Oko 300 milijardi dinara godišnje (nešto više od 2,5 milijardi evra) Republika Srbija potroši za radove i nabavku dobara i usluga neophodnih za rad državnih organa. Taj deo budžeta troši se po principima javnih nabavki – propisane procedure o načinu prikupljanja ponuda i sklapanju ugovora. Od jula 2020. javne nabavke u Srbiji obavljaju se u elektronskom obliku čime se značajno umanjuju troškovi i mogućnost grešaka i nepravilnosti.

Uz podršku EU, Srbija sada poseduje sistem e-javnih nabavki kojim se upravlja preko portala «javne nabavke», a javna uprava nastavlja da modernizuje svoje vitalne servise na dobrobit građana i privrede. Ovim se drastično smanjuje korišćenje papira u javnim nabavkama i za naručioce i za ponuđače. Više nije potrebno fizičko prisustvo kod podnošenja i javnog otvaranja ponuda što značajno smanjuje troškove, a i bezbedno je s obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19.

e-Javne nabavke u Srbiji omogućavaju veću transparentnost, povećanu konkurenciju, smanjenje troškova kao i lakšu komunikaciju svih zainteresovanih za taj postupak. Portal je omogućio naručiocima i ponuđačima da se proces standardizuje i automatizuje. U anketi korisnika portala, sprovedenoj u aprilu 2021, više od 80 odsto korisnika ocenilo je da je portal olakšao primenu novog Zakona o javnim nabavkama i učešće u postupcima, a više od 77 odsto je ocenilo je da je mogućnost greške u postupcima javnih nabavki primenom novog portala svedena na minimum. 

Direktorka Kancelarije za javne nabavke, Sandra Damčević, ističe da je Kancelarija kao direktni korisnik projekta „Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji“, koji finansira EU, izuzetno zadovoljna ostvarenim rezultatima.

„Srbija je dobila unapređen i daleko savremeniji, efikasniji i transparentniji sistem javnih nabavki u skladu sa direktivama i standardima koji važe u Evropskoj uniji“.

Uvođenjem nove elektronske platforme za sprovođenje postupaka javnih nabavki i usklađivanjem zakonodavnog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije unapređen je i modernizovan sistem javnih nabavki u Srbiji.

Na portalu javnih nabavki naručioci objavljuju svoje planove, javne pozive, konkursnu dokumentaciju i sve oglase o javnim nabavkama, a ponuđači dostavljaju ponude. Ponuđači mogu da zahtevaju pojašnjenja konkursne dokumentacije, da zatraže da im se omogući uvid u dokumentaciju sprovedenu u postupku pa i uvid u ponude drugih ponuđača. Portal e-javnih nabavki automatski sprovodi proces otvaranja ponuda a takođe se automatski kreira zapisnik o otvaranju ponuda koji se potom automatski šalje od strane samog portala svim učesnicima u postupku javne nabavke.

Ušteda i zaštita

  • Države u kojima se koriste e-nabavke ostvarile su uštede između 5 i 20 odsto, a znatno su smanjeni i investicioni troškovi. Ovaj sistem garantuje i ekološku zaštitu jer se smanjuje potrošnja za proizvodnju i transport papira kao i uštedu na (fizičkom) arhiviranju koje je sada suvišno.
  • Nakon unošenja e-nabavki, portugalske bolnice uspele su da snize bolničke trošove za 18 odsto i da na godišnjem nivou uštede oko 650 miliona evra.

EU je projekat „Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji“ finansirala sa 3,2 miliona evra, a sproveden je u saradnji sa Kancelarijom za javne nabavke. Zajednički je kreiran novi pravni okvira za javne nabavke, usklađen sa paketom novih EU Direktiva iz oblasti javnih nabavki. Ključni rezultat ove saradnje je usvajanje novog Zakona o javnim nabavkama čija je primena počela 1. jula 2020.

Tim Zakonom uspostavljeno je transparentnije i konkurentnije okruženje u javnim nabavkama koje firmama olakšava da učestvuju u postupcima javnih nabavki. Konkurencija posebno vodi ka smanjenju cena, boljem kvalitetu dobara, usluga i radova i može poslužiti kao važan pokretač inovacija. Mnoga pravila i zahtevi su pojednostavljeni, fleksibilniji i manje birokratski zahtevni.

To će značajnije doprineti ostvarenju najbolje vrednosti novca poreskih obveznika, ali i smanjenju rizika od nepravilnosti u javnim nabavkama. Institucije u Srbiji i javnost, dobile su na taj način, alat za dalju borbu protiv korupcije i neregularnosti u javnim nabavkama.

Zajedno sa Kancelarijom za javne nabavke održano više od 50 praktičnih radionica, seminara, vebinara, konferencija i okruglih stolova na kojima je učestvovalo više od 3.000 polaznika. Vodiči, uputstva i tumačenja procedure e-javnih nabavki dostupne su u online biblioteci Kancelarije za javne nabavke.

EU pomogla je i uspostavljanje portala eUprave stvaranjem institucionalnih preduslova, donacijom opreme, kreiranjem centralizovanih registara baza podataka i razvojem samog portala eUprava.