Pre više od 30 godina na Generalnoj skupštini Ujedninjenih nacija usvojena je Konvencija o pravima deteta, međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se tiče deteta, a koju je do sada ratifikovalo 196 država članica UN, među kojima i Srbija. Utemeljena na principima Konvencije, 2011. usvojena je Agenda za prava deteta na nivou Evropske unije, kojom je usvojen i koncept „pravosuđa po meri deteta“. On označava pravosudni sistem koji garantuje poštovanje i delotvorno sprovođenje svih prava deteta na najvišem mogućem nivou.

„Pravosuđe po meri deteta“ predstavlja neophodan korak u ostvarivanju, unapređenju i zaštiti prava deteta. Na taj način se omogućava deci da, kada dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom, bilo kao svedoci, žrtve ili kao učinioci krivičnih dela, tužioci i podnosioci pritužbi u građanskim, upravnim i postupcima pred nezavisnim organima, budu u mogućnosti da na adekvatan način zaštite svoja prava i interese. Kako bi se poboljšao položaj dece u kontaktu sa sistemom i zakonom, početkom 2020. organizacija ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, zajedno sa partnerskim organizacijama, Međunarodnim komitetom spasa iz Atine i Centrom za prava deteta iz  Beograda, počela je da sprovodi dvogodišnji projekat Prava deteta u Srbiji – Unapređenje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije.

Direktni korisnici projekta su stručnjaci angažovani u postupcima koje sprovode javne institucije, a odnose se na maloletnike, zatim studenti prava, kao i deca i njihovi roditelji ili staratelji. Poseban fokus projekta stavljen je na unapređivanje tretmana i položaja dece žrtava ili svedoke trgovine ljudima, dece bez pratnje, kao i dece koja nisu prepoznata kao žrtve ili svedoci, a na neki način su uključeni u sudske procese. Projekat je usmeren I na podizanju svesti dece o njihovim pravima u pravosudnom sistemu.

“U okviru projekta analiziraćemo postojeće zakonodavstvo u oblasti pravosuđa po meri deteta, uključujući analizu primene praksi i izraditi preporuke za njegovo unapređenje. Zatim, napravićemo priručnik za profesionalce koji rade sa decom na teme kao što su tehnike komunikacije prilagođene deci, sudske procedure prilagođene deci, prava dece koja dolaze u kontakt sa pravosudnim sistemom, a planirane su i obuke za unapređenje znanja i praktičnih veština profesionalaca iz oblasti zaštite prava deteta pre, tokom i nakon sudskih postupaka”, predstavila je aktivnosti koordinatorka projekta Srna Ignjatović iz ASTRE. Kako kaže, planirane su obuke studenata prava koji će pratiti suđenja u kojima su deca učesnici, zatim događaji u cilju informisanja i podizanja svesti dece, njihovih roditelja i staratelja, ali i šire javnosti o pravima koja deca imaju kada dođu u kontakt sa zakonom.

Projekat se sprovodi kroz program Evropske unije “Prava, jednakost i državljanstvo”, koji prеdstavlja instrumеnt Evropskе unijе čiji je cilj promocija, zaštita i primеna prava koja obеzbеđuju jеdnakost građana. Srbija je programu pristupila 2018, a kroz projеkate koji su finansirani srеdstvima ovog instrumenta, biće omogućeno boljе sprovođеnjе zakona iz oblasti navedenih prava i obezbeđena nеophodna iskustva iz zеmalja EU. Program “Prava, jednakost i državljanstvo” predstavlja važnu kariku u pristupanju Srbije EU, budući da obuhvata obaveze iz Poglavlja 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe. Program je namenjen državnim organima, akademskim institucijama i organizacijama civilnog društva, a ukupan budžet za period od 2014. do 2020. godine iznosio je oko 440 miliona evra.

“Program je pokrio širok spektar tema, počevši od prava koja promovišu i unapređuju jednakost građana, do prava koja se tiču rodne ravnopravnosti, zaštite privatnosti, usklađivanja privatnog i javnog života, zatim borba protiv svih vidova nasilja – homofobije, ksenofobije, rasizma, protiv govora mržnje. Podrška je data i dečijim pravima, zaštiti osoba sa invaliditetom, kao i svih ranjivih grupa”, kaže Danka Čančarević nacionalna kontakt osoba za program “Prava, jednakost i državljanstvo” iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Tekst je pripremljen u okviru projekta „Podrška učestvovanju u EU programima“ u cilju promocije programa Evropske unije i što uspešnijem učešću Srbije u tim programima. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo za evropske integracije, a sprovodi se uz podršku Ministarstva finansija, Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Projekat vredan 1.4 miliona evra finansira Evropska unija, a sporovodi ga konzorcijum koji predvodi kompanija International Development Ireland Ltd.