Izgradnja pravednije Evrope i jačanje njene socijalne dimenzije su ključni prioriteti Evropske komisije.

Komisija je danas ispunila obećanje o usvajanju predloga o evropskom stubu socijalnih prava. U okviru stuba je utvrđeno 20 ključnih načela i prava koja će podržati pravedna tržišta rada i sisteme socijalne zaštite i njihovo pravilno funkcionisanje. Stub je osmišljen kao kompas za ponovno uspostavljanje pozitivne konvergencije radi stvaranja boljih uslova života i rada u Evropi. Stub je pre svega usmeren na evro zonu, ali je primenljiv na sve države članice EU koje žele da mu se pridruže.

Predsednik Evropske komisije, Žan-Klod Junker, rekao je: „Kao predsednik Komisije sam težio vraćanju socijalnih prioriteta u središte evropskih aktivnosti, tamo gde i pripadaju. Evropskim stubom socijalnih prava i prvim inicijativama koje ga prate ispunjavamo dato obećanje i otvaramo novo poglavlje. Želimo da pišemo to poglavlje zajedno: države članice, institucije EU, socijalni partneri i civilno društvo moraju da preuzmu svoj deo odgovornosti. Želim da stub dobije podršku na najvišem političkom nivou do kraja godine.“

Stub je pripremila Komisija pod vođstvom potpredsednika Dombrovskisa i komesarke Tisen u tesnoj saradnji sa akterima na svim nivoima. On učvršćuje postojeća prava u međunarodnoj i pravnoj tekovini EU, ali ih dopunjuje kako bi se u obzir uzele nove okolnosti. Načela i prava utvrđena stubom su podeljena u tri kategorije: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni uslovi rada i socijalna zaštita i inkluzija. Akcenat je na hvatanju u koštac sa novim trendovima u oblasti rada i društvu u celini da bi se ispunilo obećanje iz Ugovorâ koje se tiče visoko konkurentne socijalne tržišne ekonomije sa ciljem postizanja pune zaposlenosti i društvenog napretka.

Poštovanje načela i prava definisanih u okviru evropskog stuba socijalnih prava je zajednička odgovornosti država članica, institucija EU, socijalnih partnera i drugih aktera. Evropske institucije će pomoći pri uspostavljanju okvira i predvodiće sprovođenje stuba uz puno poštovanje nadležnosti država članica i tradicije socijalnog dijaloga. Da bi stub bio delotvorno realizovan, potrebno je usvajanje dodatnih zakonskih akata. Ukoliko za tim bude bilo potrebe, postojeće zakonodavstvo EU će biti ažurirano i dopunjeno, a njegovo sprovođenje unapređeno.

Evropska komisija već danas dopunjuje evropski stub socijalnih prava nizom daljih konkretnih zakonodavnih i nezakonodavnih inicijativa, na primer, o ravnoteži poslovnog i privatnog života roditelja i staratelja, informisanju radnika, pristupu socijalnoj zaštiti i radnom vremenu. Na osnovu ovih inicijativa se stiče uvid u prirodu problematike koju ovaj stub obuhvata, ali i način na koji se mogu sprovesti njegova načela i prava.

Uspostavljen je i pregled socijalnih indikatora radi praćenja trendova i uspeha po državama članicama u 12 oblasti i procene napretka prema „socijalnom rangu AAA” za čitavu EU. Ta analiza će biti obuhvaćena evropskim semestrom za koordinaciju ekonomske politike.

Ostvarivanje načela i prava obuhvaćenih stubom predstavlja dinamičan proces. Stub će podstaći rad evropskog semestra i rad na dovršavanju ekonomske i monetarne unije, u skladu sa izveštajem petorice predsednika. Konkretno, stub bi trebalo da iznova započne proces konvergencije unutar ekonomske i monetarne unije, a neka načela i prava bi mogla da posluže kao smernice za uspostavljanje snažnijih standarda u evro zoni. U budućnosti bi mogle da uslede dalje zakonodavne ili nezakonodavne inicijative EU u okviru godišnjih programa rada Komisije. Iz evropskih fondova, pre svega Evropskog socijalnog fonda, takođe će se osigurati finansijska podrška za sprovođenje velikog broja ključnih aspekata stuba.

Naredni koraci

Stub je predstavljen danas u dva različita pravna oblika sa identičnim sadržajem: kao preporuka Komisije koja danas stupa na snagu i kao predlog za zajednički proglas Parlamenta, Saveta i Komisije. Komisija će na osnovu ovoga započeti razgovore sa Evropskim parlamentom i Savetom u cilju dobijanja široke političke podrške na najvišem nivou.

Za dodatne informacije