Treći program zdravlja 2014-2020

0

Koji je krajnji cilj novog zdravstevnog programa? Ko su glavni korisnici? Koji su primarni ciljevi programa? Kada će biti otvoren konkurs za prijave?

Treći program delovanja EU u oblasti zdravstva (2014-2020) se tiče unapređivanja zdravlja putem podsticanja saradnje između zemalja članica kako bi se unapredile zdravstvene politike koje donose korist svojim građanima.

Program je izgrađen na osnovu dva prethodna programa, prvog koji je trajao od 2003. do 2007, i drugog 2008. do 2013, i za cilj ima da upotpuni zdravstvene politike zemalja članica EU radi unapređivanja zdravstva, smanjenja nejednakosti, zaštite ljudi od ozbiljnih zdravstvenih opasnosti koje prevazilaze okvir jedne zemlje, da podstakne inovativnost u zdravstvu i poveća održivosti u  zdravstvenim sistemima.

Kako je zdravlje nezamenljiv uslov za razvoj pametnog, održivog i inkluzivnog rasta, mi očekujemo da će zdravstveni program unaprediti ciljeve strategije Evropa 2020.

Pitanja i odgovori

Na koji način se treći zdravstveni program poredi sa prethodna dva?

Novi program se više fokusira ka tome, na koji način zdravstvo može da doprinese rastu i ciljevima Evrope 2020 – a naročito u domenu zaposlenosti, inovacije i održivosti. Takođe je više fokusiran na ključne probleme u kojima delovanje EU može dodati vrednost i napraviti značajnu razliku.

Prioriteti su jasnije određeni i usredsređeniji, sa fokusom na 23 ključna tematska prioriteta koja rešavaju aktuelne zdravstvene izazove.

Postoje jasni kriterijumi koji prate napredak u odnosu na ciljeve i koji će redovno razmatrati prioritete programa. Unapređenje znanja i mehanizama deljenja informacija vode ka donošenju boljih odluka u stvaranju zdravstvenih politika na regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Širenje rezultata će pomoćo zemljama članicama i zadravstvenoj zajednici da bolje iskoriste delovanje programa. Konačno, primena i upravljanje novog zdravstvenog programa će biti pojednostavljena, na primer putem elektronskih aplikacija i manjeg broja projekata i akcija.

Program će podržati države EU u reformi zdravstvenih sistema putem unapređenja akcija o prevenciji hroničnih i učestalih bolesti kao i razumevanju inovacija u zdravstvu kao što su procena zdravstvene tehnologije i eZdravstvo.

Takođe će pomoći zemljama članicama da implementiraju nedavno usvojene zdravstvene zakone, na primer planiranje  pripremljenosti i odgovora, u skladu sa Odlukom o ozbiljnim prekograničnim zdravstvenim pretnjama kao i uspostavljanje Evropske referentne mreže onako kako je predviđeno Direktivom o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti. Primena pravila EU o lekovima i medicinskim pomagalima, o supstancama ljudskog porekla kao i o duvanskim proizvodima  i njihovom reklamiranju će takođe biti nadgledana.

Koji su primarni ciljevi programa?

Program ima za cilja da podrži i upotpuni napore zemalja članica u ostvarivanju četiri cilja:

Cilj 1: Unapređenje zdravlja, prevencija bolesti i stvaranje okoline koja podržava zdrave načine života. U praksi: prepoznavanje, širenje i unapređenje shvatanja zasnovanog na dobrim praksama za isplativu prevenciju bolesti kao i mera koje se tiču promocije zdravlja, a naročito ključnih faktora rizika sa fokusom na dodatu vrednost EU.

Cilj 2: Zaštita građana od ozbiljnih zdravstvenih prekograničnih opasnosti prepoznavanjem i razvijanjem koherentnih pristupa i njihovom implementacijom za bolju pripremljenost i koordinaciju u kriznim situacijama.

CIlj 3: Podrška upućena javnom zdravstvu u izgradnji kapaciteta i doprinosu inovativnim, efikasnim, održivim zdravstvenim sistemima. U praksi: identifikovanje i razvijanje oruđa i mehanizama na nivou Unije koji bi se pozabavili nedostacima resursa, kako ljudskim tako i finasijskim, ali koji bi olakšali i dobrovoljno prihvatanje inovacija u strategijama javnog zdravstva i strategijama prevencije.

Cilj 4: Olakšati pristup boljoj i sigurnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane Unije. Ovo će biti postignuto kroz bolji pristup medicinskim uslugama i informacijama za posebne uslove, takođe i van nacionalnih granica. Ovo takođe podrazumeva i primenu istraživanja i razvijanja oruđa za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga i sigurnosti pacijenta, između ostalog i akcijama koje bi doprinele  zdravstvenom opismenjavanju.

Koliki je budžet i kako će biti raspodeljen?

Budžet novog zdravstvenog programa je 449.394,000 evra za period 2014-2020. Ovaj iznos će biti usmeren različitim ciljevima programa tokom celog njegovog trajanja. Kao i kod prethodnih zdravstvenih programa, finansiranje će biti sprovedeno kroz:

– Grantove za akcije sufinansirane od strane nadležnih vlasti odgovrnih za javno zdravlje u zemljama članicama (takozvane “zajedničke akcije”)

– Grantovi za akcije (projekte), sufinansirane od strane drugih javnih, nevladinih ili privatnih tela, uključujući i zdravstvene organizaicije.

– Grantove za funkcionisanje nevladinih tela.

– Dobavljačke ugovore.

U najvećem broju slučajeva, grantovi će doprineti sa 60% troškova akcije/projekta. Ova cifra raste u pojedinim slučajevima i do 80%, na primer, zajedničke akcije u kojima učestvuju zemlje članice sa malim bruto nacionalnim dohotkom. Specifični kriterijumi će biti objavljeni u godišnjem radnom programu.

Kako će program pomoći da Evropa izađe osnažena iz ekonomske krize?

Zdravlje je vrednost samo po sebi. Ima troškove, ali je takođe i investicija. Samo zdrava populacija može da ostvari svoj puni ekonomoski potencijal. Sektor zdravstva je vođen inovacijom i visoko kvalifikovanom radnom snagom. Jedan je od najvećih privrednih sektora u EU i zaslužan je za oko 10% bruto društvenog proizvoda. Zdravstvo zapošljava svakog desetog radnika.

Stoga zdravstvo igra važnu ulogu u planu Evropa 2020. Novi zdravstveni program naglašava potencijal zdravstva kao pokretača ekonomskog rasta i stvaraoca novih radnih mesta. Ovaj sektor će podržati inovaciju u zdravstvu radi održivijeg zdravstvenog sistema, kao i radi održivog rasta.

Ko će biti glavni korisnici?

Potencijalni kandidati za finansiranje su nacionalne zdravstvene vlasti, kao i privatna i javna tela, međunarodne organizacije i nevladine organizacije koje se bave zdravstvom na nivou EU i koje se uklapaju specifične programske ciljeve.

Program je otvoren za sve zemlje članice, članice EFTA/EEA, zemlje koje pristupaju EU, države kandidate i potencijalni kandidate, kao i države koje su pokrivene Evropskom politikom susedstva, sve dok članstvo u programu ostaje u skladu sa njihovim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima.

Kada će biti otvoren konkurs za prijave?

Konkurs za prijave će otvoriti Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (CHAFEA) odmah nakon objavljivanja godišnjeg programa 2014, koji se očekuje u aprilu ili početkom maja a nakon usvajanja Uredbe o zdravstvenom programu u Savetu i pozitivnog stava novooformljenog Odbora za programe.

Za više informacija:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/eahc/health/index.html

Pratite nas na Twitteru: @EU_Health

Podeli

Comments are closed.