Bezbednost je stalna tema od početka mandata Junkerove Komisije – od Političkih smernica predsednika Junkera iz jula 2014. do poslednjeg Govora o stanju u Uniji iz septembra 2016. U tom govoru je predsednik Junker najavio da će Komisija do novembra predložiti Evropski sistem za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (ETIAS) – automatski sistem koji će određivati kome će biti dozvoljeno putovanje u Evropu. Predlog Komisije da se uspostavi ovaj sistem predstavlja prvi rezultat prioriteta delovanja koji su utvrđeni u Planu iz Bratislave.

Šta je Evropski sistem za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (ETIAS)?

ETIAS će biti automatski IT sistem stvoren za utvrđivanje rizika u vezi sa posetiocima koji su izuzeti iz viznog režima za putovanje u Šengensku zonu. Svi državljani trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima a planiraju da putuju u Šengensku zonu moraće pre puta da podnesu zahtev za odobrenje putovanja kroz ovaj sistem. Podaci prikupljeni preko ovog sistema, uz puno poštovanje osnovnih prava i zaštite podataka, omogućiće prethodnu proveru potencijalnih bezbednosnih rizika i rizika od nelegalne migracije.

ETIAS odobrenje nije viza. Državljani zemalja obuhvaćenih viznom liberalizacijom će i dalje moći da putuju bez vize, ali će morati da dobiju odobrenje pre samog puta jer će ono biti obavezan uslov za ulazak u Šengensku zonu.

Pri odlučivanju da li da odobri ili odbije zahtev za putovanje u EU, sistem će izvršiti prethodne provere i izdati ili odbiti izdavanje odobrenja za putovanje. Iako će konačnu odluku o odobrenju ili odbijanju ulaska uvek donositi nacionalni graničari koji vrše granične kontrole prema Zakoniku o šengenskim granicama, prethodne provere putnika iz trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima će olakšati granične kontrole i obezbediti koordinisanu i ujednačenu procenu rizika u vezi sa državljanima trećih zemalja i znatno smanjiti broj odbijenih ulazaka na graničnim prelazima.

Kako će ETIAS rešiti postojeće informativne nedostatke?

Trenutno nadležni granični i policijski organi imaju malo podataka o licima koji su izuzeti iz viznog režima, dok, sa druge strane, poseduju informacije o ljudima koji putuju sa vizom.

Proverom svih putnika pre njihovog dolaska i uz važeće odobrenje za putovanje koje je neophodno za sve državljane trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima, ETIAS će identifikovati lica koja predstavljaju bezbednosni rizik pre nego što dođu do granice i popuniće ovu rupu u informacijama o putnicima koji su izuzeti iz viznog režima prikupljanjem informacija koje bi mogle da budu od izuzetnog značaja za granične i policijske službe zemalja članica EU.

Kako ETIAS upotpunjuje već postojeće informacione sisteme za granice i bezbednost?

U skladu sa strategijom interoperabilnosti u Obaveštenju o jačim i pametnijim informacionim sistemima za granice i bezbednost od 6. aprila 2016. ETIAS je koncipiran tako da je fokus na njegovoj interoperabilinosti sa postojećim sistemima i sistemima koji se još razvijaju, poput Sistema ulaska/izlaska (EES).

U najvećoj mogućoj meri koja je tehnički izvodljiva, ETIAS informacioni sistem će iskoristiti hardverske i softverske komponente EES sistema i njegovu komunikacionu infrastrukturu. Interoperabilnost će biti uspostavljena i sa drugim informacionim sistemima koje ETIAS bude konsultovao kao što su Vizni informacioni sistem (VIS), podaci Evropola, Šengenski informacioni sistem (SIS), Eurodac i Evropski informacioni sistem krivične evidencije (ECRIS).

ETIAS i EES će deliti zajedničku arhivu ličnih podataka državljana trećih zemalja, uz dodatne podatke iz ETIAS aplikacije (npr. podaci o prebivalištu, odgovori na pitanja o poreklu, IP adresa) i EES-ove evidencije ulazaka i izlazaka koje su zasebno pohranjene, ali su povezane sa ovim zajedničkim i jedinstvenim identifikacionim fajlom.

U kojim bazama podataka će ETIAS proveravati podatke o putnicima?

Prilikom provere i procene informacija koje podnesu putnici koji su izuzeti iz viznog režima radi odobravanja ili odbijanja izdavanja odobrenja za putovanje, sistem će automatski unakrsno proveravati svaki zahtev u sledećim sistemima:

 • relevantni postojeći informacioni sistemi EU:
 • Šengenski informacioni sistem (SIS),
 • Vizni informacioni sistem (VIS),
 • podaci Evropola,
 • Eurodac baza podataka,
 • predloženi budući informacioni sistemi EU:
 • Sistem ulaska/izlaska (EES),
 • Evropski informacioni sistem krivične evidencije (ECRIS).
 • relevantne Interpolove baze podataka:
 • Interpolova baza podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD),
 • Interpolova baza podataka o putnim ispravama sa obaveštenjima (TDAWN)),
 • specijalna ETIAS lista za praćenje kretanja (koju će napraviti Evropol).

Kako će ETIAS poboljšati bezbednost građana EU?

Obezbeđivanjem ključnih informacija o rizicima od nelegalne migracije, po bezbednost i javno zdravlje pre dolaska osobe na granicu Šengena, ETIAS će značajno doprineti popunjavanju rupa u bezbednosnim informacijama i pružiti ključne informacije koje su neophodne nadležnim organima zemalja članica.

Bolja i preciznija identifikacija bezbednosnih rizika u vezi sa državljanima trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima pre nego što oni stignu na spoljnu granicu Šengenske zone će poboljšati detektovanje trgovine ljudima (naročito u slučaju maloletnika), pomoći u suzbijanju prekograničnog kriminala i generalno olakšati identifikaciju lica čije bi prisustvo u Šengenskoj zoni moglo da predstavlja bezbednosnu pretnju. ETIAS tako doprinosi boljoj bezbednosti građana u Šengenskoj zoni i poboljšava unutrašnju bezbednost u EU.

Podaci pohranjeni u ETIAS sistemu, uz poštovanje osnovnih prava i zaštite podataka, mogu po potrebi biti na raspolaganju i nacionalnim policijskim službama i Evropolu radi prevencije, detekcije ili istraživanja terorističkih krivičnih dela ili drugih teških krivičnih dela, kao i za identifikovanje počinilaca terorističkih ili drugih teških krivičnih dela.

Koja je razlika između Šengen vize i ETIAS odobrenja za putovanje?

Pre svega, ETIAS nije viza. Putniku koji je izuzet iz viznog režima očigledno ne treba viza da uđe u Šengensku zonu. ETIAS to neće menjati. ETIAS predstavlja lakši, znatno jeftiniji, brži i pristupačniji sistem koji će u više od 95% slučajeva dati pozitivan odgovor za nekoliko minuta. To ne može da se poredi sa šengenskim vizama. ETIAS je nužan i mali proceduralni korak za sve putnike koji su izuzeti iz viznog režima koji će im omogućiti da izbegnu birokratiju i zadržavanja kada dođu na granicu. Dakle, ne samo da će ETIAS u potpunosti poštovati ovaj bezvizni status, već će olakšati prelazak šengenske spoljne granice državljanima trećih zemalja kojima nisu potrebne vize i omogućiti im puno uživanje tog statusa.

ETIAS odobrenje za putovanje ne zahteva ono što zahteva viza. Nema potrebe da se ide u konzulat da bi se podneo zahtev, nema biometrijske registracije i znatno manje podataka se prikuplja i procenjuje nego u postupku za dobijanje vize. Generalno govoreći, dok procedura za dobijanje šengenske vize traje do 15 dana, a u nekim slučajevima može da se produži na 30 ili čak 60 dana, za popunjavanje onlajn ETIAS zahteva potrebno je samo par minuta. Odobrenje će važiti pet godina, znatno duže nego što je to slučaj sa šengenskom vizom. ETIAS će takođe važiti za neograničen broj ulazaka.

Kako će ETIAS uticati na zajedničku viznu politiku?

Vizna liberalizacija je važan instrument za razvijanje partnerstva sa trećim zemljama i veću privlačnost EU za poslovanje i turizam. Obavezna sistemska prethodna provera i procena potencijalnih rizika u vezi sa putnicima koji su izuzeti iz viznog režima kroz ETIAS, uz puno poštovanje njihovog bezviznog statusa, pomoći će očuvanju i upotpunjavanju uspeha politike vizne liberalizacije Evropske unije. Dodavanje ovog sloja informacija i procene rizika o posetiocima koji su izuzeti iz viznog režima značajno će povećati vrednost postojećih mera za održavanje i jačanje bezbednosti Šengenske zone i omogućiće takvim posetiocima da u punoj meri uživaju u svom bezviznom statusu.

Kako dijalog o viznoj liberalizaciji sa trećim zemljama bude dalje napredovao, ETIAS će jačati kapacitet EU da procenjuje i upravlja potencijalnim migracionim i bezbednosnim rizicima koje nosi sve veći broj putnika koji su izuzeti iz viznog režima i istovremeno olakšati prelazak spoljnih granica Šengena. Putnici će takođe imati pouzdan rani pokazatelj da će ući u Šengensku zonu, što će znatno smanjiti broj odbijenih ulazaka. To predstavlja značajno poboljšanje za putnike u poređenju sa trenutnim stanjem.

Kako će ETIAS obezbediti i garantovati poštovanje osnovnih prava i zaštitu podataka?

Predlog Komisije je u potpunosti usklađen sa Poveljom o osnovnim pravima i sadrži sve odgovarajuće mere za zaštitu ličnih podataka, te osigurava da se ETIAS razvija u skladu sa najvišim standardima zaštite podataka, naročito po pitanju pristupa koji je strogo ograničen.

Predlog takođe predviđa pravo pojedinca na pravnu zaštitu, posebno po pitanju prava na pravni lek i nadziranje obrade od strane državnih nezavisnih organa.

Lični podaci evidentirani u ETIAS-u će se čuvati samo onoliko koliko je potrebno.

Podaci će se pohranjivati:

 • tokom perioda važenja odobrenja za putovanje, ili
 • pet godina od poslednjeg evidentiranog ulaska podnosioca zahteva koji je registrovan u Sistemu ulaska/izlaska (EES) ili,
 • pet godina od poslednje odluke o odbijanju, ukidanju ili poništenju odobrenja za putovanje.

Generalno je predloženo da period čuvanja podataka u vezi sa ETIAS zahtevima bude pet godina. Ovaj period čuvanja podataka odgovara periodu čuvanja podataka u EES evidenciji, sa odobrenjem ulaska koje se daje na osnovu ETIAS odobrenja za putovanje ili odbijanjem ulaska. ETIAS će osigurati interoperabilnost sa EES sistemom u smislu podataka i tehnološke infrastrukture, te će se ova dva sistema razvijati zajedno i paralelno. Ova sinhronizacija perioda čuvanja je neophodna kako bi nadležni organi mogli da obavljaju neophodne analize rizika i pri tom osigurava da se podaci o ulasku i povezano odobrenje za putovanje čuvaju u istom periodu čime se obezbeđuje interoperabilnost između ETIAS i EES sistema.

Po isteku petogodišnjeg perioda, fajl zahteva i lični podaci se automatski brišu iz ETIAS centralnog sistema.

Policijski organi zemalja članica i Evropol će imati pristup ETIAS-u pod strogo definisanim uslovima radi prevencije, detektovanje ili istraživanja terorističkih krivičnih dela ili drugih teških krivičnih dela. Ovaj pristup će se davati samo u posebnim slučajevima i to samo nakon što prethodno konsultovanje više nacionalnih krivičnih baza podataka nije dalo tražene informacije. Određeni organi i Evropol treba da traže pristup ETIAS-u samo kada imaju opravdane razloge da veruju da će im taj pristup pružiti informacije koje će im značajno pomoći u prevenciji, detektovanju i istraživanju terorističkih krivičnih dela ili drugih teških krivičnih dela.

Predlog utvrđuje efikasne zaštitne mere za konsultovanje podataka pohranjenih u ETIAS centralnom sistemu od strane nacionalnih policijskih službi ili Evropola:

konsultovanje podataka pohranjenih u ETIAS centralnom sistemu u svrhe sprovođenja zakona može da se odobri samo za prevenciju, detektovanje ili istraživanje krivičnih dela ili drugih teških krivičnih dela, i to samo ako je neophodno za konkretan slučaj;

određene nacionalne policijske službe i Evropol mogu da traže konsultovanje podataka pohranjenih u ETIAS centralnom sistemu samo ako postoje opravdani razlozi da se smatra da će taj pristup značajno doprineti prevenciji, detektovanju i istraživanju predmetnog krivičnog dela;

elementi podataka sa ograničenom relevantnošću za krivične istrage neće biti dostupni za konsultacije (poput podataka o obrazovanju ili zdravstvenom stanju);

svi zahtevi za konsultovanje podataka pohranjenih u ETIAS centralnom sistemu podležu nezavisnoj verifikaciji od strane suda ili nezavisnog organa radi provere ispunjenosti strogih uslova koji su definisani za pristup u svrhe sprovođenja zakona;

nacionalne policijske službe i Evropol mogu da traže konsultovanje podataka pohranjenih u ETIAS centralnom sistemu samo ako prethodne pretrage u svim relevantnim nacionalnim bazama podataka zemlje članice i Evropola nisu doveli do tražene informacije.

Kako će ETIAS biti strukturiran?

ETIAS će se sastojati od ETIAS informacionog sistema, ETIAS centralne jedinice i ETIAS nacionalnih jedinica.

ETIAS informacioni sistem će se sastojati od sledećeg:

 • centralnog sistema za obradu zahteva;
 • nacionalnog jedinstvenog interfejsa u svakoj zemlji članici;
 • bezbedne komunikacione infrastrukture između centralnog sistema i nacionalnog jedinstvenog interfejsa;
 • javnog veb-sajta i aplikacije za mobilne uređaje;
 • imejl servisa.

ETIAS centralna jedinica će se formirati u okviru Evropske granične i obalske straže. Njome će upravljati ova institucija i ona će biti deo njenog zakonskog i političkog okvira.

ETIAS centralna jedinica će raditi non-stop i imaće četiri centralna zadatka:

1) obezbeđivanje da podaci budu pohranjeni u fajlovima zahteva i da evidentirani podaci budu tačni i ažurirani;

2) po potrebi, provera zahteva za odobrenje putovanja u pogledu identiteta putnika u slučajevima da se tokom automatskog procesa pronađe traženi podatak;

3) definisanje, testiranje, primena, procena i revizija indikatora specifičnih rizika iz ETIAS-ovih kontrolnih pravila;

4) sprovođenje redovnih revizija upravljanja zahtevima i primene ETIAS-ovih kontrolnih pravila, naročito po pitanju njihovog uticaja na osnovna prava i posebno po pitanju zaštite privatnosti i ličnih podataka.

ETIAS nacionalne jedinice koje rade non-stop će se osnovati u svakoj zemlji članici sa osnovnim zadatkom da obavljaju procenu rizika i odlučuju o odobrenju za putovanje za one zahteve koji su odbijeni automatskim procesom prijave, kao i da pružaju podnosiocima zahteva informacije u vezi sa procedurom koju treba da slede u slučaju žalbe.

U okviru Evropske granične i obalske straže će se formirati i ETIAS kontrolni odbor sa savetodavnom funkcijom. Činiće ga predstavnici svake ETIAS nacionalne jedinice i Evropola, a biće konsultovan za definisanje, ocenu i reviziju indikatora rizika, kao i za primenu ETIAS liste za praćenje kretanja.

Kakvu će ulogu imati Evropol?

Evropol, kao bezbednosno-informativno čvorište Evropske unije, nalazi se u jedinstvenom položaju da kombinuje podatke koji nisu dostupni pojedinačnim zemljama članicama ili u drugim bazama podataka EU.

Podaci koje dostave podnosioci zahteva na autorizaciju ETIAS-u će se unakrsno porediti sa podacima koje čuva Evropol u vezi sa licima koja se sumnjiče da su počinila neko krivično delo ili učestvovala u istom, koja su osuđena za to krivično delo ili u vezi sa kojima postoje činjenične naznake ili opravdani razlozi za uverenje da će počiniti to krivično delo.

Evropol će takođe biti uključen u definisanje ETIAS-ovih kontrolnih pravila i upravljaće ETIAS listom za praćenje kretanja u okviru Evropolovih podataka. Pored toga, ETIAS nacionalne jedinice mogu konsultovati Evropol u proveri traženog podatka koji je pronađen tokom ETIAS-ove automatske obrade naspram podataka koje ima Evropol.

Šta je ETIAS lista za praćenje kretanja?

ETIAS lista za praćenje kretanja, koju će formirati i njome upravljati Evropol, sastojaće se od podataka koji se odnose na lica koja se sumnjiče da su počinila neko krivično delo ili učestvovala u istom ili na lica u vezi sa kojima postoje činjenične naznake ili opravdani razlozi za uverenje da će počiniti krivično delo.

Lista za praćenje kretanja će se formirati na osnovu:

(1)  liste ratnih zločinaca Ujedinjenih nacija;

(2) informacija u vezi sa terorističkim krivičnim delima ili drugim teškim krivičnim delima koje dostave zemlje članice;

(3) informacija u vezi sa terorističkim krivičnim delima ili drugim teškim krivičnim delima dobijenim kroz međunarodnu saradnju.

Kakvu će ulogu imati eu-LISA?

Eu-LISA, agencija za operativno upravljanje velikim informacionim sistemima u oblasti slobode, bezbednosti i pravde, će razviti ETIAS informacioni sistem i obezbediti tehničko upravljanje tim sistemom. Agencija će razviti nacionalne jedinstvene interfejse za povezivanje nacionalnih graničnih infrastruktura zemalja članica sa centralnim sistemom. Takođe će postaviti bezbednu komunikacionu infrastrukturu između centralnog sistema i nacionalnih jedinstvenih interfejsa, javnog veb-sajta i aplikacije za mobilne uređaje koje će koristiti podnosioci zahteva za unošenje zahteva u sistem, kao i veb-servis koji će omogućiti komunikaciju između ETIAS-a i podnosilaca zahteva, kao i komunikaciju sa prevoznicima.

Šta će putnici koji su izuzeti iz viznog režima morati da urade pre svog puta?

Putnici će morati da naprave onlajn zahtev preko za to određenog veb-sajta ili aplikacije za mobilne uređaje. Popunjavanje zahteva ne bi trebalo da traje duže od 10 minuta i zahtevaće samo putnu ispravu. U slučaju nemogućnosti kreiranja zahteva (zbog starosti, nivoa pismenosti, pristupa informacionim tehnologijama ili odgovarajućih kompetencija, itd.), zahtev može da podnese treće lice.

Elektronsko plaćanje naknade u iznosu od 7 evra za svaki zahtev je obavezno za sve podnosioce zahteva starije od 18 godina. Ovaj proces (i plaćanje) će morati da se ponovi tek po isteku važenja odobrenja za putovanje. Načini elektronskog plaćanja će uzeti u obzir tehnološke mogućnosti i njihovu dostupnost u zemljama u bezviznom režimu kako bi se omogućila prijava za ETIAS odobrenje i onim državljanima trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima a možda nemaju pristup određenim sredstvima plaćanja.

Proces automatske procene počinje nakon potvrde o plaćenoj naknadi. Najvećem broju podnosilaca zahteva (očekuje se da će oni činiti više od 95% svih slučajeva) će se dati automatsko odobrenje (kada nema traženih podataka u pretraženim bazama podataka, specijalnoj ETIAS listi za praćenje kretanja ili shodno jasno definisanim kontrolnim pravilima) o kom će dobiti obaveštenje u roku od nekoliko minuta od plaćanja. Ako se traženi podaci nađu ili ako je ishod automatskog procesa neodređen, zahtev će ručno obraditi centralna jedinica u Evropskoj graničnoj i obalskoj straži ili tim zemlje članice. To može da produži rok za davanje odgovora državljaninu treće zemlje koji je izuzet iz viznog režima i do 72 sata. U strogo vanrednim okolnostima od podnosioca zahteva se mogu tražiti dodatne informacije i koraci, ali će se konačna odluka u svim slučajevima doneti u roku od dve nedelje od podnošenja zahteva.

Od okvirno 5% zahteva kod kojih će se naći traženi podaci, očekuje se da će 3-4% njih dobiti pozitivnu odluku nakon što ETIAS centralna jedinica proveri podatke, dok će se preostalih 1-2% prebaciti na ETIAS nacionalne jedinice na ručnu obradu.

Nakon donete odluke, podnosioci zahteva će dobiti odgovor elektronskom poštom sa važećim odobrenjem za putovanje ili obrazloženjem za odbijanje istog.

Šta se dešava ako ETIAS odbije nekome odobrenje za putovanje?

Ako se odobrenje za putovanje odbije, podnosilac zahteva će uvek imati pravo na žalbu. Žalbe se pokreću u zemlji članici koja je donela odluku o zahtevu i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom te zemlje. Podnosilac zahteva će biti obavešten o nacionalnom državnom organu koji je nadležan za obradu i odlučivanje o njegovom odobrenju za putovanje, kao i o postupku koji treba da ispoštuje u slučaju žalbe. Ako putnik smatra da je nepravedno tretiran, takođe ima pravo da traži pravnu zaštitu ili zahteva pristup informacijama preko nacionalnog organa.

Koliko dugo važi ETIAS odobrenje za putovanje?

Odobrenje za putovanje će važiti 5 godina (ili do datuma isteka putne isprave).

Koje su obaveze prevoznika?

Pre ukrcavanja, prevoznici u vazdušnom i pomorskom saobraćaju, kao i prevoznici koji prevoze grupe kopnenim putem moraće da provere status putne isprave neophodne za ulazak u Šengensku zonu, kao i da li državljanin treće zemlje kome ne treba viza ima važeće ETIAS odobrenje za putovanje.

Šta će se dešavati na graničnom prelazu?

Po dolasku na granični prelaz Šengen zone, granični službenik će elektronski očitati podatke putne isprave, čime će aktivirati upit različitim bazama podataka kako je utvrđeno Zakonikom o šengenskim granicama, uključujući i upit ETIAS-u u slučaju putnika koji su izuzeti iz viznog režima.

Ukoliko nema važećeg ETIAS odobrenja za putovanje, granični službenik će odbiti ulazak i evidentirati putnika i odbijanje ulaska u EES.

Ako ima važećeg odobrenja za putovanje, proces granične kontrole će se izvršiti u skladu sa trenutno važećim Zakonikom o šengenskim granicama. Kao rezultat tog procesa, putniku ulazak u Šengensku zonu može biti dozvoljen ili odbijen pod uslovima definisanim u Zakoniku o šengenskim granicama.

Da li izdato odobrenje za putovanje može da se ukine?

Iako odobrenje za putovanje važi 5 godina, ono se može ukinuti ili poništiti ukoliko uslovi za izdavanje odobrenja za putovanje prestanu da važe.

Koliko će koštati razvijanje ETIAS-a?

U cilju maksimalne efikasnosti, ETIAS će biti izgrađen na osnovu postojećih informacionih sistema koji će se konsultovati i interoperabilnosti koja postoji među njima (EES, SIS, VIS, podaci Evropola, Eurodac i ECRIS) i iskoristiće komponente koje su razvijene za te informacione sisteme, posebno za EES. Razvoj i primena EES i ETIAS sistema treba da se realizuju zajedno i paralelno kako bi se postigle značajne uštede za postavljanje i funkcionisanje ETIAS-a.

Troškovi razvoja ETIAS-a se procenjuju na 212,1 milion evra, a prosečni godišnji operativni troškovi na 85 miliona evra. ETIAS će finansijski biti samoodrživ, s obzirom da će se godišnji operativni troškovi pokrivati prihodima od naknada.

Na koju se teritoriju odnosi ETIAS?

ETIAS se razvija iz pravnih tekovina o Šengenu te će se odnositi na one zemlje članice koje su deo Šengenske zone, uključujući i one zemlje članice EU koje još uvek ne primenjuju u potpunosti pravne tekovine o Šengenu, odnosno Hrvatsku, Kipar, Bugarsku i Rumuniju, kao i zemlje pridružene Šengenskom prostoru – Island, Norvešku, Švajcarsku i Lihtenštajn. Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska nisu deo Šengenske zone te neće učestvovati u usvajanju Uredbe niti će njome biti obavezane ili podlegati njenoj primeni. Danska ne učestvuje u usvajanju Uredbe, ali može da odluči u periodu od šest meseci nakon što Savet donese odluku o Uredbi da li će je primeniti u svom nacionalnom zakonodavstvu.

Kada će ETIAS biti spreman?

Očekuje se da će ETIAS postati operativan već 2020.

Razvoj ovog sistema će se zasnivati na uspostavljanju predloženog Sistema ulaska/izlaska (EES) o kom se trenutno pregovara u Savetu i Evropskom parlamentu, a očekuje se da će biti stavljen u funkciju 1. januara 2020.

Koji su naredni koraci predloga?

Predlog Uredbe za uspostavljanje Evropskog sistema za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (ETIAS) će sada biti dostavljen Evropskom parlamentu i Savetu na usvajanje.

Komisija računa na podršku su-zakonodavaca za postavljanje neophodne pravne osnove 2017. godine, kako bi se omogućilo eu-LISA agenciji da tehnički razvije Evropski sistem za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju.

Poslednja promena 14.5.2018.