• Projekat “Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja“ koji finansira Evropska unija podržava razvoj i unapređenje poljoprivrede u Srbiji.
• Projekat pruža podršku Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa EU i međunarodnim standardima u oblasti zdravlja životinja, biosigurnosnih mera i dobrobiti životinja.
• Dobrobit životinja znači stanje tela i uma životinje u stepenu u kome je njena priroda (genetske osobine koje se ispoljavljaju rasom i temperamentom) zadovoljena.
• Dobar odnos prema životinjama na farmi i okruženju je naša zajednička dužnost kao društva u kome svi brinu o životinjama.
• Ekvivaletni standardi koji za sertifikaciju zdravlja životinja će poboljšati izvoz živih životinja i proizvoda životinjskog porekla na regionalno i međunarodno tržište.
• Ujedi i napadi pasa uzrok su brojnih hospitalizacija svake godine širom sveta, dok uzročnik besnila i drugih zoonoza (bolesti koje se mogu preneti sa životinje na ljude) nađe važne rezervoare u nekontrolisanoj populaciji napuštenih pasa. Dobro je poznato da će se poboljšanjem odgovornosti vlasnika pasa smanjiti prisustvo napuštenih pasa na ulicama.
• Poboljšanje biosigurnnih mera na farmama će zaštiti gazdinstva od ulaska i širenja bolesti.
• Projekat podržava proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda kod kojih je ispoštovana dobrobit životinja u uzgoju, držanju, transportu i klanju u dobrim uslovima

Projekat “Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja“ ukupne vrednosti 1,38 milion evra, koji finansira Evropska unija, podržava razvoj i poboljšanje poljoprivrede u Srbiji. Pruža podršku Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u procesu usklađivanja sa EU i međunarodnim standardima u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja, kao i biosigurnosti. Projekat takođe pomaže u reviziji administrativnog okvira i kapaciteta za dobrobit životinja sa jasnim preporukama za poboljšanje i unapređenje postojećih struktura u sektoru. Standardi koji se odnose na dobrobit životinja biće razvijeni sa ciljem da poboljšaju saradnju između javnog i privatnog sektora i međunarodnu koordinaciju.
Trenutno, EU podržava poljoprivredu u Srbiji kroz četiri projekta tehničke podrške, jedan projekat je podržan u nabavci opreme (u procesuje) i kroz set IPARD podrške. Od 2007. godine Evropska unija je investirala u poljoprivredu Srbije iz IPA fondova oko 100 miliona evra i uz to budžet za IPARD programe za poljoprivrednike je dodatnih 175 miliona evra.
Projekat sprovodi OPERA S.r.l. (Italija) kao vodeći partner u konzorcijumu sa Instituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’ Emilia Romagna (IZSLER) (Italija).
Više o projektu možete pronaći na http://animal-health-and-welfare.euzatebe.rs/
Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.