Poslanici Evropskog parlamenta potvrdili su u utorak svoju odlučnost da zaštite novinare, aktiviste i akademike i njihove organizacije od tužbi koje imaju za cilj da smanjivanje slobode govora (SLAPP tužbi).

Evropski parlament je sa 546 glasova za, 47 protiv i 31 uzdržan, usvojio novu Direktivu, koja je prethodno usaglašena sa Evropskim savetom 30. novembra 2023. godine , kako bi se osiguralo da pojedinci i organizacije koji rade na pitanjima od javnog interesa, kao što su osnovna prava, optužbe za korupciju, zaštita demokratije ili borbe protiv dezinformacija, dobiju zaštitu EU od neosnovanih i uznemirujućih tužbi. Zaštitne mere će se primenjivati na sve prekogranične predmete, osim kada su i tuženi i tužilac iz iste zemlje EU kao i sud ili kada je predmet relevantan samo za jednu državu članicu.

Finansijska zaštita

Poslanici Evropskog parlamenta su obezbedili da žrtve budu snažnije zaštićene uvođenjem dve zaštitne mere – prevremenog odbacivanja ako je slučaj neosnovan, i mogućnosti da se od tužioca traži da plati procenjene troškove postupka, uključujući pravno zastupanje okrivljenog i naknadu štete. Ako tuženi zatraži prevremeno izuzeće, na tužiocu je da dokaže da postoje razlozi za nastavak postupka. Sud takođe može da izrekne druge kazne podnosiocima zahteva, koji su često političari, korporacije ili lobi grupe, poput toga da im naloži da plate odštetu za štetu.

Pravni lekovi za slučajeve van EU i pristup informacijama

Kako bi se izbegla kupovina nadležne institucije – kada podnosilac zahteva izabere jurisdikciju u kojoj su mu šanse za uspeh najveće – nova pravila obezbeđuju da presude trećih zemalja u neosnovanim ili uvredljivim postupcima protiv pojedinaca ili institucija iz EU neće biti priznate.

Vlade EU će se takođe pobrinuti da potencijalne žrtve uvredljivih tužbi mogu na jednom mestu pristupiti informacijama o proceduralnim zaštitnim merama i pravnim lekovima, uključujući pravnu pomoć i finansijsku i psihološku podršku. Države članice će morati da obezbede pružanje pravne pomoći u prekograničnim građanskim postupcima. Oni takođe treba da objave sve pravosnažne presude u slučajevima SLAPP (strateške tužbe protiv učešća javnosti) i prikupe detaljne podatke o njima.

Nakon plenarnog glasanja, evropski poslanik Tiemo Vulken (Socijaldemokrate, Nemačka) rekao je: „SLAPP tužbe predstavljaju pretnju vladavini prava i ozbiljno potkopavaju osnovna prava na slobodu izražavanja, informisanja i udruživanja. One su oblik pravnog uznemiravanja i zloupotrebe pravosudnog sistema, koji sve više koriste moćni pojedinci i organizacije kako bi izbegli javni nadzor. Naše sudove ne bi trebalo ovako zloupotrebljavati za ličnu korist. Ova direktiva će pomoći u borbi protiv SLAPP tužbi, sprečavajući ljude da koriste sudove za zastrašivanje i odvraćanje novinara i aktivista od objavljivanja informacija i sprovođenja neke vrste autocenzure.“

Sledeći koraci

Direktiva će stupiti na snagu dvadesetog dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU. Države članice imaće dve godine da prenesu pravila u svoje nacionalne sisteme.

Dodatne informacije

U svetlu sve većeg broja SLAPP tužbi u EU , poslanici su u Rezoluciji iz 2021. godine predložili mere za zaštitu novinara, medijskih kuća i aktivista od pravnog uznemiravanja.

Zvanično saopštenje