Žene u EU i dalje slabije plaćene

0

Izveštaj povodom Dana jednakih plata pokazuje da je : razlika u platama između muškaraca i žena u Evropi i dalje iznad 16 % u korist muškaraca. To znači da godišnje žene rade 59 dana “besplatno”.

Žene u Evropi još rade 59 dana „besplatno” – to nam govore najnovije brojke koje je objavila Evropska komisija. Razlika u platama  između polova – prosečna razlika između dohotka po satu muškaraca i žena u celokupnoj privredi  – jedva da se promenila zadnjih godina i još uvek iznosi oko 16 % (ostaje na 16,4 % kao i prethodne godine ).

Najnovije brojke prestavljene su povodom  Evropskog dana jednakih plata koji se obeležava 28. februara . Taj sve-evropski događaj ima za cilj da skrene pažnju na potrebu da u novoj kalendarskoj godini žene zaista  počinu da primaju realnu platu za svoj rad u odnosu na muškarce.

Sadašnja razlika u vrednovanju rada žena i muškaraca znači da  žene danas rade 59 dana „besplatno” i tek tada dostižu iznos koji zarađuju muškarci. Ovo je četvrti put da se Dan jednakih plata obeležavana  na evropskom nivou: Komisija ga je pokrenula 5. marta 2011. (vidi IP/11/255), drugi je put obeležen 2. marta 2012. (vidi IP/12/211), a treći put 28. februara 2013. godine (IP/13/165).

„Evropski dan jednakih plata podseća nas na neravnopravne uslove u pogledu plata s kojima se žene još susreću na tržištu rada. Ta  razlika se smanjila tek neznatno posljednjih godina. Da bi stvar bila gora, vrlo slab trend opadanja poslednjih godina uglavnom je rezultat ekonomske krize zbog koje su se smanjile plate muškaraca, a ne rasta plata žena”, rekla je potpredsednica Viviane Reding, komesar  EU za pravosuđe. „Jednaka plata za jednak rad temeljno je načelo Evropske unije koje se nažalost još nije ostvarilo za žene Evrope. Nakon godina neaktivnosti vreme je za promenu. Evropska komisija trenutno radi na inicijativi za pokretanje promena kako nam u bliskoj budućnosti više ne bi trebao Dan jednakih plata.”

Razlika u platama među polovima prikazana je kao procenat  zarade muškaraca i predstavlja razliku između prosečne bruto zarade po satu muških i ženskih radnika u privredi  EU. Najnovije brojke pokazuju prosečnu razliku u platama između polova od 16,4 % u 2012. u Evropskoj uniji. Brojke stagniraju nakon laganog opadanja posljednjih godina, kada je razlika iznosila oko 17 % ili više. Trajni trend opadanja zabelžen je u Danskoj, Češkoj Republici, Austriji, Holandiji  i na Kipru, dok se u drugim zemljama (Poljska, Litvanija) u 2012. trend opadanja obrnuo. U nekim zemljama kao što su Mađarska, Portugal, Estonija, Bugarska, Irska i Španija razlika u platama među polovima posljednjih godina se povećala.

Trend opadanja razlike u platama između polova može da se objasni uz pomoć više razloga kao što je sve veći udeo zaposlenih žena s višim obrazovanjem ili veći utjecaj recesije na sektore u kojima prevladavaju muškarci, kao što su građevina i tehnika. Uzrok promene stoga ne leži samo u boljim platama i radnim uslovima za žene.

Izvještaj  Evropske komisije iz decembra  2013. o sprovođenju pravila EU o jednakom postupanju prema ženama i muškarcima u području zapošljavanja (Direktiva 2006/54/EZ) pokazuje da je više razloga koji sprečavaju  jednake plate za muškarce i žene, kao što su nedostatak transparentnosti u sistemima plata , nedostatak pravne transparentnosti u definisanju jednako-vrednog rada i proceduralne prepreke. Te  prepreke su, na primer, slaba informisanost zaposlenih  koja je potrebna za podnošenje uspešne tužbe u pogledu jednakosti plata ili uključivanje informacija o visini plate za različite kategorije zaposlenih (IP/13/1227). Povećanjem transparentnosti platnog sistema  mogao bi da se poboljša položaj pojedinačnih žrtava diskriminacije u platama jer bi im se tako omogućilo jednostavnije poređenje s radnicima suprotnog pola.

Komisija trenutno razmatra mogućnosti za djelovanje na sve-europskom nivou  kako bi se poboljšala transparentnost plata i time smanjile razlike u platama između polova i u praksi promovisala i olakšala primena principa jednakih plata.

Kontekst

Ravnopravnost polova jedno je od temeljnih načela Evropske unije. Načelo jednake plate utvrđeno je Ugovorima od 1957. godine, a uključeno je i u Direktivu 2006/54/EZ o jednakom postupanju prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada.

Komisija je 9. decembra 2013. donela izvještaj o oceni primene odredaba o jednakim   platama u zemljama EU (IP/13/1227). U izvještaju se navodi da će ubuduće glavni izazov za države članice biti pravilna primena i sprovođenje pravila utvrđenih Direktivom 2006/54/EZ.

Osim nadzora nad pravilnim sprovođenjem zakonodavstva EU Komisija i dalje deluje u svim područjima kako bi smanjila razliku u platama među polovima, što uključuje iinicijativu o jednakosti plata tokom 2012. i 2013. u okviru koje su organizovane radionice i obuke kako bi se poslodavcima pomoglo u rešavanju pitanja razlike u platama; godišnje preporuke za pojedine države izdane u okviru Evropskog semestra kojima se skreće pažnja država članica na potrebu da se reši pitanje razlike u platama; Evropski dani jednakih plata; razmena najboljih praksi i finansiranje inicijativa država članica kroz strukturne fondove i akcije civilnog društva.

Primeri dobre prakse u pogledu jednakosti plaća na nivou država članica: 

Belgijski parlament je 2012. doneo zakon kojim se od preduzeća zahteva da svake dve godine sprovedu  komparativnu analizu svoje platne strukture. Belgija je i prva država EU koja je organizovala  Dan jednakih plata (2005.). 

Francuska je vlada pojačala postojeće sankcije protiv preduzeća s 50 i više radnika koja ne poštuju svoje obaveze u vezi ravnopravnosti polova. U aprilu 2013.  prvi je puta na temelju dekreta iz 2012. utvrđeno da se dva preduzeća nisu pridržavala zakonodavstva o jednakim platama. 

Austrijskim zakonom o jednakom postupanju od preduzeća se zahteva izrada izvještaja o jednakim platama. Pravila su se uvodila postupno i sada su obavezna za preduzeća s više od 250, 500 i 1000 zaposlenika. Za preduzeća koja zapošljavaju više od 150 radnika obveza podnošenja izvštaja stupa na snagu 2014.

Portugalska rezolucija od 8. marta  2013. uključuje mere kojima se garantuju i podstiču jednake mogućnosti i rezultati žena i muškaraca na tržištu rada, uključujući i uklanjanje razlika u platama. Mere uključuju izvještaje  o razlikama u platama između polova po pojedinim sektorima.

Dodatne informacije

Evropska komisija – razlike u platama između polova

Evropska komisija – inicijativa o jednakosti plata

Internetska strana potpredsednice Viviane Reding, komesara EU za pravosuđe

Podeli

Comments are closed.