EU će zemljama kandidatima (Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska) i potencijalnim kandidatima (Bosna i Hercegovina i Kosovo*) obezbediti finansijsku i tehničku pomoć.

Cilj podrške je da se državama pomogne da sprovedu političke i ekonomske reforme kako bi ispunile obaveze neophodne za članstvo u EU.

Ovo će prvenstveno biti učinjeno kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).

Sredstva IPA predstavljaju stabilnu investiciju u budućnost zemalja proširenja kao i same EU. Prethodna ulaganja u ove zemlje, kao i ona koja će uslediti narednih godina, bila su i nadalje će biti usmerena na projekte koji se tiču integrisanog upravljanja granicama, prihvatnih centara za tražioce azila i izbeglice, te projekata usmerenih na borbu protiv trgovine ljudima.

U periodu od 2007-2013, budžet programa IPA je iznosio 11,5 milijardi evra; naslednik ovog programa, IPA II, imaće budžet od 11,7 milijardi evra koji će u periodu od 2014-2020 biti iskorišćeni za razvijanje već postignutih rezultata.

Od 2007, pretpristupna pomoć za aktivnosti povezane sa migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj iznosi oko 600 miliona evra.

 

Srbija

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim):

54 miliona evra

Srbiji je od 2007. na ime aktivnosti u oblasti unutrašnjih poslova povereno 45,6 miliona evra. Pomoć je fokusirana na tehnološko unapređenje infrastrukture i opreme na graničnim prelazima; unapređenje i proširenje objekata za smeštaj azilanata; nacrt novog zakona o azilu i reformu nacionalnog azilnog sistema. Od pomenutog iznosa, ukupno 13 miliona evra u okviru IPA II je izdvojeno za izgradnju zajedničkih graničnih prelaza (Mučibabe, Jarinje, Konculj).

Delegacija EU u Srbiji u ovom trenutku za Srbiju izdvaja 240.000 evra sredstava iz IPA II programa za rešavanje dodatnih potreba poput odlaganja otpada i unapređenja sistema vodosnabdevanja i kanalizacije te drugih potreba identifikovanih u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja te Komesarijatom za izbeglice.

Pored ovog novca, EU nastavlja da pruža podršku reformi azilnog sistema u Srbiji na srednjem i dugoročnom planu. U okviru IPA, do sada je već izdvojeno oko 8,2 miliona evra za projekte koji su već u procesu realizacije ili je njihova realizacija planirana za naredu godinu:

  • 3,2 miliona evra će biti iskorišćeno za proširenje smeštajnih kapaciteta za migrante u Srbiji;
  • Tvining projekat u vrednosti od milion evra se već sprovodi sa ciljem izrade nacrta novog zakona o azilu i ubrzanja reformi azilnog sistema;
  • 4 miliona evra je izdvojeno za dalji razvoj sistema za kontrolu granica u Srbiji.

 

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 24 miliona evra

BJR Makedoniji je u okviru programa IPA I povereno 12 miliona evra za renoviranje stanica granične policije, borbu protiv trgovine ljudima i jačanje kapaciteta policije za upravljanje granicama.

EU, u okviru programa IPA II, u 2016. namerava da Vladi BJR Makedonije poveri 12 miliona evra. Ovim novce će biti podržano sprovođenje strategije za migracije kroz niz aktivnosti, između ostalog kroz unapređenje infrastrukture, nabavku opreme i IT podršku za pravilno funkcionisanje strategija za azil i migracije; osnaživanje viznog sistema; borbu protiv trgovine ljudima i podršku žrtvama trgovine ljudima i nasilja; unapređenje uslova rada u policijskim stanicama te razvoj kapaciteta za obuku i usavršavanje u oblasti unutrašnjih poslova.

 

Bosna i Hercegovina (BiH)

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 10,5 miliona evra

U BiH, pomoć EU od 8,5 miliona evra je usmerena na pokrivanje troškova tehničke podrške za delotvorno upravljanje migracijama i azilom (četiri miliona evra), nabavku opreme (3,5 miliona evra) i rekonstrukciju prihvatnih objekata za migrante (milion evra). U 2015, a u okviru IPA II, predviđeno je dva miliona evra podrške graničnoj policiji.

 

Crna Gora

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 22,6 miliona evra

Crnoj Gori je u okviru programa IPA I u periodu od 2008-2013. povereno 2,63 miliona evra između ostalog za aktivnosti koje se tiču obezbeđivanja adekvatne zaštite i pravičnog tretmana tražilaca azila i ugroženih migranata (250.000 evra), te za aktivnosti u okviru tvining projekta Podrška usvajanju pravnih tekovina Šengena (miliona evra).

Planirano je da u 2015. u okviru programa IPA II bude isplaćen iznos od 20 miliona evra. Ovaj novac će biti namenjen razvoju integrisanog upravljanja granicama.

 

Albanija

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 4,5 miliona evra

U 2012. godini, Albaniji je u okviru programa IPA I isplaćeno tri miliona evra za rekonstrukciju graničnih prelaza, sa ciljem stavljanja većeg naglaska na, između ostalog, ilegalnu migraciju i trgovinu ljudima. Planirani program za 2015. u okviru programa IPA II obuhvata komponentu za izgradnju kapaciteta u organima za sprovođenje zakona što između ostalog podrazumeva integrisano upravljanje granicama sa ciljem unapređenja sistema granične bezbednosti radi postizanja potpune usklađenosti sa pravnim tekovinama EU i Šengena. Okvirni budžet za integrisano upravljanje granicama iznosi 1,5 miliona evra za 2015. godinu.

 

Kosovo*

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 7,1 milion evra

Od 2007, za aktivnosti u oblasti migracija u okviru programa IPA I je izdvojeno 4,6 miliona.

Podrška je obezbeđena uglavnom kroz tvining projekte, a usredsređena je, između ostalog, na jačanje delotvornog sistema za upravljanje migracija na Kosovu*, readmisiju i održivu reintegraciju povratnika. Osim toga, sredstva IPA su usmerena i na izgradnju objekata za smeštaj tražilaca azila.

Planirano je da u okviru IPA II za jačanje institucija Kosova* zaduženih za delotvorno upravljanje migracijama bude povereno 2,5 miliona evra.

 

Turska:

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 469 miliona evra

Sproveden je niz strukturnih mera za podršku naporima Turske u okviru Plana za ukidanje viza. Sredstva iz programa IPA I u oblasti unutrašnjih poslova su povećana sa 130 miliona evra na okvirni iznos od 245 miliona evra za period od 2014-2016. godine.

Najveći deo pomoći je usmeren na:

integrisano upravljanje granicama sa fokusom na kopnene i granice na moru;

  • podršku izgradnji centara za zadržavanje ilegalnih migranata i prihvatnih centara za tražioce azila;
  • podršku međunarodnom sistemu za zaštitu;
  • podršku borbi protiv trgovine ljudima.

Mobilisano je i 94 miliona evra sredstava IPA kako bi se Turskoj pomoglo da se izbori sa prilivom migranata iz Sirije.

 

Pomoć većem broju zemalja

Od novembra 2015, počinje realizacija programa regionalne podrške za upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj u okviru programa IPA II u trajanju od tri godine sa budžetom od osam miliona evra. Zahvaljujući programu, zemlje će moći da pruže bolji odgovor na priliv migranata, između ostalog, boljom identifikacijom migranata, unapređenom razmenom informacija čime će položiti temelj za nalaženje održivih rešenja za povratak. Projekat će sprovoditi Komisija zajedno sa nadležnim agencijama EU, uključujući Frontex kao i Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM) i Agenciju UN za izbeglice (UNHCR).

Sredstva za humanitarnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila

Evropska komisija je 26. avgusta 2015. izdvojila 1,5 miliona evra humanitarne pomoći kako bi pomogla izbeglicama i migrantima u Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Ovim su partnerske humanitarne organizacije podržane u obezbeđivanju elementarnih humanitarnih potrepština poput pijaće vode, higijenskih sredstava, zdravstvene zaštite, skloništa. Pomoć je usmerena i na obezbeđivanje zaštite izbeglicama i migrantima, unapređenje prihvatnih centara, koordinaciju i podnošenje izveštaja o pitanjima migracija u regionu.

Evropska komisija je nedavno izdvojila 90.000 evra humanitarne pomoći Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji (31. jula 2015) i 150.000 evra Srbiji (20. avgusta 2015) kao odgovor na vanredno stanje. Sredstva su kanalisana kroz Fond za hitnu pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca te su direktno isplaćena društvima Crvenog krsta u ovim zemljama. Sa novim sredstvima, ukupna humanitarna pomoć EU ugroženim izbeglicama i migrantima u Srbiji i BJR Makedoniji iznosi 1,74 miliona evra.

 

 

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova