Informacija o proceduri oslobađanja od poreza projekata koje finansira EU

Molim Vas da primite informaciju o tome da će se počev od 1. januara 2013. godine, nadležni državni organi baviti zahtevima za oslobađanje od poreskih obaveza projekata koje finansira EU u Srbiji. Zato Vas molimo da više ne podnosite zahteve Delegaciji EU već da se direktno obratite institucijama korisnicama.

Radi dodatnih uputstava vezanih za izuzimanje od plaćanja PDV-a, molimo da se obratite:

Milena Kikić Cicmilović
Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU
Kneza Miloša 20
11000 Beograd, Srbija
+381 11 202 1416
milena.cicmilovic@mfin.gov.rs