Кako da Srbija bude što uspešnija u učestvovanju u EU programima koji finansiraju veliki broj projekata u raznim oblastima i da se i na taj način, dodatno, pripremi za pristupanje EU, bila je glavna tema na predstavljanju projekta „Podrška učestvovanju u EU programima“. U naredne dve godine, uz podršku projekta koji sa 1.4 miliona evra finansira EU, Ministarstvo za evropske integracije unaprediće potencijal Srbije za korišćenje sredstava namenjenih za EU programe.

„Ovo je drugi ciklus programa u kojem učestvujemo i sada je potrebno povećati kvalitet i brojnost projekata, kao i iznos sredstava koje apsorbujemo iz EU programa. Buduću da se iz budžeta Srbije izdvaja novac za učešće u ovi programa, potrebno je da sredstva koja povlačimo iz projekata budu veća od novca koji ulažemo“, rekla je Ana Drljević iz Ministarstva za evropske integracije prilikom otvaranja projekta.

Кao zemlja kandidat za članstvo u EU, Srbija učestvuje u brojnim programima koji finansijski podržavaju kvalitetne projekte država članica EU i država kandidata, a cilj Srbije jeste da domaći projekti budu što zastupljeniji. Da bi se to ostvarilo potrebno je unaprediti kapacitete institucija, ali i potencijalnih podnosilaca projekata kako bi našli adekvatan program za svoj projekat i kako bi ga što kvalitetnije pripremili.

„Da bi se unapredila delotvornost EU programa u Srbiji potrebno je dodatno obučiti nacionalne kontakt osobe za implementaciju programa, kao i unaprediti koordinaciju između Ministarstva za evropske integracije i ostalih institucija“, rekla je Tanja Cincar Кnežević, program mendžerka iz Delegacije EU u Srbiji i naglasila da je za bolje razumevanje programa potrebna njihova veća vidljivost u javnosti. 

Za svaki EU program u Srbiji postoje kontakt osobe koje su zadužene da pomognu potencijalnim učesnicima u identifikaciji ideja, pisanju projekata, pronalaženju partnera i upravljanju projektima. Za njih je, prilikom predstavljanja projekta, održan i seminar, a kroz uspešne primere iz Estonije, Poljske i Bugarske, predstavljeno je kakav zadatak imaju kontakt osobe i na koji način treba uspešno da ga sprovedu. Posebno je bilo reči o novinama koje donosi sledeći sedmogodišnji ciklus EU programa, o izmenama pravila koja se odnose na finansiranje, prijavljivanje i upravljanje projekatima.