EU zemljama kandidatima (Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska) i potencijalnim kandidatima (Bosna i Hercegovina i Kosovo*) obezbeđuje finansijsku i tehničku pomoć. Cilj podrške je da se državama pomogne da sprovedu političke i ekonomske reforme kako bi ispunile obaveze neophodne za članstvo u EU.

Ovo se prvenstveno radi posredstvom Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Sredstva IPA predstavljaju sigurnu investiciju u budućnost zemalja proširenja kao i same EU. Prethodna ulaganja u ove zemlje, kao i ona koja će uslediti narednih godina, bila su i nadalje će biti usmerena na projekte koji se tiču integrisanog upravljanja granicama, prihvatnih centara za tražioce azila i izbeglice, te projekata usmerenih na borbu protiv trgovine ljudima.

U periodu od 2007-2013, budžet programa IPA je iznosio 11,5 milijardi evra; naslednik ovog programa, IPA II, imaće budžet od 11,7 milijardi evra koji će u periodu od 2014-2020 biti iskorišćeni za razvijanje već postignutih rezultata.

Od 2007, pretpristupna pomoć za aktivnosti povezane sa migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj iznosi više od 600 miliona evra.

 

Srbija

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim):

54 miliona evra

Srbiji je od 2007. na ime aktivnosti u oblasti unutrašnjih poslova dato 45,6 miliona evra. Pomoć je fokusirana na tehnološko unapređenje infrastrukture i opreme na graničnim prelazima; unapređenje i proširenje objekata za smeštaj azilanata; nacrt novog zakona o azilu i reformu nacionalnog azilnog sistema. Od pomenutog iznosa, ukupno 13 miliona evra u okviru IPA II je izdvojeno za izgradnju zajedničkih graničnih prelaza (Mučibabe, Jarinje, Konculj).

Delegacija EU u Srbiji u ovom trenutku za Srbiju izdvaja 240.000 evra sredstava iz IPA II programa za rešavanje dodatnih potreba poput odlaganja otpada i unapređenja sistema vodosnabdevanja i kanalizacije te drugih potreba identifikovanih u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja te Komesarijatom za izbeglice.

Pored ovog novca, EU nastavlja da pruža podršku reformi azilnog sistema u Srbiji na srednjem i dugoročnom planu. U okviru IPA, do sada je već izdvojeno oko 8,2 miliona evra za projekte koji su već u procesu realizacije ili je njihova realizacija planirana za naredu godinu:

  • 3,2 miliona evra će biti iskorišćeno za proširenje smeštajnih kapaciteta za migrante u Srbiji;
  • Tvining projekat u vrednosti od milion evra se već sprovodi sa ciljem izrade nacrta novog zakona o azilu i ubrzanja reformi azilnog sistema;
  • 4 miliona evra je izdvojeno za dalji razvoj sistema za kontrolu granica u Srbiji.

 

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 24 miliona evra

Za BJR Makedoniju je u okviru programa IPA I izdojeno 12 miliona evra za renoviranje stanica granične policije, borbu protiv trgovine ljudima i jačanje kapaciteta policije za upravljanje granicama.

EU, u okviru programa IPA II, u 2016. namerava da za Vladu BJR Makedonije izdvoji 12 miliona evra. Ovim novcem će biti podržano sprovođenje strategije za migracije kroz niz aktivnosti, između ostalog kroz unapređenje infrastrukture, nabavku opreme i IT podršku za pravilno funkcionisanje strategija za azil i migracije; osnaživanje viznog sistema; borbu protiv trgovine ljudima i podršku žrtvama trgovine ljudima i nasilja; unapređenje uslova rada u policijskim stanicama te razvoj kapaciteta za obuku i usavršavanje u oblasti unutrašnjih poslova.

 

Bosna i Hercegovina (BiH)

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 16,8 miliona evra

U BiH, pomoć EU od 8,5 miliona evra je usmerena na pokrivanje troškova tehničke podrške za delotvorno upravljanje migracijama i azilom (četiri miliona evra), nabavku opreme (3,5 miliona evra) i rekonstrukciju prihvatnih objekata za migrante (milion evra).

Kada je u pitanju upravljanje granicama, iz programa IPA I je izdvojeno 6,3 miliona evra za izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta, dok je u okviru programa IPA II za 2015, predviđeno dva miliona evra podrške graničnoj policiji.

 

Crna Gora

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 22,6 miliona evra

Za Crnu Goru je u okviru programa IPA I u periodu od 2008-2013. izdvojeno 2,63 miliona evra, između ostalog, za aktivnosti koje se tiču obezbeđivanja adekvatne zaštite i pravičnog tretmana tražilaca azila i ugroženih migranata (250.000 evra), te za aktivnosti u okviru tvining projekta Podrška usvajanju pravnih tekovina Šengena (miliona evra).

Planirano je da u 2015. u okviru programa IPA II bude izdvojeno 20 miliona evra. Ovaj novac će biti namenjen razvoju integrisanog upravljanja granicama.

 

Albanija

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 4,5 miliona evra

U 2012. godini, Albaniji je u okviru programa IPA I isplaćeno tri miliona evra za rekonstrukciju graničnih prelaza, sa ciljem stavljanja većeg naglaska na, između ostalog, ilegalne migracije i trgovinu ljudima. Planirani program za 2015. u okviru programa IPA II obuhvata komponentu za izgradnju kapaciteta u organima za sprovođenje zakona što između ostalog podrazumeva integrisano upravljanje granicama sa ciljem unapređenja sistema granične bezbednosti radi postizanja potpune usklađenosti sa pravnim tekovinama EU i Šengena. Okvirni budžet za integrisano upravljanje granicama iznosi 1,5 miliona evra za 2015. godinu.

 

Kosovo*

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 7,1 milion evra

Od 2007, za aktivnosti u oblasti migracija u okviru programa IPA I je izdvojeno 4,6 miliona.

Podrška je obezbeđena uglavnom kroz tvining projekte, a usredsređena je, između ostalog, na jačanje delotvornog sistema za upravljanje migracijama na Kosovu, readmisiju i održivu reintegraciju povratnika. Osim toga, sredstva IPA su usmerena i na izgradnju objekata za smeštaj tražilaca azila.

Planirano je da u okviru IPA II za jačanje institucija Kosova zaduženih za delotvorno upravljanje migracijama bude povereno 2,5 miliona evra.

 

Turska:

Ukupna podrška aktivnostima povezanim sa migracijama (realizovanim i planiranim): 469 miliona evra

Sproveden je niz strukturnih mera za podršku naporima Turske u okviru Plana za ukidanje viza. Sredstva iz programa IPA I u oblasti unutrašnjih poslova su povećana sa 130 miliona evra u periodu od 2011-2013. na okvirni iznos od 245 miliona evra za period od 2014-2016. godine.

Najveći deo pomoći je usmeren na:

  • integrisano upravljanje granicama sa fokusom na kopnene i granice na moru;
  • podršku izgradnji centara za zadržavanje ilegalnih migranata i prihvatnih centara za tražioce azila;
  • podršku međunarodnom sistemu za zaštitu;
  • podršku borbi protiv trgovine ljudima.

Mobilisano je i 94 miliona evra sredstava IPA kako bi se Turskoj pomoglo da se izbori sa prilivom migranata iz Sirije. (Ukupna pomoć EU u ovoj oblasti iznosi 175 miliona evra).

U okviru napora EU da susedima pomogne da se izbore sa izbegličkom krizom, sredstva Turskoj, uz njenu saglasnost, mogu dostići milijardu evra. Sredstva mogu biti preusmerena iz različitih fondova, uključujući sektorske programe, na podršku sirijskim izbeglicama i prihvatnim zajednicama te aktivnostima u oblasti migracija.

 

Pomoć većem broju zemalja

Od novembra 2015, počinje realizacija programa regionalne podrške za upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj u okviru programa IPA II u trajanju od tri godine i budžetom od osam miliona evra. Zahvaljujući programu, zemlje će moći da pruže bolji odgovor na priliv migranata, između ostalog, boljom identifikacijom migranata, unapređenom razmenom informacija i polaganjem temelja za nalaženje trajnih rešenja za povratak. Projekat će sprovoditi Komisija zajedno sa nadležnim agencijama EU, uključujući Frontex kao i Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM) i Agenciju UN za izbeglice (UNHCR).

Sredstva za humanitarnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila

Evropska komisija je 26. avgusta 2015. izdvojila 1,74 miliona evra humanitarne pomoći kako bi pomogla izbeglicama i migrantima u Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.

Ovo je podrška partnerskim humanitarnim organizacijima koje rade na obezbeđivanju elementarnih humanitarnih potrepština poput pijaće vode, higijenskih sredstava, zdravstvene zaštite, skloništa. Pomoć je usmerena i na obezbeđivanje zaštite izbeglicama i migrantima, unapređenje prihvatnih centara, koordinaciju i podnošenje izveštaja o pitanjima migracija u regionu.

Evropska komisija je nedavno izdvojila 240.000 evra humanitarne pomoći Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Srbiji kao odgovor na vanredno stanje. Sredstva su kanalisana kroz Fond za hitnu pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Ovo obuhvata:

Humanitarnu pomoć EU u iznosu od 90.000 evra BJR Makedniji, izdvojenu 31. jula. Pomoć je u potpunosti raspoređena pri čemu je od nje imalo koristi više od predviđenih 3.750 korisnika, budući da je u okviru ove tranše pomoći ukupno 4.600 lica dobilo prehrambene i higijenske pakete te druge stavke poput ćebadi i kompleta za prvu pomoć; od jula do septembra je isporučeno 10.000 litara vode medicinskim timovima koji su obavili 26.300 intervencija, koje su delimično finansirane sredstvima EU.

Humanitranu pomoć Srbiji u iznosu od 150.000 evra, izdvojenu 20. avgusta. Isporučeno je na desetine hiljada paketa hrane, uklučujući hranu za bebe, kao i 38.000 paketa sa sredstvima za ličnu higijenu. Očekuje se da pomoć obuhvati 67.500 ljudi.

Za ove zemlje su planirana dodatna sredstva u iznosu od 17 miliona evra, od čega veći deo predstavlja sredstva preusmerena iz drugih fondova.

Mehanizam EU za civilnu zaštitu

Mehanizam EU za civilnu zaštitu može biti aktiviran za pružanje materijalne pomoći za podršku državama da se izbore sa prilivom izbeglica i tražilaca azila. Mehanizam obezbeđuje kratkoročnu hitnu pomoć poput ljudstva i opreme, skloništa, medicinskog materijala i drugih neprehrambenih stavki, ukljućujući ekspertsku pomoć. Zemlje mogu zatražiti pomoć od Mehanizma EU za civilnu zaštitu koji se stavlja na raspolaganje i zemljama u EU i onima izvan nje. Mehanizmom koordinira Koordinacioni centar Evropske komisije za krizne situacije koji organizuje isporuku materijalne pomoći u kriznim situacijama.

Srbija je aktivirala Mehanizam 21. septembra. Koordinacioni centar Evropske komisije tesno sarađuje sa srpskim vlastima i drugim zemljama koje učestvuju u radu Mehanizma kako bi brzo odgovorio na zahtev Srbije.

 

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova