Osnaživanje i jačanje profesionalnih kapaciteta lokalnih zajednica da planiraju i upravljaju predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem (PVO) u svojim sredinama, značaj uključivanje dece u PVO kao i potreba optimizacije predškolskih ustanova, bile su teme trodnevnih obuka koje su održane u okviru aktivnosti  SUPER projekta (Support to preschool education system reform in Serbia – Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja u Srbiji) koji finansira Evropska unija.

Tokom oktobra i novembra 2019. održano je sedam trodnevnih obuka kojima je prisustvovalo 200 predstavnika lokalnih zajednica – predškolskih ustanova, domova zdravlja i centara za socijalni rad iz 50 lokalnih samouprava koje su uključene u SUPER projekat. Obuke su održane u Brzeću, Šapcu, Kragujevcu, Nišu, Golupcu, Titelu i Vršcu.

Tokom svih obuka, Lidija Miškeljin, vođa SUPER projekta pozdravila je prisutne i predstavila projektne aktivnosti u koje je uključeno 50 predškolskih ustanova i lokalnih samouprava širom Srbije. Ona je istakla da je za kvalitetno PVO neophodna saradnja i uključivanje lokalnih zajednica i svih aktera na lokalnom nivou.

Umrežavanje stručnjaka iz predškolskih ustanova, domova zdravlja, centara za socijalni rad i lokalnih samouprava radi stvaranja zajedničke strategije pruža razmenu informacija, nove mogućnosti za bolje strateško planiranje i unapređivanje prakse predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Svako od vas ima posebnu ulogu i samo zajedno imate moć da doprinesete građenju kvalitetnog inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja”, istakla je Miškeljin.

Kroz interaktivan rad koji se odvijao u grupama, učesnici su razgovarali o značaju ranog detinjstva i zašto je važno da sva deca budu obuhvaćena PVO. Učesnicima su predstavljeni strateški i zakonski okvir neophodni za razvijanje lokalnih strategija za unapređenje PVO kao i način izrade strateškog dokumenta i akcionog plana koji su neophodni za utvrđivanje pravca delovanja u ovoj oblasti, za planiranje finansijskih sredstava i povezivanje različitih institucija na lokalnom nivou.

Posebno je istaknuto da je za uspešnije planiranje razvoja PVO potreban multisektorski pristup i međusektorska saradnja, pogotovo na lokalnom nivou. Stoga je, smatraju predvači, potrebno predvideti mehanizme međusektorske saradnje.

Prema dostupnim podacima, 48 lokalnih samouprava u Srbiji nema lokalni strateški plan za razvoj PVO. Suština je, kažu predavači, da se svi akteri u lokalnim zajednicama osnaže za zastupanje interesa dece ranog uzrasta u svojim sredinama kao i za promovisanje važnosti PVO u lokalnoj zajednici.

Obuke su ocenje kao veoma korisne za dalji rad i unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou. Učesnici ocenjuju interaktivan rad, sticanje novih znanja i mogućnost razmene iskustava kao najznačajnije koristi od ovih obuka koje su vodile Milena Mihajlović, Aleksandra Kalezić Vignjević, Angelina Skarep i Olga Lakićević iz CIP – Centra za interaktivnu pedagogiju.

O projektu

SUPER projekat realizuje se u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Projektom upravlja Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Projektne aktivnosti počele su u martu 2019. i trajaće dve godine. EU finansira projekat sa oko 900.000 evra, a realizuje ga PARTICIP GmbH u konzorcijumu sa IB (Internationaler Bund), VBJK i CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju.

U SUPER projekat uključeno je 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije sa kojima će se raditi na razvijanju profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama za kvalitetno inkluzivno PVO, na jačanju profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama za planiranje i upravljanje PVO kao i na unapređivanju zakonskog okvira za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Pored toga, EU obezbedila je i donaciju za opremanje predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat, za didaktičku, IT opremu i nameštaj, u iznosu od oko million evra, što će dodatno doprineti kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

SUPER je jedan od tekućih projekata kojim Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzovnom obrazovanju itd.