Zaštita ličnih podataka

Evropska komisija predana je zaštiti privatnosti korisnika.

Politika zaštite pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka u institucijama Unije temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725 Evropskog parlamenta i Veća od 23. oktobra 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka u institucijama, telima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ.

Tom opštom politikom obuhvaćene su sve internet stranice Evropske komisije na domenu ec.europa.eu. Iako je većinu tih stranica moguće pregledavati bez davanja ličnih podataka, ponekad su takve informacije potrebne da bi vam se mogle pružiti e-usluge koje zatražite.

Na stranicama na kojima su potrebni takvi podaci ti podaci se obrađuju potpuno u skladu s Uredbom te vam se pružaju informacije o upotrebi vaših podataka u posebnim izjavama o politici zaštite ličnih podataka koje se odnose na te stranice.

U tom pogledu:

 • za svaku e-uslugu kontrolor određuje svrhe i načine obrade ličnih podataka i brine se za usklađenost s politikom zaštite ličnih podataka
 • za Evropsku komisiju službenik za zaštitu podataka brine se za primenu odredaba te Uredbe i savetuje kontrolore obrade podataka kako da obavljaju svoje zadatke
 • za sve institucije nezavisno nadzorno telo je Evropski nadzornik za zaštitu podataka.

Na internet stranicama Evropske komisije na domenu ec.europa.eu mogu se nalaziti linkovi na stranice treće strane. Radi pristupanja sadržaju treće strane prisutnom na našim stranicama i korišćenju tog sadržaja možda ćete trebati prihvatiti uslove tih pružalaca sadržaja, uključujući njihove politike kolačića, nad kojima mi nemamo kontrolu.

E-usluge

E-usluga na portalu EUROPA znači usluga ili resurs koji je dostupan na internetu kako bi se poboljšala komunikacija između građana i poslovnih subjekata s jedne strane te evropskih institucija s druge strane.

Na portalu EUROPA nude se, ili će se nuditi, tri vrste e-usluga:

 • informacijske usluge kojima se građanima, medijima, preduzećima, upravama i drugima omogućava jednostavan i delotvoran pristup informacijama
 • interaktivne komunikacijske usluge kojima se poboljšava kontaktiranje s građanima, preduzećima, civilnim društvom i javnim telima kako bi se olakšalo savetovanja o politikama i dobijanje povratnih informacija
 • transakcijske usluge kojima se omogućava pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om, kao što su javna nabavka, financijske transakcije, zapošljavanje, prijave na razna događanja i nabavka dokumenata.

Informacije u posebnoj izjavi o zaštiti ličnih podataka
Posebna izjava o zaštiti ličnih podataka sadrži sledeće informacije o upotrebi vaših podataka:

 • koji se podaci prikupljaju, u koju svrhu i kojim tehničkim sredstvima EU prikuplja lične podatke u određenu svrhu
 • kome se vaši podaci otkrivaju
 • kako možete pristupiti svojim podacima, proveriti njihovu tačnost te ih, ako je to potrebno, ispraviti
 • koliko se dugo vaši podaci čuvaju
 • koje se mere sigurnosti preduzimaju da se vaši podaci zaštite od moguće zloupotrebe ili neovlašćenog pristupa
 • kome možete uputiti pitanja ili pritužbe.

Europa Analytics

Europa Analytics je korporativna usluga za merenje delotvornosti i učinkovitosti internet stranica Evropske komisije na portalu Europa.

Vaše je pravo da toj usluzi ne dopustite obradu svojih podataka. Obradu možete zabraniti putem obaveštenja o kolačićima na vrhu prve stranice koju posetite ili na stranici Europa Analytics.

Ako ne dopustite rad toj usluzi, to ni na koji način neće uticati na vaše pregledavanje stranica tokom posete portalu Europa.

Više informacija o tome šta je Europa Analytics

Kontaktiranje stranica na portalu Europa

Na mnogim stranicama na portalu Europa se nalazi dugme „Kontakt” koje pokreće vašu aplikaciju za e-poštu i omogućava vam slanje komentara u e-poštansko sanduče. Kad šaljete takve poruke, vaši se lični podaci prikupljaju samo u meri u kojoj je to potrebno za odgovor.

Ako tim koji odgovara na poruke koje ste uputili u to sanduče ne može odgovoriti na vaše pitanje, poruku će proslediti drugoj službi. E-poštom će vas obavestiti o tome kojoj je službi vaše pitanje prosleđeno.

Sva potencijalna pitanja o obradi vaše e-poruke i povezanih ličnih podataka možete svakako postaviti u samoj toj poruci.

Čuvanje podataka

Prikupljeni lični podaci čuvaju se na računaru spoljnog saradnika koji obavlja dužnost izvršitelja obrade i koji mora jamčiti zaštitu podataka i poverljivost propisane Uredbom (EU) 2018/1725.

Proveravanje, menjanje ili brisanje podataka

Ako želite proveriti, izmeniti ili izbrisati svoje lične podatke koje su sačuvali kontrolori obrade podataka odgovorni za stranice portala Europa, obratite se e-poštom kontroloru obrade podataka za portal Europa u Glavnoj upravi za komunikaciju na adresu u nastavku. U poruci objasnite svoj zahtev i navedite URL internet stranica na koje se zahtev odnosi.

E-adresa: europamanagement@ec.europa.eu