Ako država želi da smanji nezaposlenost mladih ispod 25 godina, koja se od 2008. povećala sa 9% na više od 40% ove godine, neophodno je da mladi Kiprani steknu veštine za kojima poslodavci tragaju.

Potreba za rešavanjem nesklada između kvalifikacija i potreba tržišta bila je centralna poruka Evropske komesarke za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i omladinu Andrule Vasiliu u obraćanju Forumu kiparskog evropskog univerziteta o Omladini i zapošljavanju, održanom 21. marta.

Ekonomska kriza je pogodila mlade ljude više nego bilo koju drugu starosnu grupu. Oko šest miliona mladih ljudi je trenutno nezaposleno širom EU, a nivo nezaposlenosti mladih na Kipru je skoro dvostruko veći od celokupne stope nezaposlenosti (23% na Kipru prema 12% u EU).

„Stopa nezaposlenosti mladih širom Evrope je nedopustivo visoka. Ovo se može prevazići jedino ako naši sistemi obrazovanja i obuke postanu delotvorniji i ako se prilagode potrebama tržišta. Kao i mnoge druge zemlje, Kipar mora bolje da pripremi mlade ljude za posao. Moramo da uskladimo kvalifikacije mladih ljudi sa potrebama poslodavaca. U ovom trenutku ima 2 miliona radnih mesta koja bi mladi mogli da popune, ali trećina poslodavaca ima poteškoće da pronađe osoblje sa odgovarajućim kvalifikacijama”, rekla je komesarka Vasiliu.

Kipar se takođe suočava sa jedinstveno problemom u EU: stopa nezaposlenosti mladih diplomaca (25%) je veća od stope nezaposlenosti najniže kvalifikovanih grupa (22%). Ovo delimično odražava visok nivo diplomiranih studenata na Kipru, ali jedan od uzroka je i neusklađenost kvalifikacija sa potrebama tržišta.

Nasuprot tome, stopa nezaposlenosti u EU je u proseku manja od 11% među diplomcima, u odnosu na stopu od 27% među srednje i niže kvalifikovanima.

Evropska komisija zajedno sa zemljama članicama radi na uspostavljanju Garancije za mlade, mehanizma koji za cilj ima da svi ljudi ispod 25 godina dobiju kvalitetnu ponudu za posao, stažiranje, obuku ili mogućnost da nastave sa obrazovanjem u roku od devet meseci nakon završetka formalnog obrazovanja ili gubitka posla.

Kipar treba da dobije 11 miliona evra iz Inicijative za zapošljavanje mladih kako bi omogućio uvođenje Garancije za mlade. Ova sredstva će pomoći stažiranje, zapošljavanje i savetovanje u vezi sa pronalaženjem posla. Kipar je Komisiji podneo plan implementacije Garancije za mlade u kom je dat nacrt reforme sistema stažiranja, stručnog obrazovanja i obuke. “Druga šansa” za obrazovanje ugroženih grupa, kao što su oni koji su rano napustili školu ili nezaposleni sa nižim kvalifikacijama, takođe je deo ovog plana.

Tokom narednih šest godina novi Erazmus+ program će omogućiti stipendije za preko 15.000 studenata i mladih ljudi, kao i finansiranje obrazovnog osoblja, obuke i rada sa mladima kako bi učili, obučavali se ili volontirali u inostranstvu. Reč je o uvećanju od 50% u odnosu na broj ljudi kojem je ovo bilo dostupno u prethodnim programima.“Erazmus+ može da doprinese smanjenju stope nezaposlenosti mladih jer unapređuje znanje stranih jezika, prilagodljivost i samopouzdanje. Studije pokazuju da su mladi ljudi sa međunarodnim iskustvom privlačniji poslodavcima i da je mogućnost zapošljavanja na rukovodećem mestu deset godina nakon diplomiranja veća za 20% kod Erazmus studenata, u poređenju sa onima koji nisu učestvovali u programima mobilnosti”, rekla je komesarka Vasiliu.

O Erazmus+

Erazmus+ program je pokrenut u trenutku kada je 26 miliona ljudi širom Evrope nezaposleno, uključujući skoro 6 miliona mladih.

Program, koji ima budžet od 14,7 milijari evra, će u narednih sedam godina pomoći smanjenje nedostatka obučenih kadrova, kroz stipendije za preko 4 miliona ljudi koji će moći da uče, obučavaju se, stiču radno iskustvo ili volontiraju u inostranstvu.

Davanje mogućnosti studentima i stažistima da uče ili se obučavaju u inostranstvu doprineće njihovoj želji i mogućnostima da u budućnosti rade u inostranstvu, što će im povećati izglede za dugoročno zapošljavanje.

Program će takođe poboljšati kvalitet i značaj sistema obrazovanja i obuke kroz pružanje podrške osoblju iz sektora obrazovanja i obuke, kao i osoblju koje radi sa mladima, ali će takođe i jačati veze između institucija obrazovanja i poslodavaca.

Ove godine, Kipar će iz Erazmus+ programa dobiti preko 8,5 miliona evra, 14% više u odnosu na sredstva dobijena u 2013. kroz prethodne programe Doživotno učenje i Mladi u akciji.

Očekuje se da će dodatna sredstva biti izdvojena za mobilnost u visokom obrazovanju  kao i administrativnu podršku trećim zemljama koje su uključene u program; odluka o dodatnoj finansijskoj podršci biće doneta kasnije tokom 2014. Godine.