U prvih devet meseci 2013. godine, izvoz iz EU28 u Rusiju je blago opao u odnosu na prvih devet meseci 2012., sa 91 mlrd evra na 90 mlrd, a uvoz je smanjen sa 159 mlrd na 156 mlrd.

Od 2002. do 2012. godine, međunarodna trgovina robom EU28 sa Rusijom odlikovala se velikim rastom i kontinuiranim deficitom. I izvoz i uvoz su kontinuirano rasli do 2008., značajno su opali u 2009., a zatim se oporavili i dostigli novi godišnji vrhunac u 2012. godini. Izvoz iz EU28 u Rusiju porastao je sa 34,5 mlrd evra u 2002. na 123,4 mlrd u 2012., a uvoz je porastao sa 65,2 mlrd u 2002. na 215,0 mlrd u 2012. Kao rezultat, trgovinski deficit EU28 sa Rusijom se povećao sa 30,7 mlrd u 2002. na 91,6 mlrd u 2012.

U prvih devet meseci 2013. godine, izvoz iz EU28 u Rusiju je blago opao u odnosu na prvih devet meseci 2012., sa 91 mlrd evra na 90 mlrd, a uvoz je smanjen sa 159 mlrd na 156 mlrd. Kao rezultat, trgovinski deficit je, takođe, blago opao sa 68 mlrd u prvih devet meseci 2012. na 66 mlrd u prvih devet meseci 2013.  

Čineći oko 7% ukupnog izvoza robe EU28 i 12% ukupnih uvoza EU28, Rusija je treći najvažniji trgovinski partner EU28 posle SAD i Kine.

Povodom 32. samita Evropska unijaRusija, koji će se održati 28. januara 2014. u Briselu, Eurostat, statistički zavod Evropske unije, izdaje najnovije podatke o trgovini i investicijama između Rusije i EU.

Nemačka čini skoro trećinu izvoza EU28 u Rusiju i skoro petinu uvoza EU28 iz Rusije

Među državama članicama EU28, Nemačka (27,4 mlrd evra ili 30% izvoza EU) je bila daleko najveći izvoznik u  Rusiju u prvih devet meseci 2013., a prate je Italija (8,0 mlrd ili 9%), Holandija i Poljska (obe 6,1 mlrd ili 7%) i Francuska (6,0 mlrd ili 7%). Nemačka (28,8 mlrd ili 19% uvoza EU) je bila i najveći uvoznik, a prate je Holandija1 (22,4 mlrd ili 14%), Italija (14,9 mlrd ili 10%) i Poljska (13,9 mlrd ili 9%).

Dvadeset država članica je zabeležilo deficit u trgovini sa Rusijom u prvih devet meseci 2013., a najveći deficit primećen je u Holandiji1 (-16,3 mlrd evra), Poljskoj (-7,8 mlrd), Italiji (-6,8 mlrd) i Grčkoj (-4,8 mlrd). Suficiti su skromni, a najveći je zabeležen u Austriji (+1,2 mlrd).

Tek preko 85% izvoza EU28 u Rusiju u prvih devet meseci u 2013. bila je proizvedena roba, dok je energija činila skoro 80% uvoza.

Međunarodna trgovina robom EU28 sa Rusijom i svetom 

milijade evra

image16

 

Suficit EU28 od 14 mlrd u trgovini uslugama sa Rusijom u 2012. godini

Trgovina uslugama EU28 sa Rusijom je porasla u periodu između 2011. i 2012. godine, iako je značajnije za izvoz. U 2012., EU28 je izvezla usluge u vrednosti od 29,3 mlrd evra u Rusiju, dok je uvoz iznosio 15,2 mlrd, što znači da je EU28 imala suficit od 14,2 mlrd u trgovini uslugama sa Rusijom, u poređenju sa +9,8 mlrd u 2010. i +10,0 mlrd u 2011. godini. Suficit u 2012. je ostvaren pre svega zbog suficita za (+7,9 mlrd), kompjuterske i informacione usluge i „druge poslovne usluge“, koje uključuju razne poslovne, profesionalne i tehničke usluge (oba +2,0 mlrd), naknade za korišćenje prava i licenci i finansijske usluge (oba +1,0 mlrd), blago odstupanje u deficitu u oblasti prevoza (-0,6 mlrd). Rusija je činila 4,4% ukupnog ekstra izvoza EU28 i 3,0% ukupnog uvoza usluga.

Velike fluktacije u prilivu SDI EU28 sa Rusijom

Strane direktne investicije (SDI) EU28 u Rusiji povećale su se sa 8,8 mlrd evra u 2009. na 27,8 mlrd u 2010., pale na 8,7 mlrd u 2011., a zatim se ponovo povećale na 17,9 mlrd u 2012. godini, dok su se ruske direktne investicije u EU28 smanjile sa 12,5 mlrd u 2009. na 7,6 mlrd u 2010., dodatno opale na 3,1 mlrd u 2011., a zatim ponovo porasle na 8,4 mlrd u 2012. godini.

Priliv SDI EU28 sa Rusijom

(milioni evra)

  2009. 2010. 2011. 2012.
Priliv SDI EU28 u Rusiju 8 828 27 828 8 655 17 857
Ruski priliv SDI u EU28 12 497 7 630 3 138 8 448

Objavilo: Odeljenje za medije Eurostat

Saopštenja Eurostat za novinare na internetu:

http://ec.europa.eu/eurostat