Predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji i relevantnih ministarstava održali su treću sednicu Međuministarskog saveta za praćenje i usmeravanje sprovođenja reforme u oblasti obrazovanja. Ovaj savet okuplja ministarstva zadužena za pitanja obrazovanja, rada, omladine i sporta, pravde i finansija, kao i ustanove nadležne za praćenje pitanja obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i socijalnog uključivanja Roma i Romkinja.

Šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici izrazio je zadovoljstvo što učestvuje u dijalogu o toku reforme obrazovanja i paketu podrške vrednom preko 27 miliona evra.

„Čestitam vam na pozitivnoj oceni Evropske komisije u oblasti reforme obrazovanja, na osnovu koje je 7,4 miliona evra uplaćeno u budžet Srbije u decembru prošle godine. Nadam se da će ova sredstva značajno doprineti reformama obrazovanja u Srbiji“, kaže ambasador Fabrici.


Kao dobre primere reforme obrazovanja izdvaja modernizaciju nastavnih planova i programa na svim nivoima obrazovanja, rad na uspostavljanju Nacionalnog okvira kvalifikacija i njegovom usklađivanju sa evropskim standardima, kao i napore da stručno obrazovanje u većoj meri gradi potrebna znanja i veštine učenika kroz intenzivniju praksu kod poslodavca.

Prema ambasadorovoj oceni, postoje i oblasti gde su potrebni dodatni napori institucija. „Sistem za podršku deci nepovoljnog socio-ekonomskog statusa mora dodatno da se razvije, sa posebnom pažnjom na tranzicione periode između ciklusa obrazovanja, potrebno je da se uspostavi kredibilan informacioni sistem koji će dati uvid i u međunarodne pokazatelje stanja u obrazovanju. Takođe, potrebno je obezbediti bolju vidljivost samih reformi i komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama“, kaže ambasador Fabrici. Ambasador je podsetio i da je Srbija tokom 2019. godine postala programska zemlja u okviru programa Erazmus Plus, dok nastavlja uspešno učešće i u programu Horizon 2020.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ističe da je napredak u realizaciji reforme obrazovanja uspeh svih uključenih u aktivnosti na reformi obrazovanja, ali i dodaje da dobri rezultati nisu mogući bez ozbiljnog planiranja.


„Zato smo na jedan odgovoran i pažljivo promišljen način započeli rad na izradi nove strategije obrazovanja za narednu deceniju, uz stručnu podršku Evropske unije i uključivanje svih zainteresovanih strana, uz dijalog sa svim relevantnim činiocima na svim nivoima, u skladu sa najboljim praksama evropskih zemalja i u skladu sa našim Zakonom o planskom sistemu“, kaže ministar Šarčević, uz očekivanje da će strategija biti završena na jesen.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenjuje da će obrazovanje biti među najznačajnijim aktivnostima koje će EU podržavati kroz buduće fondove. U budžet Srbije do sada je uplaćeno 14 miliona evra iz programa Sektorske budžetske podrške. Reč je o specifičnoj vrsti podrške koja se ne daje svim zemljama kandidatima za članstvo u EU, a dostupnost mehanizma sektorske budžetske podrške govori o ozbiljnosti institucija i načinu na koji se evropski pretpristupni fondovi koriste u Srbiji, kaže ministarka Joksimović.


Državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Bojana Stanić najavljuje dodatne mere usmerene na zapošljavanje mladih, pre svega kroz mere Nacionalne strategije zapošljavanja do 2026. godine i Strategiju za ekonomske migracije, sa ciljem da mladi ostanu u Srbiji. Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Darko Stanić izneo je podatak da je kroz Regionalnu kancelariju za mlade (RYCO) u Srbiji prethodne godine podržano 35 projekata ukupne vredosti 850.000 evra. Dragana Jovanović Arijas iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siomaštva navodi da je 120 Roma upisalo fakultet putem afirmativnih mera tokom prošle školske godine i da im veliku podršku u toku obrazovanja pruža 200 mentora.

Sastanci u ovakvom formatu, sa temom praćenja toka reforme obrazovanja, održavaju se jednom godišnje. Na kraju razgovora, ambasador Fabrici pozvao je na nastavak dijaloga o obrazovnim politikama, uz poziv da, pored predstavnika međunarodnih partnera, u procesu treba da učestvuju i predstavnici civilnog društva, dok je ministar Šarčević izrazio zahvalnost svakome ko učestvuje u procesu poboljšanja
obrazovnog sistema u Srbiji.

Sredstva iz programa sektorske budžetske podrške ododeljuju se na osnovu uspešnog toka reforme obrazovanja, u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima u ovoj oblasti. Pored toga, u obzir se uzimaju i specifični rezultati u oblasti kvaliteta nastave i učenja, nastave na jezicima nacionalnih manjina, podrške uključivanju učenika romske nacionalnosti u obrazovanje i povezivanju sveta obrazovanja i sveta tržišta rada. Konkretnije, ukupno 7,4 miliona evra odobreno je u decembrz 2019. godine, a neki od konkretnih rezultata su:

  • 20,000 nastavnika je pohađalo obuku za realizaciju nastave usmerene na ishode i uvođenje inovativnih praksi u nastavu
  • 700 srednjoškolaca romske nacionalnosti je dobilo stipendiju kao vid podrške
  • 250 pedagoških asistenata je angažovano kao podrška realizaciji nastave u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
  • uspostavljen je Nacionalni okvir kvalifikacija i izvršeno je njegovo referenciranje sa evropskim okvirom kvalifikacija