ali i povećanju kvaliteta odluka sudova u Republici Srbiji.

Vrhovni kasacioni sud i Pravosudna akademija će navedene aktivnosti sprovoditi samostalno i uz pomoć međunarodnih projekata namenjenih jačanju kapaciteta obe institucije u cilju što uspešnije realizacije aktivnosti predviđenih ovim Memorandumom o saradnji.

Ciljevi koji se žele postići omogućavanjem razmene podataka između dve baze podataka sudske prakse su višestruki i nadovezuju se na prethodno ostvarene rezultate tokom EU projekata ”Unapređenje efikasnosti pravosuđa” (JEP) i „Podrška pravosudnoj akademiji“ (JAP). Rezultati projekta ”Unapređenje efikasnosti pravosuđa” se odnose na definisanje unapređene liste ključnih reči i otvaranje individualnih naloga za korišćenje baze podataka sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda, svakom sudiji u svim sudovima u Republici Srbiji.

Sa druge strane projekat „Podrška pravosudnoj akademiji“ je u značajnoj meri doprineo formiranju baze sudske prakse odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Omogućavanje razmene podataka između dve postojeće baze podataka, sa referencama na odluke koje se mogu povezati, između domaćeg pravosuđa i odluka suda u Strazburu, stvaraju se preduslovi za sveobuhvatan pregled i analizu sudskih odluka koje bi sudijama u Republici Srbiji, ali i široj stručnoj javnosti, dali hronološki uvid u odluke u predmetima od interesa za sudsku praksu.

Podeli

Comments are closed.