Na prvom sastanku u 2018, kolegijum komesara je raspravljao o institucionalnim prioritetima za tekuću godinu, godinu u kojoj treba sprovesti reformu ekonomske i monetarne unije, obezbediti granice EU, revidirati politiku azila EU, vratiti se normalnom funkcionisanju Šengena, dovršiti jedinstveno digitalno tržište i približiti Zapadni Balkan Uniji.

Na stolu je trenutno 89 prioritetnih dosijea, od koji je 29 već završeno, dok je kada su ostali u pitanju kolegijum razgovorao o tome na koji način se može osigurati njihovo dovršavanje pre maja 2019. Jedna od tema orijentacione debate je bio i pregled značajnijih predloga koji se očekuju u 2018, a koji će biti inkorporirani u plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju.

Komisija će se usredsrediti na pravičnost, starajući se da Evropa brže i odlučnije odgovori na probleme maksimalno se služeći ugovorima, pri čemu će voditi računa da Evropa ostane lider kada je u pitanju iskorišćavanje novih prilika i suočavanje sa novim izazovima.

Pristup Komisije će istovremeno biti uravnotežen, zbog čega je predsednik Junker 14. novembra 2017. oformio novu radnu grupu za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „raditi manje, ali delotvornije“ koja se direktno nadovezuje na Belu knjigu o budućnosti Evrope i najavu iz govora o stanju Unije. Ovo je predstavio potpredsednik Timermans koji je informisao kolegijum o trenutnom stanju.

Radnu grupu će činiti članovi Evropskog parlamenta i Komiteta regiona te poslanici nacionalnih parlamenata, a njen cilj će biti formulisanje preporuka o boljoj primeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti i identifikacija oblasti politika u kojima bi rad mogao da se iznova delegira ili definitivno prepusti državama članicama, imajući u vidu da je uvek bolje uključiti regionalne i lokalne vlasti u kreiranje i sprovođenje politika EU.