ИПА

Приоритети акционог програма за Србију су у складу са Оквирним стратешким документом (стратешки документ) којим су утврђени приоритети финансијске помоћи ЕУ Србији на њеном путу ка ЕУ у периоду од 2014. до 2020. и обухватају два стуба: демократију и владавину права те конкурентност и раст. Избор конкретних сектора који ће бити финансирани у оквиру овог програма се заснива на циљевима и резултатима који су обухваћени стратешким документом, приоритетима који су дефинисани документом Стратегија проширења и главни изазови 2014-2015, конкретним препорукама Извештаја о напретку Европске комисије за Србију за 2014, као и релеватним националним стратешким документима, пре свега Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније и документом Национални приоритети за међународну помоћ – процена потреба.

Актуелни програм је припремљен у тесној сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије и националним институцијама као и у непосредној координацији са другим донаторима, укључујући међународне финансијске институције и организације цивилног друштва. Мере у оквиру овог програма су изабране на основу њихове релеватности и доприноса националним секторским стратегијама као и на основу њихове везе са приступним преговорима, а у циљу остваривања секторског приступа. Осим тога, ове мере су процењене на основу кључних начела зрелости, капацитета апсорпције, правилног распоређивања средстава у односу на претходни програм ИПА као и донаторску помоћ.

ИПА, односно Инструмент за претприступну помоћ, представља усмерени механизам који је ЕУ створила како би успешно пружила помоћ земљама Западног Балкана и Турској. ИПА је осмишљен тако да усмери подршку на реформе кроз јединствени и флексибилни систем од кога непосредну корист остварују грађани, док земље добијају додатну помоћ за постизање европских стандарда.

Новчана вредност пројеката у оквиру ИПА у региону за период од 2007. до 2013. износи 11,5 милијарди евра. ИПА је заменио пет претходних претприступних инструмената ЕУ – Пхаре, ИСПА, САПАРД, програм за Турску и ЦАРДС.

ИПА је заснован на потребама. Зато су приоритети овог инструмента засновани на јасним проценама. Његови кључни елементи су приступна односно европска партнерства која је ЕУ успоставила са земљама корисницама, Комисијин стратешки документ за проширење и годишњи извештаји за сваку од земаља.

Помоћу критеријума за издвајање средстава води се рачуна о капацитетима сваке земље да користи фондове и да управља њима, као и о њеном поштовању услова за приступање. Уколико услови не буду испуњени, може се применити клаузула о суспензији. ИПА на тај начин представља везу између политичког оквира проширења и буџетског процеса ЕУ.

ИПА пружа различите облике помоћи земљама које спроводе политичке и економске реформе на свом путу ка чланству у ЕУ: инвестиције, уговоре за набавку или субвенције; стручњаке држава чланица за развој административне сарадње; активности за подршку земљама корисницама; помоћ за реализацију и управљање програмима; у изузетним случајевима, буџетску подршку.

ИПА нуди Европској унији повезан оквир за управљање и постепену децентрализацију или управљање које преноси земљама корисницама. Поред тога, она омогућава флексибилност у примени помоћи. ИПА успоставља снажну везу између буџетског и стратешког аспекта проширења. Она јасно ставља на знање земљама корисницама шта могу да очекују у смислу помоћи, под условом да испуне услове за њено добијање.

На тај начин ИПА додатно јача смернице које ЕУ даје земљама кандидатима и земљама потенцијалним кандидатима о приоритетима које треба да следе. Али пре свега, ИПА помаже да те земље, које нису само њени суседи већ и могуће будуће чланице ЕУ, остваре стандарде и вредности на којима је изграђена Унија. На тај начин ИПА је права инвестиција у будућност – за земље кориснице, али и за саму ЕУ. Она уноси нови фокус у помоћ за проширење ЕУ.

Уопштено говорећи, средства ИПА се могу користити на четири начина:

  1. Као техничка подршка, која најчешће укључује ангажман експерата – консултаната који институцијама у Србији попут Одељења за заштиту потрошача пружају услуге припреме пројектне документације, развоја стратегија, спровођења обука итд.
  2. За реализацију твининг пројеката, односно успостављање сарадње између локалних институција у Србији са сличним управама у државама чланицама ЕУ са циљем спровођења пројеката, размене знања и искуства и пружања помоћи у спровођењу правних тековина ЕУ.
  3. За спровођење инвестиционих пројеката који првенствено обухватају набавку опреме и реализацију финансијских аранжмана са другим финансијским институцијама.
  4. За доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката који се односе на цивилно друштво, локалне самоуправе, агенције итд.

ПОМОЋ ПРЕ ИПА