„Za Evropsku uniju je veoma važna zaštita nacionalnih manjina, tako da su manjinska prava uvek jedna od tema i godišnjeg izveštaja Evropske komsije.  EU je spremna da nastavi podršku Srbiji i ostalim partnerima u razvoju medijske strategije“, izjavio je šef političke sekcije Delegacije EU u Srbiji Dirk Lorenc na otvaranju Regionalne konferencije o radijskim, televizijskim i onlajn sadržajima za nacionalne manjine na Zapadnom Balkanu.

Konferencija se održava dva dana u novom sedištu Radio televizije Vojvodine u Novom Sadu, a organizovana je u okviru projekta Tehničke pomoći medijima javnih servisa na Zapadnom Balkanu koji finansira EU.

Lorenc kaže da je Vojvodina primer rada i saradnje različitih nacionalnih manjina, kao i medija, koji može biti primer i ostalima, kao i da u drugim delovima Srbije situacija sa korišćenjem manjinskih jezika u medijima nije na tom nivou, na čemu treba raditi.

Ovaj regionalni događaj nastoji da analizira trenutne prakse izveštavanja o etničkim manjinama na javnim servisima, identifikuje načine i sredstava za poboljšanje i traži moguće saradnje. Diskusije na konferenciji biće završene predloženim preporukama za dalji razvoj.

Pre ove konferencije, grupa stručnjaka EBU -a sprovela je istraživanje o izveštavanju manjina u šest zemalja Zapadnog Balkana. Rezultati ankete pokazali su značajan pozitivan razvoj unutar PSM -a u poslednjoj deceniji. Rezultati istraživanja takođe ukazuju na to da je sada vreme i prilika da se obezbedi održivost i dalje poboljšanje, primenom stečenih iskustava i mogućnosti novih tehnologija.

Projekat podrške javnim servisima na Zapadnom Balkanu koji finansira EU pokriće vaše troškove putovanja i smeštaja. Jezik konferencije je engleski, sa mogućnošću konsekutivnog prevođenja na lokalnim jezicima.