Komisija pokreće novi desetogodišnji plan za podršku Romima u EU

0

Iako su u EU napravljeni određeni pomaci, prvenstveno u domenu obrazovanja, pred Evropom je i dalje dugačak put do ostvarivanja stvarne jednakosti za Rome. Marginalizacija je i dalje prisutna, a mnogi Romi se još uvek svakodnevno suočavaju sa disproporcionalnom diskriminacijom i socio-ekonomskom isključenošću.

Evropska komisija je zato danas usvojila novi desetogodišnji plan, kao i predlog za preporuku Saveta, sa ciljem da podrži Rome u EU, fokusirajući se na sedam ključnih oblasti: jednakost, inkluzija, participacija, obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i stanovanje.

„Prosto rečeno, u proteklih deset godina nismo uradili dovoljno da podržimo Rome u EU. Za ovo nema izgovora. Mnogi od njih su i dalje suočeni sa diskriminacijom i rasizmom. To ne možemo da prihvatimo. Danas počinjemo da iznova ulažemo napor da popravimo trenutnu situaciju, sa jasnim ciljevima i obnovljenom posvećenošću za postizanje stvarne promene u narednoj deceniji“, izjavila je Vera Jurova, potpredsednica za vrednosti i transparentnost.

Komisija je za svaku od pomenutih oblasti utvrdila nove ciljeve za države članice i preporuke za njihovo ostvarivanje, koji će služiti kao važni alati praćenje napretka i koji će osigurati da EU ostvari veći napredak u pružanju neophodne podrške koja je mnogim Romima u EU i dalje potrebna. „Da bi Evropska unija postala istinska Unija jednakosti, neophodno je da obezbedimo jednak tretman i društvenu inkluziju za milione Roma te da svima, bez izuzetka, omogućimo učešće u društvenom i političkom životu. Zahvaljujući ciljevima izloženim danas u ovom planu, očekujemo da do 2030. ostvarimo realan napredak ka Evropi u kojoj su Romi cenjeni kao sastavni deo njene raznovrsnosti, u kojoj su oni deo naših društava i imaju sve mogućnosti da daju pun doprinos političkom, društvenom i ekonomskom životu u EU i da ostvare koristi od njega“, objašnjava Helena Dali, komesarka za jednakost.

Iako je cilj potpuna jednakost, Komisija je predložila minimalne ciljeve za 2030, poput smanjenja jaza između Roma i opšte populacije u pogledu siromaštva za najmanje polovinu; smanjenje jaza u pogledu učešća dece u ranom obrazovanju za najmanje polovinu; smanjenje jaza u pogledu razlika na osnovu pola u zapošljavanju i u pogledu zaposlenosti uopšte za najmanje polovinu; smanjenje jaza u pogledu stambenog zbrinjavanja za najmanje jednu trećinu; osiguravanje da najmanje 95 odsto Roma ima priključak na vodovodnu mrežu, i mnoge druge.

Komisija državama članicama daje smernice i utvrdila je mere koje treba preduzeti kako bi se ubrzao napredak u postizanju jednakosti za Rome, njihove inkluzije i participacije. Smernice i mere obuhvataju razvoj sistema podrške za Rome žrtve diskriminacije, kampanju podizanja svesti u školama, podršku za postizanje finansijske pismenosti, unapređenje zapošljavanja Roma u javnim ustanovama i povećanje dostupnosti kvalitetnih zdravstvenih pregleda i skrininga zdravlja, te programe planiranja porodice za Romkinje.

Novi desetogodišnji plan za jednakost, inkluziju i participaciju Roma u EU je dostupan ovde.

Podeli

Comments are closed.