EIB grupa: Oštar odgovor na krizu

0

Evropska investiciona banka potpisala je kredite u vrednosti od 18,5 milijardi evra za MSP i Mid Cap, dok je istovremeno Evropski investicioni fond predao 3,4 milijarde evra.

Kao sastavni deo odgovora Evropske unije na krizu, EIB grupa je značajno pojačala svoju finansijsku podršku u 2013. godini za promovisanje rasta i radnih mesta u Evropi. Grupa, koja obuhvata Evropsku investicionu banku i Evropski investicioni fond, obezbedila je jaku kontra- cikličnu podršku ekonomiji, sa finansiranjem u iznosu od 75,1 milijardi evra, porast od 37% u poređenju sa 2012. godinom. U okviru EU, cifra je dostigla 67,1 milijardi evra (porast od 42%). Od posebne važnosti je značajno poboljšan pristup finansijama za mala i srednja preduzeća (MSP) koji je osigurala EIB grupa. MSP su osnova evropske ekonomije. Predsednik EIB grupe Verner Hojer je rekao: „Naša podrška MSP je postala naš najveći politički doprinos u iznosu od 21,9 milijardi evra. Ovo je porast svih vremena!”

Evropska investiciona banka potpisala je kredite u vrednosti od 18,5 milijardi evra za MSP i Mid Cap (preduzeća srednje tržišne kapitalizacije), dok je istovremeno Evropski investicioni fond predao 3,4 milijarde evra. Ovo je omogućilo Grupi da, zajedno sa privatnim investicionim partnerima, mobilišu 50 milijardi evra za podršku MSP. Sveukupno, ukupno 230000 kompanija je primilo direktnu ili indirektnu podršku kroz akciju EIB grupe. Ova preduzeća zapošljavaju 2,8 miliona ljudi širom Evrope.

Usredsređenost na inovacije

Pored ovoga, EIB grupa je izrazito usredsređena na istraživanje i inovacije, obezbeđujući 17,2 milijarde evra finansijske podrške da poveća kompetitivnost evropske ekonomije. Banka je većinski vlasnik deonica EIF-a, i, s ciljem da proširi ulogu Fonda, odbor EIB je odlučio u decembru 2013. godine da ojača Fond kroz povećanje kapitala i šire ovlašćenje. Predsednik Hojer je rekao: „EIF je veoma moćan instrument za rešavanje tržišnih praznina pomoću kapitala, garancija i kreditnih proizvoda za prevazilaženje postojećih finansijskih ograničenja za preduzeća.”

Kao banka EU, EIB je nastavila da jasno naglašava ostale ključne prioritete EU, potpisujući kredite u vrednosti od 19 milijardi evra sveukupno za klimatske akcije i 19,9 milijardi evra za stratešku infrastrukturu. Banka je takođe izbacila nove instrumente pravljene po meri kao što su trgovinska i finansijska olakšica, garancijski fond za MSP i obveznice projekta.

U julu 2013. godine, EIB je pokrenula program zapošljavanja posvećen omladini „Veštine i poslovi- investiranje za mlade” da upotpuni borbu Evrope protiv nezaposlenosti mladih. Program je imao početnu pozajmicu od 6 milijardi evra. Predsednik Hojer je naveo: „Veoma sam ponosan što je početna posvećnost programa značajno nadmašena. Za samo šest meseci EIB je obezbedila kredite u iznosu od 9,1 milijardi evra da podstakne nezaposlenost mladih. Ovo je veliki uspeh!”

EIB je takođe nastavila da igra svoju međunarodnu ulogu uprkos krizi u Evropi. 2013. godine, Banka je obezbedila 7,7 milijardi evra za projekte izvan Evropske unije. Kroz svoje finansijske aktivnosti Banka je prešla na dodatnu vrednost kao važno sredstvo za usmeravanje međunarodne investicije u EU, sa skoro pola svojih obveznica stavljenih kod investitora izvan Unije. 2013. godine Banka je ostvarila jedan od svojih najvećih finansijskih programa ikada- 72 milijarde evra- zadržavši status daleko najvećeg programa jedne nadnacionalne finansijske institucije.

Podrška za rast i radna mesta

Finansijska snaga Banke ogleda se u njenoj adekvatnosti kapitala, koji se popravio sa 23,1% na 28,7% u 2013. godini, nakon povećanja kapitala koji su odlučili vlasnici deonica Banke, 28 država članica, 2012. godine. Kvalitet dobitka Banke je ostao čvrst, sa smanjenim kreditima na samo 0,2% portfolija, dok je likvidnost u iznosu od 66 milijardi evra održavana na obazrivim nivoima. Ukupan dobitak na kraju 2013. je iznosio 512 milijardi evra, dok su se sopstveni fondovi povećali na skoro 58 milijardi evra.

Gledajuću u budućnost, EIB grupa će nastaviti svoju kontra- cikličnu podršku za rast i radna mesta u Evropi. Ovaj zadatak je prioritet, s obzirom na trajanje i dubinu krize, koja ima negativne uticaje na dugoročni rast Evrope. Predsednik Hojer je izjavio: „Investicija ostaje ispod pretkriznih nivoa skoro svuda u Evropi i otežava potencijal rasta država članica. Takođe, u zaostatku smo u odnosu na svetske konkurencije zato što zemlje izvan EU ulažu na mnogo višem nivou u tehnologiju i inovacije nego EU i većina njenih država članica.”

Evropa stoga mora da preduzme dalje mere. „Moramo više da ulažemo. Posebno moramo znatno više da ulažemo u istraživanje i razvoj, inovacije i infrastrukturu na bazi 21. veka s ciljem da povećamo našu kompetitivnost. Danas, još uvek možemo da uradimo ovo sa pozicije snage. Ali ako se ne suočimo sa izazovima, predstoji nam težak period, imajući u vidu svetsku konkurenciju”, rekao je predsednik. On je izjavio da će EIB grupa nastaviti da materijalno doprinosi rešavanju trenutnih izazova u Evropi.

Evropska investiciona banka (EIB) je institucija za dugoročne pozajmice Evropske unije i u vlasništvu je njenih država članica. Ona čini dugoročno finansiranje dostupnim za čvrsto ulaganje da bi doprinela ciljevima politike EU.

Predsednikova PowerPoint prezentacija je dostupna na sajtu www.eib.org/press

Kontakt za štampu:

Podeli

Comments are closed.