Delegacija EU i Direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) su mobilisali više od 800.000 evra sredstava za Srbiju u prvim nedeljama i mesecima migracijske i izbegličke krize 2015. godine. U novembru 2015, Delegacija EU je partnerima uručila sporazume o grantovima za sprovođenje novog paketa pomoći vrednog sedam miliona evra koji je deo posebne mere koju je Evropska komisija usvojila 7. oktobra. Grantovi su razvijeni u bliskoj saradnji sa svim partnerima, dok su ih zaposleni u Delegaciji EU procesuirali u rekordnom roku.

Posebna mera vredna sedam miliona evra je raspoređena na sledeći način:

  • Direktni grant vredan 1,5 miliona evra srpskom Komesarijatu za izbeglice i migracije, realizovan u saradnji sa MUP-om
  • Tri direktna granta u iznosu od po milion evra trima organizacijama: Hilfe zur Selbsthilfe (HELP), Arbeiter Samariter Bund (ASB) i Danski savet za izbeglice (DRC), za podršku srpskim vlastima
  • Delegacija EU u Srbiji je stavila na raspolaganje sredstva za kupovinu opreme i zaliha u vrednosti od 2,5 miliona evra Ministarstvu unutrašnjih poslova i Komesarijatu za izbeglice i migracije.

Nekoliko država članica EU je odgovorilo na zahtev Srbije za pomoć u okviru Mehanizma EU za civilnu zaštitu.

Evropska investiciona banka, banka EU, dala je doprinos od pet miliona evra Fondu za migrante i izbeglice koji je nedavno osnovala Razvojna banka Saveta Evrope. Ova banka je krajem oktobra 2015. srpskoj vladi dala i 2,3 miliona evra za unapređenje životnih uslova izbeglica i migranata u prihvatnim centrima.

Osim toga, ECHO je u oktobru 2015. dao 8,5 miliona evra humanitarne pomoći Srbiji i Bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji i dodatnih 13 miliona evra u decembru 2015, sa ciljem da pomogne izbeglicama duž zapadnobalkanske rute. Od ovog paketa, skoro 10 miliona je bilo namenjeno Srbiji za pripremu za zimsku sezonu, pružanje osnovnih usluga zdravstvene i socijalne zaštite, obezbeđivanja skloništa i toplih obroka za izbeglice. Pomoć ECHO-a je isporučena posredstvom međunarodnih partnerskih organizacija EU, uključujući UNHCR, UNICEF, Crveni krst Srbije, Danski savet za izbeglice, organizacije World Vision i drugih.

U martu 2016. je pokrenut regionalni program vredan osam miliona evra, usmeren na upravljanje zaštitno-osetljivim migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, a koji je uglavnom fokusiran na Srbiju i Bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju. Programom rukovode Frontex i IOM, a sprovodi se u partnerstvu sa EASO-m i UNHCR-om.

EU će nastaviti da podržava reformu sistema azila u Srbiji i unapređenje kontrole granica na srednji i duži rok. Projekti u ovim oblastima već traju ili je njihova realizacija planirana za narednu godinu:

  • Sprovođenje tvining projekta EU vrednog milion evra je već u toku sa ciljem izrade nacrta novog zakona o azilu i jačanja reforme sistema azila.
  • 3,2 miliona evra će biti iskorišćeno za proširenje smeštajnih kapaciteta za tražioce azila u Srbiji;
  • 4 miliona evra je izdvojeno za dalji razvoj sistema za nadzor

EU podržava i lokalne organizacije civilnog društva koje su angažovane na smanjivanju migracijskih pritisaka u Srbiji. Grantom u vrednosti od 130.000 evra, EU trenutno podržava i Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Na taj način EU podržava tražioce azila i sprečava pojavu diskriminatornih praksi, pri čemu naročitu pažnju poklanja tretmanu maloletnih lica.

Ovog proleća će biti otvoren novi poziv za dostavljanje ponuda vredan 3,8 miliona evra sa ciljem pružanja podrške lokalnim nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima vezanim za poglavlja 23 i 24. Deo ovih sredstava će biti stavljen na raspolaganje za rešavanje pitanja izbeglica/migracija.

Pomenuta pomoć EU Srbiji dostiže više od 30 miliona evra, a upotpunjuje je značajna podrška pojedinačnih država članica. EU i Evropska komisija su spremne da nastave da finansijski podržavaju napore Srbije u kontekstu migracija, daljim finansijskim izdvajanjima, konkretno u okviru Povereničkog fonda Madad. Na ovaj način će biti podržani ključni aspekti, poput podrške programima dobrovoljnog povratka.

Osim direktne pomoći tokom aktuelne izbegličke i migracijske krize, EU je od 2001. najveći partner i donator Srbije kada je u pitanju upravljanje migracijama, budući da je na ime ovih aktivnosti za Srbiju izdvojila oko 80 miliona evra iz pretpristupnih fondova. Ova pomoć uključuje, između ostalog, izgradnju i rekonstrukciju graničnih prelaza, nabavku opreme i IT infrastrukture za bolje upravljanje granicama, dogradnju i proširenje objekata azila, kao i pomoć za unapređenje efikasnosti sistema azila. Ova podrška će biti nastavljena novim finansijskim izdvajanjima u okviru redovnog budžeta IPA za 2016. za Srbiju.