Piše: Spiros Afentulidis

Srbija ima veoma razgranatu rečnu mrežu koja obuhvata vode prvog i drugog reda širom zemlje. Katastrofalne poplava iz 2014. godine su pokazale da se upravljanje rizikom od poplava mora organizovati drugačije. Između ostalog, ovo podrazumeva ulaganje više resursa u prilagođavanje proračuna protoka vode novim klimatskim okolnostima, uz istovremeno jačanje i prilagođavanje celokupnog sistema za odbranu od poplava i upravljanje rizikom od poplava kako bi izdržali pritisak koji izaziva klimatska kriza.

Šta trenutno preduzimamo kako bismo pripremili planove upravljanja rizicima od poplava (FMRP) u Srbiji?

EU od početka prošle decenije podržava Srbiju da se pripremi za razvoj planova upravljanja rizikom od poplava, dok je istovremeno finansirala niz infrastrukturnih i obezbedila preko potrebnu opremu za reagovanje na buduće, potencijalno katastrofalne događaje.

Za planove upravljanja rizicima od poplava, EU je sa 6,15 miliona evra finansirala izradu karata rizika od poplava i jačanje kapaciteta za integraciju ovih karata u Informacioni sistem o vodama (VIS) Srbije. Unapređenje VIS-a, kao i nadogradnja mreže za praćenje sistema ranog upozoravanja za upravljanje poplavama su takođe bili deo ovog projekta, u kombinaciji sa LiDaR snimcima u svrhu prikupljanja podataka i izrade digitalnih modela terena u nekoliko rečnih slivova (npr. Kolubara, Sava, Dunav). Ovaj projekat je poslužio kao osnova za izradu Planova upravljanja rizicima od poplava, u skladu sa Direktivom EU o poplavama, čime je Srbiji pružena podrška da izradi mape opasnosti od poplava i karte rizika od poplava za sva područja koja su izložena najvećem riziku od poplava.

Oslanjajući se na ove napore, EU trenutno finansira razvoj FRMP u Centralnoj Srbiji (Kolubara, Zapadna Morava, Južna Morava, Velika Morava) kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan. Planove upravljanja rizicima od poplava za sve slivove za koje su oni neophodni izradiće javna preduzeća zadužena za vodoprivredu (Srbijavode, Vojvodinavode), uz kontinuiranu pomoć́ EU.

Ovi planovi će poslužiti kao osnova za formulisanje mera za smanjenje verovatnoće poplava i njenih posledica, pri čemu će akcenat, između ostalog, biti na prevenciji i pripravnosti.

EU će nastaviti da podržava Srbiju na ovom planu i te će promovisati višenamenska rešenja za prilagođavanje klimatskim promenama koja u obzir uzimaju prirodne resurse te koja se mogu ispostaviti kao ključna za ostvarivanje ekoloških, društvenih i ekonomskih prednosti te jačanje otpornosti na srednjem i dugoročnom planu.

Projekat IPA FF dopunjuje pomenute aktivnosti pružanjem podrške za jačanje kapaciteta za razvoj FRMP-a i pružanjem podrške lokalnim vlastima za rad na zajedničkom prekograničnom FRMP-u, kako u aktuelnom trenutku tako i u budućnosti.


Spiros Afentulidis je projektni menadžer u Delegaciji EU u Srbiji, zadužen za sektor civilne zaštite i smanjenje rizika od katastrofa. Na različitim pozicijama unutar evropskih institucija je od 2010. godine. Završio je Univerzitet Aristotel u Solunu, a ima i master diplomu evropskih studija Univerziteta u Levenu.