Spoljna migraciona politika EU: odlučniji pristup

0

Dve godine nakon predstavljanja revidiranog globalnog pristupa migraciji i mobilnosti EU postignuti su važni koraci u jačanju dijaloga i saradnje, iako bi trebalo učiniti više kako bi se ostvario dalji napredak.

Kakav je napredak postignut u poboljšanju upravljanja migracionim tokovima i promovisanju mobilnosti u sigurnom okruženju? U izveštaju koji je danas donet Komisija razmatra glavne razvoje događanja u spoljnoj migracionoj politici EU tokom 2012. i 2013. Dve godine nakon predstavljanja revidiranog globalnog pristupa migraciji i mobilnosti EU postignuti su važni koraci u jačanju dijaloga i saradnje, iako bi trebalo učiniti više kako bi se ostvario dalji napredak.

Napori koji su potrebni kako bi se odgovorilo na realnost povećane međunarodne mobilnosti moraju odgovoriti potrebama i prioritetima svih učesnika. Za to je potrebna bolja upotreba postojećih alata kao što su partnerstva za mobilnost i zajednička pravila o vizama, a potrebna je i veća saradnja država članica u sprovođenju politika EU kada je to moguće.

„Migracija kojom se dobro upravlja može doneti istinsku korist svim učesnicima, od migranata do država. Naš uspeh u velikoj meri zavisi od dijaloga i saradnje sa zemljama izvan EU i međunarodnim organizacijama. Partnerstva za mobilnost, lakše izdavanje viza u kombinaciji sa sporazumima o reamisiji i zajednička pravila o vizama i dalje su važni politički instrumenti, ali potrebno je uložiti dodatne napore kako bismo osigurali privredni rast i konkurentnost i u saradnji sa zemljama izvan EU rešili negativne strane migracije, kao što su trgovina ljudima i krijumčarenje migranata” izjavila je komesarka za unutrašnje poslove, Sesilija Malstrom.

Partnerstva za mobilnost pokazala su se korisnim alatom za rešavanje pitanja migracije i azila na način koji odgovara svim uključenim stranama. Njima se utvrđuje skup političkih ciljeva i uspostavlja struktura za dijalog i saradnju. Partnerstva za mobilnost do sada su sklopljena sa šest zemalja: Moldavija (2008.), Zelenortska ostrva (2008.), Gruzija (2009.), Jermenija (2011.), Maroko (2013.) i Azerbejdžan (2013.). Pregovori o partnerstvu za mobilnost sa Tunisom završeni su u novembru 2013. i očekuje se njegovo potpisivanje, a pregovori s Jordanom započeli su u decembru 2013.

Komisija je u periodu 2012–2013. pružila celokupnu finansijsku podršku u iznosu od 200 miliona evra za više od 90 projekata u oblasti migracija u mnogim zemljama u razvoju. Uz to su države članice uložile dodatna finansijska sredstva za sprovođenje globalnog pristupa migraciji i mobilnosti.

Odgovor na krizne situacije

Dalji rad je neophodan i u oblasti zaštite izbeglica i ljudskih prava. Evropska kancelarija za podršku u pitanjima azila mogla bi, na primer, da igra važniju ulogu u oblasti azila i prihvatanja molbi za azil i poboljšanju kapaciteta zemalja izvan EU koje su u okviru partnerstava za mobilnost. Mogla bi da se poboljša i upotreba regionalnih programa zaštite, posebno dugotrajnijim angažmanom i finansiranjem.

Bolja usklađenost mera ponovnog naseljavanja na nivou EU i među državama članicama omogućila bi delotvorniji i brži odgovor na krizne situacije. EU bi na raspolaganje trebalo da stavi više finansijskih sredstava za podršku većeg broja mesta za ponovno naseljavanje i humanitarni pristup u okviru novog Fonda za azil i migracije (2014–2020.).

Sledeći nivo globalnog pristupa migraciji i mobilnosti

Međutim moguće je bolje iskoristiti postojeću politiku i alate u području spoljne politike migracije i azila, između ostalog i kako bi se Evropska unija učinila privlačnijom i ojačala njena privreda.

Pitanje migracije radne snage biće u središtu interesa tokom sledećih godina tako da bi partnerstva za mobilnost u tom pogledu mogla preuzeti važniju ulogu (na primer olakšanjem razmene studenata i stručnjaka, jačanjem kapaciteta za upravljanje migracijom u zemljama izvan EU, uvođenjem programa kružne migracije, jačanjem socijalne zaštite legalnih migranata, rešavanjem pitanja prenosivosti socijalnih prava kada je to potrebno itd.).

Lakše izdavanje kratkoročnih viza može imati mnoge pozitivne efekte na razvoj zemalja izvan EU, na primer poboljšanje poslovnih mogućnosti i trgovinskih odnosa sa EU kao i jačanje direktnih kontakata među ljudima. Osim toga, trebalo bi u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje pruža vizna politika EU kako bi se podstakao privredni rast i kulturna razmena. Komisija će u sledećih nekoliko nedelja predložiti izmene Zakona o vizama kako bi putnicima koji poštuju propise dodatno olakšala putovanje i istovremeno osigurala visok nivo sigurnosti u Evropskoj uniji.

Poslednjih godina se saradnja u oblasti sprečavanja i suzbijanja ilegalne migracije poboljšala. Započeti su i sprovode se dijalozi, razmene informacija i zajedničke akcije radi suzbijanja ilegalne trgovine ljudima i krijumčarenja migranata. Predviđene su dalje inicijative kako je i najavljeno u izveštaju radne grupe za Mediteran.

Pozadina

Od 2005. globalni pristup migraciji i mobilnosti predstavlja sveobuhvatni okvir za spoljnu migracionu politiku i politiku azila EU i njime se definiše način na koji EU vodi političke dijaloge i sprovodi operativnu saradnju sa zemljama izvan EU. Utemeljen je na jasno definisanim prioritetima koji odražavaju strateške ciljeve EU i integrisan je u opštu spoljnu politiku EU, uključujući razvojnu saradnju.

Cilj globalnog pristupa migraciji i mobilnosti jeste podsticanje dijaloga i saradnje sa zemljama partnerima izvan EU u četiri oblasti: bolja organizacija legalne migracije i podsticanje mobilnosti kojom se dobro upravlja, sprečavanje i suzbijanje ilegalne migracije i iskorenjivanje trgovine ljudima, maksimalno povećanje uticaja migracije na razvoj te promovisanje međunarodne zaštite i jačanje spoljne dimenzije azila.

Globalni pristup migraciji i mobilnosti sprovodi se regionalnim i bilateralnim političkim dijalozima (uz pomoć političkih alata kao što su partnerstva za mobilnost), pravnim instrumentima kao što su lakše dobijanje viza i sporazumi o ponovnom pristupu, operativnom podrškom i izgradnjom kapaciteta kao i  širokim rasponom podrške programima i projektima (koji su na raspolaganju brojnim učesnicima, uključujući civilno društvo, udruženja migranata i međunarodne organizacije).

Korisni linkovi

Vebsajt Sesilije Malmstrom

Komesarka Malmstrom na Twitteru

Vebsajt Glavne uprave za unutrašnje poslove

Glavna uprava za unutrašnje poslove na Twitteru

Izveštaj o sprovođenju globalnog pristupa migraciji i mobilnosti u razdoblju 2012–2013.

Podeli

Comments are closed.