Pitanja i odgovori: Strožija pravila za duvanske proizvode

0

Novom direktivom pravila o proizvodnji i predstavljanju duvanskih proizvoda u EU postaju znatno strožija: nova pravila za pakovanje i izgled kutija, zabrana proizvodnje “slim” cigareta i cigareta sa ukusom mentola, veća kontrola e- cigareta…

Šta će se tačno promeniti kada nova strožija direktiva stupi na snagu? Šta se zabranjuje , a šta kažnjava ? Koji su razlozi ? Koji su rokovi i kada nova direktiva stupa na snagu…neka su pitanja na koje odgovore nudi ovaj tekst.

Zašto je Komisija odlučila da izmeni  pravila?

Novom direktivom se nastoji da poboljša funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU duvanskim proizvodima i pritom osigura visok nivo javnoga zdravlja. Veće i Evropski parlament u više navrata su pozvali na reviziju direktive iz 2001. godine zbog značajnih promena u tri glavna područja.

Prvo, došlo se do novih naučnih saznanja , na primer u vezi s duvanskim aromama i delotvornosti  zdravstvenih upozorenja.

Drugo, na tržištu su se pojavili novi proizvodi poput elektronskih cigareta i visoko aromatiziranih duvanskih proizvoda.

Treće, tokom prošle decenije  došlo je do razvoja događaja na međunarodnom nivou na koje su države članice EU odgovorile različitim regulatornim pristupima. EU i sve države članice potpisnici su  Okvirne konvencije Svetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana (FCTC) koja je stupila na snagu  2005. godine  i koja je pravno obvezujuća.

Jedan od najvažnijih razloga za strožija pravila o duvanskim proizvodima su negativne posledice koje upotreba duvana ima na zdravlje ljudi. Procenjuje se da upotreba duvana svake godine u Evropskoj uniji prouzrokuje  oko 700 000 smrtnih slučajeva koji se mogu izbeći. Velika većina pušača počinje s pušenjem u ranoj mladosti – 70 % njih započne s pušenjem pre navršene 18. godine života, a 94 % njih u uzrastu  do 25 godina. Nova  direktiva ima za cilj da duvanske proizvode i konzumaciju duvana učini manje privlačnim u EU, posebno za mlade.

Kako će izgledati buduća pakovanja  cigareta?

Kao što je na slici prikazano, na budućim pakovanjima  nalaziće se obvezna zdravstvena upozorenja sa slikom i tekstom koja pokrivaju 65 % prednje i zadnje  strane pakirovanja  cigareta, a koja se moraju nalaziti na gornjem delu . Na 50 % bočnih strana pakovanja  nalaziće se takođe  zdravstvena upozorenja (npr. „pušenje ubija – prestani sada”; „duvanski dim sadrži više od 70 supstanci koje uzrokuju rak”), što zamenjuje postojeće upozorenje o nivou katrana, nikotina i ugljen  monoksida (TNCO).

Utvrđenim minimalnim dimenzijama zdravstvenih upozorenja biće osigurana  vidljivost, a tkz. „slim” pakovanja  cigareta, čije ciljano tržište uglavnom predstavljaju mlade žene, biće zabranjena.

Kako bi se osigurala vidljivost zdravstvenih upozorenja, pakovanja cigareta će od sada imati oblik kvadra i svaki paket će morati da sadrži najmanje 20 cigareta.

Na pakovanjima neće biti dopušteni nikakvi elementi s promotivnim ili obmanjujućim obeležjima. To uključuje, na primer, upućivanja na društvene prednosti, ukus, dodane arome ili njihovu odsutnost (npr. „bez dodataka”), posebne ponude ili sugestije da je određeni proizvod manje štetan u odnosu na druge.

Slična pravila primjenjuju se na pakovanja  duvana za motanje koja će takođe morati da imaju  kombinovana zdravstvena upozorenja na prednjoj i zadnjoj  strani koja pokrivaju 65 % pakovanja kao i dodatne tekstove upozorenja. Proizvodi duvana za motanje mogu biti u obliku kvadra odnosno cilindra ili u obliku vrećica, a svako pakovanje mora da sadrži najmanje 30 g duvana.

Šta s označivanjem manje uobičajenih duvanskih proizvoda?

Iako direktiva EU obuhvata sve duvanske proizvode, države članice imaju određenu slobodu kada je reč o pravilima za označavanje proizvoda koji se trenutno ne koriste u velikim količinama kao što su duvan za lule, cigare, cigarilosi i duvanski proizvodi bez dima.

Države članice mogu izuzeti te proizvode od strogih pravila za označivanje kao što je kombinovano zdravstveno upozorenja sa slikom i tekstom, ali one moraju  da osiguraju da takvi proizvodi sadrže opše upozorenje i dodatni tekst upozorenja. Duvanski proizvodi bez dima će morati da imaju  oznaku zdravstvenog upozorenja na dve najveće površine pakovanja . Kao i kod prethodne Direktive, posebna pravila vrede za postavljanje i veličinu svih upozorenja.

Mogu li države članice da uvedu  generička pakovanja ?

Iako je novim pravilima određeno da zdravstvena upozorenja pokrivaju znatan deo ukupne površine pakovanja cigareta, određeni prostor ostaje slobodan za zaštitne znakove. Novom direktivom se posebno dopušta državama članicama da uvedu dodatne mere koje se odnose na standardizaciju pakovanja, odnosno generička pakirovanja –  ako su opravdane na temelju javnog zdravlja, razmerne i ne dovode do skrivene prepreke u trgovini između država članica.

Hoće li arome biti zabranjene? Šta je sa dodacima itd.?

Arome se u cigaretama i duvanu za motanje ne smeju  koristiti u količinama koje proizvodu daju poseban „karakteristični” ukus drugačiji od duvana. Direktivom se zabranjuju cigarete i duvan za motanje s takvim karakterističnim aromama. Države članice i Komisija mogu da se savetuju s nezavisnim evropskim savetodavnim većem pre donošenja odluka u tom pogledu. Mentol se smatra karakterističnom aromom i biće zabranjen nakon razdoblja postupnog ukidanja od četiri godine koje se primjenjuje na sve proizvode s više od 3 % tržišnog učešća u EU.

Ostali duvanski proizvodi kao što su cigare, cigarilosi i duvanski proizvodi bez dima, izuzeti su od zabrane karakterističnih aroma. Ovo izuzeće će se ukloniti ako se okolnosti značajno promene (u smislu količine  prodaje ili nivoa raširenosti među mladima). Duvan za oralnu upotrebu (snus) izuzet je iz ove zabrane kao i od određenih drugih odredbi  kojim se regulšu sastojci.

Dodaci koji su potrebni za proizvodnju duvanskih proizvoda, uključujući šećer koji se izgubi tokom  postupka sušenja, mogu se i dalje upotrebljavati. U ovoj direktivi se ne pravi razlika između duvanskih sorti kao što su Virginia, Burley ili orijentalni duvan.

Koje  informacije će proizvođači duvanskih proizvoda morati da osiguraju?

Za sve duvanske proizvode predviđena je obvezna informacija o sastojcima u standarnom elektronskom obliku. Pojačane obveze izvještavanja biće na snazi za određene često upotrebljavane sastojke  u cigaretama i duvanu za motanje (prioritetna lista).To će omogućiti zakonodavcima da prikupe dodatne informacije o sastojcima duvanskih proizvoda i njihovom uticaju na zdravlje i stvaranje zavisnosti .

Kao i u prethodnoj direktivi, biti će obavezna informacija o emisijama katrana, nikotina i ugljen monoksida u cigaretama kao i o drugim emisijama ako takvi podaci postoje. Države članice od proizvođača mogu zahtevati i da sprovedu dodatne studije o učinku aditiva na zdravlje.

Hoće li se i dalje moći kupovati i upotrebljavati elektroničke cigarete?

Da. Međutim biće uvedeni novi propisi kako bi se osigurala sigurnost i kvalitet proizvoda. Nova pravila su osmišljena kako bi se u celoj EU osigurao jednak tretman za e-cigarete koje sadrže nikotin (proizvodi koji ne sadrže nikotin nisu obuhvaćeni direktivom).

E-cigarete mogu biti za jednokratnu upotrebu (bez mogućnosti punjenja), s mogućnošću punjenja uloškom (s uloškom za jednokratnu upotrebu ) ili ponovno punjive (uz pomoć ponovnog punjenja spremnika).

Zašto su potrebna nova pravila za e-cigarete?

E-cigarete relativno su nova kategorija proizvoda i njihov udeo na tržištu  raste. Iako one mogu imati ulogu kod prestanka ili smanjenja pušenja, još nisu poznati dugoročni učinci na ljudsko zdravlje. Budući da je nikotin toksična supstanca koja stvara zavisnost , potrebni su standardi i u pogledu sigurnosti i kvaliteta nikotina koji sadrže e-cigarete.

Potrebna je i obveza informacija kako bi organi vlasti mogli pratiti te proizvode i saznati više o njima. Niz odluka o e-cigaretama kao što je regusanje pitanja aroma, oglašavanje bez prekograničnih ograničenja i određivanje dobnih granica bit će prepušteno državama članicama.

Nova  pravila se neće primjenjivati na e-cigarete za medicinsku primenu (kako je navedeno u Direktivi 2001/83/EZ) ili medicinske uređaje (Direktiva 93/42/EEZ), ali će obuhvatiti sve potrošačke elektronske cigarete koje se stavljaju na tržište EU.

Šta ove promene znače za potrošače i proizvođače e-cigareta?

Potrošači e-cigareta:

  • imaće koristi od poboljšanih zahteva u pogledu sigurnosti i kvaliteta proizvoda: uzimajući u obzir razvrstavanje nikotina kao toksične supstance , biće određen nivo maksimalne koncentracije nikotina za e-cigarete i maksimalna veličina uložaka i rezervuara za tečnosti koje sadrže nikotin. Oni će morati biti sigurni za decu i zaštićeni od neovlašćenih manipulacija i ispuštanja kako bi se umanjio rizik od izlaganja potrošača, posebno dece, u pogledu upotrebe  i unosa. U tečnostima koje sadrže  nikotin smeju se koristiti samo sastojci velike čistoće i u uobičajenim uslovima  upotrebe e-cigarete moraju da se  isporučuju ravnomerne doze nikotina. To znači da se prilikom svakog udaha iste dužine i intenziteta mora isporučiti slična količina nikotina.
  • biće bolje informisani uz pomoć novih odredbi u pogledu pakovanja i označivanja: zdravstvena upozorenja na pakovanjima e-cigareta biće obvezna, kao i uputstva za njihovu upotrebu, uključujući informacije o zavisnosti  i toksičnosti, popis svih supstanci koje proizvod sadrži kao i informacije o sadržaju nikotina u proizvodu. Na pakovanjima neće biti dopušteni nikakvi elementi s promotivnim obeležjima .
  • biće bolje zaštićeni: nadležna tela država članica i Komisija će moći da deluju u opravdanim slučajevima u vezi sa sigurnošću navedenih proizvoda. Nadležna tela će pratiti tržište kako bi se proverilo da li  postoje dokazi da e-cigarete dovode do zavusnosti  od nikotina ili podstiču  tradicionalnu upotrebu duvana, posebno kod mladih i nepušača, a Komisija će izvestiti o sigurnosnim pitanjima i kretanjima na tržištu.

Proizvođači e-cigareta (pored obaveze da svoje proizvode izrađuju u skladu s gore navedenim pravilima o sigurnosti, kvalitetu i pakovanju ) imaju sledeće obaveze:

  • da obavestite države članice pre stavljanja novih proizvoda na tržište: obaveštavanje  uključuje informacije o proizvođaču, sastojcima i emisijama, dozama nikotina i unosu, proizvodu i proizvodnom postupku kao i izjavu da proizvođač preuzima punu odgovornost za kvalitet i sigurnost proizvoda kod uobičajene upotrebe,
  • podnošenje godišnje izveštaja državama članicama: o obimu prodaje navedenih proizvoda, vrstama korisnika, njihovim sklonostima i trendovima,
  • da se pridržavaju posebnih pravila o oglašavanju: postojeća pravila o prekograničnom oglašavanju i promovsanju duvanskih proizvoda odnosiće se i na e-cigarete.

Mogu li  pravila o e-cigaretama da se ponovo razmatraju u kasnijem razdoblju?

Nova direktiva obuhvata praćenje i izvještavanje o razvoju u vezi s e-cigaretama, uključujući razvoje u vezi s tržištem i pitanjima zdravlja. Na temelju prikupljenih informacija utvrdiće se da li su  i koje, dodatne zakonodavne mere potrebne, a Komisija će po potrebi ponovno razmotriti ovo pitanje.

Je li zabrana duvana za oralnu upotrebu (snus) i dalje na snazi?

Da. Duvan za oralnu upotrebu koji se ne žvaće (kao što je snus) zabranjen je u EU od 1992.godine. Švedska je izuzeta na temelju Ugovora o pristupanju, pod uslovom  da zajamči da se proizvod ne prodaje izvan Švedske. Snus stvara zavisnost i ima štetne posledice na zdravlje. Uzimajući u obzir značajni potencijal rast i privlačnost proizvoda za mlade, brojne države članice zabranile su proizvod i  pre 1992.godine.

Šta se preduzima u pogledu suzbijanja nezakonite trgovine duvanskim proizvodima?

Nova direktiva uključuje snažne mere protiv nezakonite trgovine duvanskim proizvodima kako bi se osiguralo da se u EU prodaju samo oni proizvodi koji su sukladni s direktivom. Njome se na nivou EU uvodi sistem praćenja i uvida u zakonski lanac snabdevanja , odnosno vidljiva i nevidljiva sigurnosna obeležja (npr. hologrami) uz pomoć kojih bi bilo olakšano sprovođenje zakona i koji bi pomogli i nadležnim telima i potrošačima da otkriju nezakonite proizvode. Mere koje su predviđene novom direktivom trebale bi da pomognu da se trgovina duvanom preusmeri u zakonske okvire, a mogu pomoći i državama članicama da nadoknade izgubljene prihode. Obveze praćenja i sljedivosti putanje  duvanskih proizvoda biće prvo uvedena za cigarete i duvan za motanje, a zatim i za sve ostale duvanske proizvode.

Hoće li biti zabranjena prekogranična prodaja na daljinu?

Prekogranična prodaja na daljinu neće biti zabranjena na nivou EU, ali pojedine države članice mogu odlučiti da  zabrane takvu prodaju. U tom slučaju, trgovci ne smeju snabdevati potrošače koji se nalaze u toj državi članici. Ako države članice ne odluče da zabrane takvu prodaju, trgovci koji žele da prekogranično prodaju duvanske proizvode moraju svoju delatnostda prijave pre započinjanja s prodajom u državi članici u kojoj se nalaze i u onim državama članicama u kojima će prodavati duvanske proizvode. Dužni su da uspostavei i sistem za proveru uzrasta kupaca  kako bi se osiguralo da se duvanski proizvodi ne prodaju deci i mladima.

Koje se koristi za zdravlje i privredu očekuju od novih pravila?

Stroga pravila o pakovanju i privlačnim aromama trebala bi da odvratei mlade od eksperimentisanja  s duvanom i da pomognu u sprečavanju pojave zavisnosti od duvana.  Očekuje se da će se revizijom postići pad konzumacije duvana od 2 % u razdoblju od 5 godina. To je otprilike 2,4 miliona manje pušača u EU.

Država i društvo u celini če imati koristi od boljeg javnog zdravlja, odnosno duži i zdraviji život. Zdravlje je vrednost sama po sebi, a zdravo stanovništvo je ključni činilac privrednog rasta. Smanjenje konzumacije duvana, koje se očekuje od novih mera, doneće na godišnjem nivou  uštedu od 506 miliona EUR za sistem zdravstvene zaštite.

Jasnije i tačnije informacije o duvanskim proizvodima će omogućiti ljudima da donesu kvalitetnije  odluke. Osim toga, proizvođači duvanskih proizvoda će imati koristi od jasnijih pravila, boljeg funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i jednakih uslova poslovanja. Novim  pravilima se takođe uzimaju u obzir posebne potrebe malih i srednjih preduzeća.

Od kada počinje primena novih pravila ?

Nova direktiva trebala bi da stupi na snagu u maju 2014. godine . Razdoblje za prilagođavanje od dve godine, u kojem države članice moraju uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa revidiranom direktivom, znači da će primena većine novih pravila početi u prvoj polovini 2016. godine. Međutim direktivom se predviđa i prelazno razdoblje za sve kategorije proizvoda kako bi se proizvođačima i trgovcima osiguralo vreme da prodaju postojećih zaliha u onoj meri u kojoj je to u skladu sa starom direktivom ili drugim odgovarajućim zakonodavstvom. Kao što je gore navedeno, razdoblje postupnog ukidanja od četiri godine predviđeno je za sve proizvode s više od 3 % tržišnog udela u EU, na primer za cigarete s mentolom.

Dodatne informacije

Pratite nas na Twitteru: @EU_Health

Podeli

Comments are closed.