„Unapređenje uslova rada u ličnim uslugama je ključni cilj za Komisiju“, rekao je Laslo Andor, komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju.

Evropska komisija pozdravlja Odluku koju je usvojio Savet ministara EU, kojom se ovlašćuju države članice da ratifikuju Konvenciju Međunarodne organizacije rada (MOR) koja se tiče fer i pristojnog rada domaćih radnika (Konvencija br. 189). Odluku je predložila Komisija u martu 2013. (vidi IP/13/264), a potvrdio ju je Evropski parlament. Konvencija o domaćim radnicima MOR 2011 zahteva od država potpisnica da preduzmu mere za obezbeđivanje fer i pristojnih uslova rada i da spreče zloupotrebu, nasilje i dečiji rad u domaćem sektoru zapošljavanja.

„Unapređenje uslova rada u ličnim uslugama je ključni cilj za Komisiju“, rekao je Laslo Andor, komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju. „Zato pozdravljam ovu Odluku, koja utire put za ratifikaciju Konvencije MOR od strane država članica EU i doprinosi borbi protiv trgovine ljudima. Pozivam države članice da primene ovu Konvenciju što je pre moguće“.

Da bi primenile Konvenciju, ratifikujuće države moraće da obezbede da domaći radnici:

  • imaju jednak tretman kao i drugi radnici kada je reč o naknadi ili povlasticama, na primer u slučaju porodiljskog odsustva
  • da su informisani o uslovima i detaljima svog zaposlenja
  • da su zaštićeni od diskriminacije
  • da su im ponuđeni pristojni uslovi života
  • imaju lak pristup žalbenim mehanizmima.

Na kraju, Konvencija određuje i pravila koja se tiču zapošljavanja stranaca.

Zakonodavstvo EU, kao što su Direktive o zdravlju i bezbednosti, pravima radnika, rodnoj ravnopravnosti, trgovini ljudima i azilu, se već bavi nekim aspektima koje su obuhvaćeni Konvencijom MOR. Odredbe Konvencije imaju isti pristup kao i ovo zakonodavstvo i potpuno su u saglasnosti.  Po mnogim pitanjima, zakon EU više štiti radnike nego Konvencija. Međutim, Konvencija je preciznija od zakona EU kada je reč o obuhvaćenosti domaćih radnika zakonodavstvom i u drugim posebnim aspektima domaćeg rada.

Predistorija

EU, u svim svojim politikama, promoviše ratifikaciju i efikasnu implementaciju Konvencija MOR o osnovnim standardima rada.

U svom Paketu o zapošljavanju 2012, Komisija ističe ulogu primene Konvencije o domaćim radnicima u poboljšanju uslova rada u ličnim uslugama.

U junu 2012. godine, u kontekstu Strategije EU ka iskorenjivanju trgovine ljudima, Komisija je pozvala države članice da ratifikuju sve relevantne međunarodne instrumente, ugovore i zakonske obaveze koje će doprineti rešavanju problema trgovine ljudima na efikasniji, koordinisan i koherentan način, uključujući Konvenciju o domaćim radnicima.

Pored toga, trgovinske unije i nevladine organizacije pokrenule su međunarodnu kampanju za promociju ratifikacije Konvencije o domaćim radnicima.

Nekoliko država članica je pokazalu svoju nameru da brzo ratifikuju Konvenciju o domaćim radnicima, koja je stupila na snagu u septembru 2013. godine. Zato je bilo neophodno da se uklone sve zakonske prepreke za ratifikaciju od strane država članica na nivou EU.

Nakon predloga Komisije, Savet je usvojio sličnu Odluku koja se tiče Konvencije o hemikalijama (br. 170) u novembru 2012. godine.

Što se tiče druge tri Konvencije MOR usvojenih tokom poslednje decenije, čiji su delovi u nadležnosti EU, Savet je već ovlastio države članice da ih ratifikuju, u interesu Unije, u pogledu onih delova koji su u nadležnosti Unije. To su Konvencija o indetifikacionim dokumentima pomoraca (br. 185), Konvencija o pomorskom radu 2006 i Konvencija o radu u ribolovu (br. 188)

Za više informacija

Međunarodna organizacija rada: pristojan rad za domaće radnike