eu-srbija-na-delu

Civilno društvo igra važnu ulogu u praktičnom očuvanju načela ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama. Artikulacijom problema građana, organizacije civilnog društva (OCD) deluju kao nevladine, neprofitne strukture u kojima se ljudi udružuju kako bi realizovali zajedničke ciljeve i ideale. One su aktivne na javnoj sceni i uključuju se u inicijative koje podstiču pluralizam i participativnu demokratiju.

Pomoć koju je EU od 2000. godine uputila ovom sektoru iznosi 33,5 miliona evra.

Program Podrška civilnom društvu nastoji da obezbedi veću korist civilnom društvu od nacionalnih pravnih i finansijskih okvira te da unapredi dijalog sa državnim institucijama. Program podržava mreže organizacija civilnog društva da daju glas građanima i utiču na reformu javnog sektora kroz analize, nadzor i zastupanje.

Tematske oblasti obuhvaćene javnim pozivima za dostavljanje ponuda su usredsređene na:

  • jačanje vladavine prava kroz ciljanu podršku projektima usmerenim na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i efikasnost pravosuđa;
  • podršku konkretnim merama usmerenim na ugrožene grupe i regionalnu saradnju, građanske i inicijative za izgradnju kapaciteta u ruralnim i nepristupačnim delovima Srbije;
  • reformu javne uprave;
  • kulturnu raznolikost;
  • podršku organizacijama civilnog društva koje rade sa ljudima i grupama koje su izloženije diskriminaciji i diskriminatornim praksama poput tražilaca azila, lica u procesu readmisije, osoba koje pripadaju LGBTI populaciji i dece iz ugroženih grupa;
  • unapređenje saradnje između Srbije i Kosova* poboljšanjem kvaliteta života građana.

Akteri civilnog društva u zemljama proširenja mogu značajno uticati na rešavanje pitanja vladavine prava, korupcije, organizovanog kriminala, ekonomije i društvene kohezije.

Svojim lobiranjem, zagovaranjem i nadzorom nad aktivnostima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, ove organizacije od javnih institucija mogu zahtevati veću transparentnost, odgovornost i delotvornost te mogu predočiti potrebe građana pri kreiranju politika. Osim toga, učešće civilnog društva u pretpristupnom procesu može doprineti tome da građani razumeju koje reforme zemlja mora sprovesti kako bi ispunila uslove za članstvo u EU.

Budžet programa Podrška civilnom društvu za period 2014-2015. iznosi četiri miliona evra. Podrška civilnom društvu će biti usredsređena na uspostavljanje okruženja koje pogoduje aktivnostima civilnog društva, uključujući razvoj mehanizama za trajni dijalog sa civilnim društvom i na upostavljanje transparentnih državnih fondova koji se odnose na civilno društvo. Podrška u vidu dugoročnih grantova će biti obezbeđena sa ciljem povećanja delotvornosti srpskih OCD u pokretanju inicijativa koje su usmerene na poglavlja 23 i 24, odnosno regionalnu saradnju i dijalog između Beograda i Prištine. Učešće civilnog društva u pregovaračkom procesu Srbije, kao i nadzor nad donacijama EU i drugih donatora, biće unapređeni kroz izgradnju kapaciteta i podršku platformama i mrežama OCD.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200,
delegation-serbia@eeas.europa.eu

 

eu-srbija-na-delu-baner-dole