EU je brzo reagovala u pružanju pomoći Srbiji da bolje odgovori na povećane migracione tokove obezbedivši finansijski paket vredan desetine miliona evra (za više detalja pogledajte Propratne informacije). Pojedinačne zemlje članice EU su takođe pružile značajnu bilateralnu podršku, uključujući preko Mehanizma EU za civilnu zaštitu (ćebad, vreće za spavanje, kreveti, zimski šatori, itd.).

Trenutna podrška EU se uglavnom finansira iz Specijalne mere vredne 7 miliona evra koju je Evropska komisija usvojila 7. oktobra 2015. Paket pomoći odražava posebne potrebe utvrđene sporazumom sa vlastima u Srbiji u septembru 2015. Dodatna humanitarna podrška EU trenutno dolazi i iz Odeljenja Evropske komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO).

Pregled Specijalne mere: 

Komponenta 1 ima za cilj da obezbedi/prošiti direktan operativni kapacitet nadležnih organa da efikasno odgovore na potrebe izbeglica i migranata. 12-mesečni ugovor vredan 1,5 miliona evra sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS) i Ministarstvom unutrašnjih poslova uključuje: podršku u finansiranju tekućih/operativnih troškova za smeštaj i osnovne životne uslove u redovnim i tranzitnim centrima za azil u Srbiji; podršku u angažovanju dodatnog ljudstva u KIRS za rad na terenu u tranzitnim centrima i centrima za azil u Srbiji. Do sada je isplaćeno skoro 1,8 miliona evra.

Komponenta 2 ima za cilj da obezbedi neophodnu opremu. Delegacija EU je u postupku nabavke kombija, autobusa, putničkih vozila, itd. u vrednosti od 2,5 miliona evra za Ministarstvo unutrašnjih poslova i KIRS. Rok za dostavljanje ponuda je bio 4. jul i trenutno je u toku ocena pristiglih ponuda.

Komponenta 3 ima za cilj da ojača kapacitete partnerskim NVO da pomognu vladinim akcijama. Danskom centru za izbeglice (DRC) je dodeljen milion evra za 12 meseci da unapredi kapacitete za prijem izbeglica na različitim lokacijama u Srbiji i obezbedi izbeglicama pristup osnovnim uslugama. Do sada je isplaćeno više od 400.000 evra. U okviru ovog ugovora finansirana je potpuna rekonstrukcija centra za azil u Krnjači blizu Beograda. Pored toga, ugovor se bavi i kapacitetima za reagovanje KIRS-a, Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i drugih nacionalnih institucija.

Milion evra su dobili Arbeiter-Smariter-Bund Deutschland (ASB) i Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) za 12 meseci za izgradnju prihvatnog centra u Dimitrovgradu i pripreme za izgradnju sanitarnih blokova i nabavku sanitarne opreme, nameštaja/opreme, sistema za grejanje i zalihe hrane. Do sada je isplaćeno više od 530.000 evra.

Milion evra je dobio i Hilfe zur Selbsthilfe e. V. (HELP) za 12 meseci za rehabilitaciju centara u Pirotu i Bosilegradu, pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i usluga prevoza i prevođenja, i za podršku lokalnih pružaocima usluga i lokalnom stanovništvu. Do sada je isplaćeno više od 420.000 evra.

Na ovim projektima je u Srbiji angažovano ukupno oko 250 ljudi i to u Subotici, Šidu, Preševu, Negotinu, Dimitrovgradu, Zaječaru, Krnjači, Banji Koviljači, Tutinu, Sjenici i Beogradu.

Podrška koju pruža ECHO (Odeljenje Evropske komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu):

Istovremeno, ECHO je opredelio 9,8 miliona evra humanitarne pomoći za Srbiju za obezbeđivanje osnovnih potrepština u mestima za pomoć izbeglicama: privremeni smeštaj, toplu odeću, hranu, vodu, odvojeni prostor za decu i zaštitu (trećinu svih izbeglica čine deca). U julu je ECHO pomogao centru za pomoć Miksalište u Beogradu da počne da deli tople obroke neregistrovanim migrantima. ECHO je uspostavio partnerstvo sa glavnim međunarodnim institucijama za pružanje pomoći kao što su UNHCR, UNICEF, Crveni krst, DRC, Norveški savet za izbeglice i Lekari sveta.

Velika posvećenost EU saradnji sa Srbijom:

EU i Evropska komisija će nastaviti da finansijski potpomaže napore Srbije u vezi sa migracijom u vidu dodatnih tranši, naročito u okviru Madad fonda, koji će nastaviti brojne aktivnosti započete u okviru Specijalne mere. Krajem maja odbor Madad fonda je odobrio 15 miliona evra kao pomoć u upravljanju prilivom migranata i izbeglica na Zapadnom Balkanu (u nastavku teksta). Delegacija EU radi na tome da ova sredstva postanu operativna do kraja godine.

Propratne informacije

Delegacija EU i Odeljenje Evropske komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) su angažovali više od 800.000 evra hitne pomoći Srbiji u prvim nedeljama i mesecima migrantske i izbegličke krize 2015. U novembru 2015. Delegacija EU je dodelila grantove partnerima za početak implementacije novog paketa pomoći vrednog 7 miliona evra, u okviru specijalne mere koju je Evropska komisija usvojila 7. Oktobra. Grantovi su razvijeni u tesnoj saradnji sa svim partnerima i zaposleni Delegacije EU su ih obradili u rekordnom roku.

Nekoliko zemalja članica EU je odgovorilo na zahtev Srbije za pomoć u okviru Mehanizma EU za civilnu zaštitu (EUCPM).

Evropska investiciona banka (EIB), banka EU, dala je 5 miliona evra Fondu za migrante i izbeglice (MRF) koji je nedavno osnovala Razvojna banka Saveta Evrope (CEB). To je omogućilo CEB-u da krajem oktobra 2015. dodeli Vladi Srbije 2,3 miliona evra za poboljšanje životnih uslova izbeglica i migranata u prihvatnim centrima.

Osim toga ECHO je pustio 8,5 miliona evra za hitnu humanitarnu pomoć za Srbiju i BJR Makedoniju u oktobru 2015. i još dodatnih 13 miliona evra u decembru 2015. koji su namenjeni pružanju podrške izbeglicama duž Zapadnobalkanske rute. Iz toga paketa skoro 10 miliona evra je opredeljeno za Srbiju za opremanje za zimu, pružanje osnovnih zdravstvenih usluga i zaštite, smeštaj i isporuku toplih obroka izbeglicama. ECHO-vu pomoć su isporučile međunarodne partnerske organizacije Evropske unije kao što su UNHCR, UNICEF, Crveni krst Srbije, Danski savet za izbeglice, „World Vision“ i drugi.

Regionalni program vredan 8 miliona evra je pokrenut u martu 2016. za zaštitno osetljivo upravljanje migracijom na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji se prevashodno odnosi na Srbiju i BJR Makedoniju. Program vode Frontex i Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a partneri u realizaciji su EASO i UNHCR.

Na srednjoročnom i dugoročnom planu, EU će nastaviti da podržava reformu sistema azila u Srbiji i unapređenje graničnih kontrola. Projekti se već realizuju ili bi trebalo da počnu sa realizacijom u narednoj godini:

  • Tvining projekat vredan milion evra se već sprovodi, a fokus projekta je na izradi novog zakona o azilu i jačoj reformi sistema azila.
  • 3,2 miliona evra će se iskoristiti kao pomoć Srbiji u proširenju postojećih kapaciteta za smeštaj tražilaca azila.
  • 4 miliona evra je namenjeno daljem razvoju sistema za nadzor granica Srbije.

EU takođe podržava lokalne organizacije civilnog društva koje su uključene u ublažavanje migracionih pritisaka u Srbiji. Trenutno EU podržava Centar za zaštitu i pomoć tražilaca azila (APC) grantom u visini od 130.000 evra za pomoć tražiocima azila u Srbiji i suzbijanje diskriminatornih praksi usmerenih protiv njih, sa posebnim fokusom na maloletnike sa ili bez pratnje.

Srbija takođe ima pristup Madad fondu, ključnom instrumentu za realizaciju pomoći u visini od 3 milijarde evra koju je EU obećala na konferenciji u Londonu o podršci Siriji i regionu. Krajem maja 2016. odbor ovog fonda je odobrio 15 miliona evra pomoći u upravljanju migracijom na Zapadnom Balkanu. Počev od 2016. godine ova sredstva će se koristiti za pokrivanje tekućih troškova, poput grejanja, struje, vode, itd. postojećih prihvatnih centara /  centara za azil; za angažovanje zaposlenih (tj. prevodilaca, čistača, lekara, itd.) koji rade u centrima za azil; za unapređenje humanog tretmana, pružanja informacija, razgovora, savetovanja o asistiranom dobrovoljnom povratku i repatrijaciji i smeštajnih kapaciteta za nelegalne migrante; za obezbeđivanje humanog i dostojanstvenog povratka i reintegracije odbijenih tražilaca azila i osoba koje nelegalno borave u Republici Srbiji koje žele dobrovoljno da se vrate u svoje zemlje porekla; za poboljšanje pristup medicinskim uslugama za izbeglice i migrante i uspostavljanje odgovarajućih prevodilačkih službi; za podršku radu i renoviranje objekata u Aleksincu, Banji Kovljači, Tutinu, Irigu i Kikindi; i za nabavku kontejnera, opreme, nameštaja, itd.

Proletos je objavljen nov poziv za dostavljanje predloga vredan 3,8 miliona evra koji je namenjen pružanju podrške lokalnim NVO koji se bave temama iz poglavlja 23 i 24. Deo ovih sredstava će biti na raspolaganju za pitanja migracije/izbeglica.

Pored direktne pomoći aktuelnoj izbegličkoj i migrantskoj situaciji, EU je od 2001. glavni partner i donator Srbije kada je reč o upravljanju migracijama i do sada je iz pretpristupnih fondova obezbedila 80 miliona evra. Ta pomoć uključuje, između ostalog, izgradnju i renoviranje graničnih prelaza, nabavku opreme i IT infrastrukture za bolje upravljanje granicama, unapređenje i proširenje centara za azil, kao i pomoć u unapređenju efikasnosti sistema azila. Ova podrška će se nastaviti obezbeđivanjem novih alokacija u okviru regularnog budžeta programa IPA 2016 za Srbiju.