Putujte u EU

NAJČEŠĆA PITANJA O PUTOVANJU U ZEMLJE ŠENGENA (na engleskom)

Srpskim državljanima koji imaju biometrijski pasoš nije potrebna viza za putovanje u zemlje EU (osim Ujedinjenog Kraljevstva i Irske) za boravak do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Srpskim državljanima koji imaju biometrijski pasoš izdat od strane Koordinacione uprave potrebna je važeća šengenska viza za putovanje u zemlje Šengena.

putujte_u_EU-1
Spisak zemalja koje su u Šengenskom viznom režimu možete naći u Uredbi Regulation No 539/2001 i njenim izmenama i dopunama na
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:EN:PDF .

Opšte informacije o Šengenu, granicama i vizama možete naći na
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/

Za više informacija kontaktirajte vizno odeljenje ambasade zemlje EU koju želite da posetite.

Šengenska zona na dan 1.7.2013.

putujte_u_EU-2

  • Generalni konzulat Rumunije u Zaječaru
    Kumanovska 45, Zaječar
    zajecar@mae.ro

Šengenski Vizni informacioni sistem (VIS) će početi sa radom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj 25. septembra 2014.

Podnosioci zahteva za izdavanje vize u Šengenskim konzulatima koji se nalaze u Srbiji će morati da daju otiske prstiju prilikom podnošenja prvog zahteva.

Srpski državljani uživaju bezvizni režim prema Šengenskom sporazumu u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom 1244/2009 i stoga ne podležu VIS-u. Kroz proceduru VIS moraju da prođu samo oni državljani Srbije koji nisu oslobođeni uslova Šengenskog viznog režima (nosioci biometrijskog pasoša izdatim od strane Koordinacione uprave).

Podnosioci zahteva za izdavanje vize koji imaju drugo državljanstvo i podležu uslovima Šengenskog viznog režima će morati da daju otiske prstiju.

Više informacija o VIS možete naći na
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system