Ka novoj politici mentalnog zdravlja

0

U Beogradu je u periodu od 8-9. juna održan dvodnevni intenzivni dijalog “Ka novoj politici mentalnog zdravlja i lečenju zasnovanom na ljudskim pravima“.

Više od pedeset psihijatara, psihologa, socijalnih radnika, pravnika, pacijenata i članova njihovih porodica okupilo se radi razgovora o brojnim složenim pojedinostima politike mentalnog zdravlja, koje je Šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tim Kartrajt, u svom uvodnom obraćanju s pravom označio kao jednu od najtežih i najsloženijih oblasti javne politike, rečima: “Malobrojne su oblasti javne politike koje su toliko složene i komplikovane, koje imaju takav emotivni naboj i zavise od svakog posebnog slučaja, kao što je slučaj sa pitanjem mentalnog zdravlja, I to čak I kada ne dodamo na to povezane dimenzije lišavanja slobode, i potreba reintegracije, i rehabilitacije”.

Nedostaci u oblasti javnih politika i njihovog sprovođenja koje su identifikovali eksperti Saveta Evrope podstakli su Ministarstvo zdravlja da osnuje Radnu grupu za izradu nacrta nove Strategije mentalnog zdravlja. Konferencija je doprinela vođenju dijaloga o politikama i utvrđivanju strateških opcija, jasno navodeći da pitanja mentalnog zdravlja prožimaju nadležnosti više državnih organa i da ih je neophodno posmatrati kao zajednički zadatak. Neophodna je posvećenost svih aktera, jasna raspodela odgovornosti i definisanje nadležnih aktera kao i utvrđivanje preciynih vremenskih okvira. To je razlog zašto je osim strateškog dokumenta vizije neophodan i prateći operacionalizovan akcioni plan.

EU snažno podržava Srbiju na ovom putu. Ne samo zato što “odgovarajući standardi mentalnog zdravlja kojima se osiguravaju ljudska prava i odgovarajuća socijalna zaštita predstavljaju deo pregovora Srbije sa EU, što se zahteva ne samo Poglavljem 23 koje se bavi osnovnim pravima, nego i Poglavljima 19 i 28 koja se odnose na pitanja socijale i zdravstvene zaštite, već i zato što je mentalno zdravlje veoma važna tema za sve nas, jer se radi o vrlo važnom pitanju za ljude koje u sve većoj meri utiče na društvo”, kako je rekao Nikolas Bizel, iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Ovaj multidisciplinarni forum za razmenu mišljenja između profesionalaca, pripadnika akademskih ustanova, civilnog društva, osoba sa mentalnim smetnjama i članova njihovih porodica, omogućio je da se čuju veoma lična svedočenja. Olgica iz Nove vizije, Udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja i članova njihovih porodica, izrazila je zahvalnost što “Napokon, nakon više od pet godina, ima priliku da bude ovde, razgovara, da svoj doprinos i čuje druge”. Radna grupa Ministarstva zdravlja se obavezala da će u proces izrade nacrta uključiti korisnike usluga i članove njihovih porodica.

Demokratska rasprava se bavila zakonskim rešenjima, najboljom praksom, i operativnim pitanjima i zaključila da zaštita mentalnog zdravlja zahteva uključenost svih korisnika usluga mentalnog zdravlja, međuresornu saradnju, mobilizaciju finansijskih i ljudskih resursa, uključujući i sredstva predpristupne pomoći EU, izradu studije izvodljivosti, imenovanje regionalnih koordinatora za sprovođenje politike mentalnog zdravlja, pokretanje godišnjeg foruma psihijatrijskih i ustanova socijalne zaštite, kao i široku kampanju informisanja javnosti koja će dovesti do destigmatizacije i zaštite od diskriminacije. Deinstitucionalizacija ne sme da vodi trans-institucionalizaciji, “ljudska prava u oblasti mentalnog zdravlja su jedan nov način daljeg napretka koji će dovesti do mera koje menjaju život i zahtevaju spajanje procesa u psihijatriji sa procesima socijalne zaštite”, rekao je Roberto Mecina iz Odeljenje za mentalno zdravlje, (Projekat EQUAL, Trst). Nastaviće se aktivnosti zagovaranja stvarnih promena.

Konferenciju su zajednički organizovali Savet Evrope (SE), u okviru projekta “Jačanje zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica u Srbiji“, a koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope “Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku, i Beogradska kancelarija Međunarodne mreže za pomoć (International Aid Network – IAN) i Zdravstveni centar Trst u okviru projekta EQUAL koji finansira region Friuli Venezia Giulia Region – L.R. 19/2000 – Italija.

Podeli

Comments are closed.