Mere protiv UK zbog zagađenja vazduha

0

Komisija je mišljenja da je Britanija prekršilo svoje obaveze po direktivi i nije smanjila prekomerne doze toksičnog gasa i Londonu je poslala formalno pismo – opomenu. UK ima dva meseca da odgovori.

Komisija je pokrenula pravnu proceduru protiv UK zbog njihovog neuspeha da smanje prekomerne nivoe azot dioksida, toksičnog gasa. Azot dioksid je glavna preteča prizemog ozona koji izaziva ozbiljne respiratorne probleme i koji vodi do prevremene smrti. Stanovnici gradova su posebno izloženi, jer najviše azot dioksida potiče iz saobraćajnih isparenja. Evropsko zakonodavstvo postavlja ograničenja na zagađenje vazduha, a ograničenja NOx trebalo je da budu postignuta do 1. januara 2010. godine osim ukoliko je odobreno produženje do 1. januara 2015. godine.

Vrhovni sud UK je već izjavio da se ograničenja zagađenja vazduha redovno prekorače u 16 zona širom UK. Pogođena područja su London sa širom okolinom, Zapadni Midlend, Mančester sa širom okolinom, Zapadni Jorkšir, Tisajd, Poteriz, Hal, Sautempton, Glazgov, Istočni i Južnoistočni deo, Istočni Midlend, Mersisajd, Jorkšir i Hambersajd, Zapadni Midlend i Severoistočni deo. Sud je takođe primetio da planovi za poboljšanje kvaliteta vazduha procenjuju da će London ostvariti usaglašenost sa standardima EU tek 2025. godine, petnaest godina nakon prvobitnog roka, a 2020. za ostalih 15 zona.

Zakonodavstvo EU sadrži fleksibilnost u pogledu rokova za vraćnje zagađenja vazduha na bezbedan nivo. Iako je prvobitni rok za ispunjavanje vrednosti ograničenja bio 1. januar 2010. godine, dogovoreno je produženje sa državama članicama koje su imale kredibilan i izvodljiv plan za ispunjavanje standarda kvaliteta vazduha u roku od pet godina od prvobitnog roka, t.j. do januara 2015. godine. UK još uvek nije predstavilo nikakav sličan plan za zone koje su u pitanju.

Komisija je stoga mišljenja da je UK prekršilo svoje obaveze po direktivi, i poslali su formalno pismo. UK ima dva meseca da odgovori.

Kontekst

Po zakonu EU (direktiva o kvalitetu ambijentnog vazuha i čistijem vazduhu u Evropi) države članice su se složile da obezbede poštovanje satnice i godišnjih vrednosti ograničenja za azot dioksid do 1. januara 2010. godine. Države članice mogu da zatraže odlaganje (do 5 godina) ovog roka. Kada država članica prekrši ove vrednosti ograničenja, dužna je da sačini plan za poboljšanje kvaliteta vazduha u zoni koja je u pitanju, postavljajući prigodne mere da sačuva period produženja u što kraćem roku.

Azot okside kao što je NO2 ispuštaju drumska vozila, brodovi, električna energija, industrija i domaćinstva. Oni su ključna komponenta u povećanim nivoima prizemnog ozona, što je veoma štetno po ljudsko zdravlje. Oni prouzrokuju kisele kiše, štetni biljni i životinjski svet u šumama, jezerima i rekama, i oštećenje zgrada i istorijskih znamenitosti. Takođe mogu da prouzrokuju eutrofikaciju, kada više hranljivih materija poput azotnih oksida i amonijaka preti biološkoj raznovrsnosti kroz prekomerni rast biljaka kao što su alge.

Ostali delovi Evrope takođe imaju problema sa kvalitetom ambijentnog vazduha, a komisija trenutno preduzima mere protiv 17 država u kojima postoje ozbiljni problemi sa kvalitetom vazduha. Za sada, međutim, ove ostale operacije se tiču visokih nivoa fine prašine (PM10), jer PM10 rokovi treba da se ispune pre konačnih rokova za NO2.

Za više informacija:

Za detalje evropskog zakonodavstva kvaliteta vazduha

Veb sajt za produženje vremenskog roka

Videti i:

Za februarske odluke o prekršaju, videti MEMO/14/116

Za opštu prekršajni postupak, videti MEMO/12/12

Za više informacija o prekršajnom postupku, videti

Za trenutne statistike o prekršajima uopšte, videti

Podeli

Comments are closed.