Zakljkučci nakon Treće runde Međupartijskog dijaloga pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta

0

Završna runda prve faze međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta održana je 12. i 13. decembra u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na njemu je procenjeno šta je ostvareno od novembarskog drugog međustranačkog dijaloga i apelovano je da se preuzmu konačni koraci kako bi se ispunile obaveze (iz „Tabele ispunjavanja obaveza“ koja se nalazi u prilogu) i unapredili uslovi za održavanje parlamentarnih izbora 2020. godine. Na dijalogu su pozdravljeni koraci koji su preduzeti u kratkom vremenskom roku tokom tri runde dijaloga. Međutim, na dijalogu je insistirano da od sada do početka izborne kampanje mora postojati usredsređenost na rezultate i konkretno sprovođenje ovih obaveza kako bi se ostvarila opipljiva poboljšanja u praksi, posebno u oblasti slobode medija i ulozi regulisanja javnih medijskih servisa.

Iako je ostvaren napredak u unapređenju rada Republičke izborne komisije (RIK), pretvaranje obaveza u konkretne rezultate u strogo utvrđenim rokovima još uvek je neophodno u sledećim ključnim oblastima:
• unaprediti rad Regulatornog tela za elektronske medije (REM) imenovanjem „3+2“ nova člana REM, što će biti potvrđeno glasanjem do kraja godine.
• doneti novi propis za javne medijske servise i njegova delotvorna primena,
• osnovati Nadzorni odbor u Narodnoj skupštini i obezbediti njegov transparentan, pravovremen i nepristrasan rad u okviru njegovih nadležnosti mnogo pre izbora,
• sprovoditi usvojene izmene relevantnih zakona za unapređenje izbornih uslova u praksi.

Na dijalogu je postignut konsenzus u vezi sa vremenskim rokom, koji je predložila Vlada, za sprovođenje svih neostvarenih obaveza (utvrđenih u Tabeli ispunjavanja obaveza) pre početka izborne kampanje kako bi se svim akterima, posebno građanima Srbije, dala prilika da imaju veće poverenje u integritet izbornog okvira. Facilitatori su takođe pozvali na najšire moguće učešće na izborima kako bi građani Srbije imali neophodan pluralističan demokratski izbor.

Takođe smo razgovarali o mogućnosti da se, uz puno poštovanje Ustava Srbije, izbori održe što je moguće kasnije kako bi se obezbedilo vreme za ostvarivanje svih obaveza i za sve zainteresovane strane, naročito građane Srbije, da osete pun efekat unapređenja izbornih uslova.

Podsećamo sve političke aktere u zemlji na njihovu odgovornost da izbegavaju zapaljiv jezik, da se bore protiv govora mržnje, izbegavaju sve dublje društvene podele i da prekinu dezinformacije u medijima pre, tokom i nakon izborne kampanje. Donošenje novog propisa za javne medijske servise, uspostavljanje Nadzornog odbora i naročito dalji rad na jačanju uloge i ponašanju REM biće važni koraci ka jačanju nadzora koji vrše mediji i pomoći će da se obezbedi da sve političke snage koje učestvuju na izborima imaju pravedniji pristup i veću zastupljenost u medijima.

Na dijalogu je istaknuta potreba da se nastavi sa praćenjem sprovođenja svih obaveza u rokovima koji su utvrđeni u Tabeli ispunjavanja obaveza. Kao takvom, na dijalogu je pozdravljena ponuda facilitatora iz Evropskog parlamenta da nastave da prate napredak koji se ostvaruje u ispunjavanju obaveza i konstatovana je njihova spremnost da pruže svaku dalju podršku ukoliko je Narodna skupština bude tražila.

Na dijalogu su učesnici pozvali posmatračku misiju OEBS/ODIHR i druge domaće i međunarodne posmatrače, uključujući delegaciju Evropskog parlamenta za posmatranje izbora, da daju svoju konačnu objektivnu ocenu napretka u sprovođenju svih ovih obaveza u cilju unapređenja uslova za održavanje parlamentarnih izbora.

Predviđeno je da se druga faza dijaloga održi nakon parlamentarnih izbora 2020. godine i biće usredsređena na dugoročniji cilj unapređenja međustranačkog dijaloga unutar Narodne skupštine. To će uključiti reformu Poslovnika i dalju reviziju sveukupnog izbornog okvira u skladu sa izveštajima Evropske komisije i ODIHR-a. U drugoj fazi bi trebalo da se govori o razlozima za zabrinutost koji su pomenuti tokom dijaloga, poput onih koje su izrazile nacionalne manjine.

Podeli

Comments are closed.