Uloga Delegacije EU

1. Politička i diplomatska uloga

Tradicionalna funkcija Delegacije je da obezbedi predstavljanje EU u Srbiji i da u tom kontekstu olakša razvoj međusobnih odnosa u oblasti saradnje na političkom i ekonomskom polju, u domenu trgovine i spoljne pomoći kako finansijske, tako i tehničke.

Od decembra 2009, prema Lisabonskom ugovoru, naziv Delegacije je Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. U tom smislu ona je već preuzela vodeću ulogu među ambasadama zemalja članica, naročito u oblastima koje spadaju u nadležnost EU, kao što su trgovina i spoljna pomoć.

U sklopu izrade Mišljenja EK Delegacija zajedno sa centralom u Briselu pomno prati spremnost Srbije u pogledu ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterijuma u skladu sa politikama EU u svim sektorima, kao i njenu spremnost za usvajanje pravnog nasleđa EU (acquis communautaire) u preko 30 oblasti prema strukturi budućih poglavlja u okviru pregovora o pristupanju.

2. Finansijska uloga

Evropska unija, a naročito Delegacija EU, nastavlja da potpomaže dalji napredak Srbije u svim oblastima procesa integracije ne samo pružanjem savetodavne i tehničke stručne pomoći nego i putem značajnih izvora finansijskih sredstava. Sve to je neophodno kako bi se sprovele neophodne reforme i harmonizacija sa zakonodavstvom EU u procesu pristupanja. Nakon uvođenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2007. godine, Delegacija je preuzela upravljanje programima finansijske pomoći kojima se podržavaju reforme u Srbiji; ovaj zadatak je od 2000. godine realizovala Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) sa sredstvima iz tadašnjeg CARDS fonda.

Evropska unija u Srbiju investira u proseku 200 miliona evra godišnje, a od 2000. je uložila preko dve milijarde evra.

3. Informisanje i komunikacija s građanima Srbije

Informisanje lokalnih vlasti, institucija, medija i građana o procesu integracije i o institucijama i politikama EU jedan je od ključnih zadataka Delegacije.

Pored zvanične internet stranice na kojoj su široj javnosti dostupne detaljne informacije o našim aktivnostima, Delegacija na ovom polju blisko sarađuje sa medijima, redovno organizuje razne događaje širom Srbije i objavljuje brošure i informativne letke. Delegacija je uvek na raspolaganju građanima Srbije za sva pitanja koja se tiču Evropske unije i integracionog procesa.

Očekuje se da će Informativni centar EU, u centru Beograda, po otvaranju postati prva tačka kontakta s građanima i da će oni tu dobijati informacije o aktivnostima Delegacije, o Evropskoj uniji i građanskim pravima.