Evropska unija se zasniva na skupu zajedničkih vrednosti, uključujući osnovna ljudska prava, demokratiju i vladavinu zakona. One su temelj demokratskih društava. Nijedna demokratija ne može napredovati bez nezavisnih sudova koji garantuju zaštitu osnovnih prava i građanskih sloboda, niti bez aktivnog civilnog društva i slobodnih i pluralističkih medija.

Vladavina prava je stoga kamen temeljac procesa pristupanja.

Uloga Ministarstva pravde – kao vodeće koordinacione uprave u nekim od najvažnijih reformi (poglavlje 23) – ključna je za unapređenje primene principa vladavine prava u Srbiji.

Ministar pravde Maja Popović ocenila je da Faza dva projekta „EU uz pravdu – podrška Poglavlju 23“ predstavlja jasnu potvrdu i čvrstu opredeljenost Ministarstva pravde ka prioritetnim ostvarivanjem aktivnosti sadržanih u revidiranom Akciononom planu za Poglavlje 23, kao i istovremenu spremnost i veliku podršku Delegacije EU u sprovođenju procesa konstantnog unapređenja oblasti pravosuđa.

„Ovaj partnerski angažman donosi merljive rezultate, te se nadam, da će projektni tim i u naredne dve godine zabeležiti uspeh kako na polju normativnih intervencija, tako i na polju dalje automatizacije procesa rada nosilaca javnih ovlašćenja i samog Ministarstva pravde“, rekla je ministar Popović.

Ministar Popović navela je da će Koordinacioni mehanizam za praćenje i izveštavanje revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 takođe biti podržan od strane projekta, i u tom smislu je izuzetno pozdravila involiranost EU i delovanje snagom autoriteta i u ovom projektnom segmentu.

„Jačanjem kapaciteta Ministarstva pravde pomažemo Srbiji da postigne potreban napredak u oblasti vladavine zakona“, kazao je ambasador Evropske unije, Sem Fabrici, koji je danas sa ministarkom pravde Majom Popović potpisao 2. fazu projekta „EU za pravdu – podrška poglavlju 23“ na onlajn ceremoniji.
„Udruživanjem snaga sa EU, Srbija napreduje na putu pristupanja i sprovodi reforme u interesu građana Srbije“, zaključio je Fabrici.

Ovaj projekat je druga faza podrške Evropske unije Ministarstvu pravde za jačanje kapaciteta za postizanje njegovih strateških ciljeva i institucionalnih kapaciteta, ali i svakodnevne poslove.

Kao što je identifikovano u najnovijem godišnjem izveštaju Evropske komisije, Srbija je napredovala u određenim aspektima, ali ima još prostora za unapređenje, posebno u okviru Poglavlja 23.

Ovaj projekat će se zasnivati na tri komponente: 1. jačanje normativne aktivnosti Ministarstva pravde i usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u brojnim ključnim zakonima; 2. jačanje kapaciteta Ministarstva pravde u oblasti e-pravosuđa obezbeđivanjem potrebne stručnosti za nova tehnološka rešenja; i 3. pružanje podrške telima odgovornim za sprovođenje Akcionog plana 23.

Ukupna kombinovana vrednost projekta je 3,98 miliona evra bespovratnih sredstava, od čega je druga faza vredna 2 miliona evra.

Obim prve faze projekta, koja se sprovodila od maja 2018. do oktobra 2020. godine, kretao se od izrade zakona do sprovođenja zakonskih, institucionalnih, proceduralnih i analiza isplativosti. Projekat je takođe obezbedio razvoj kapaciteta za osoblje Ministarstva i ključne tačke resornih institucija Akcionog plana za poglavlje 23, u oblastima kao što su ljudska prava, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Unije i praćenje i izveštavanje o akcionim planovima. Podržane su i aktivnosti podizanja svesti poput okruglih stolova i konferencija na visokom nivou, zajedno sa reformama e-pravosuđa. Proces revizije AP23 dobio je značajnu podršku Projekta. Fazom 2 ovaj projekat se produžava do oktobra 2022.