Evropska komisija i visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Žozep Borelj Fonteljes predstavili su ambiciozne planove za promociju rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena kroz spoljnu politiku Evropske unije.

Iako je postignut značajan, ali neujednačen napredak u unapređivanju prava žena i devojčica, nijedna zemlja na svetu nije na putu da postigne rodnu ravnopravnost i osnaži sve žene i devojke do 2030. Štaviše, zdravstvene i socijalno-ekonomske posledice pandemiije COVID-19 nesrazmerno pogađa žene i devojke. Na primer, veći procenat žena radi u neregulisanom statusu i u osetljivim sektorima, stopa njihovog gubitka posla je 1,8 puta veća od stope kod muškaraca. Stopa siromaštva među ženama mogla bi da poraste za 9,1%.

Kako bi se pozabavio tim problemom, novi Akcioni plan EU o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena u spoljnoj akciji 2021–2025 (GAP III) ima za cilj da ubrza napredak u osnaživanju žena i devojčica i zaštiti postignuća u oblasti rodne ravnopravnosti tokom 25 godina od usvajanja Pekinške deklaracije i njene platforme za delovanje.

Visoki predstavnik Borelj je rekao: „Obezbeđivanje istih prava za sve ojačava naša društva. To ih čini bogatijim i sigurnijim. To je činjenica koja nadilazi principe ili moralne dužnosti. Učešće i vođstvo žena i devojaka je od suštinske važnosti za demokratiju, pravdu, mir, sigurnost, prosperitet i zeleniju planetu. Ovim novim rodnim akcionim planom zalažemo se za značajniji i brži napredak ka rodnoj ravnopravnosti. “

Komesarka za međunarodna partnerstva Juta Urpilainen rekla je: „Snažnije angažovanje na rodnoj ravnopravnosti ključno je za održivi globalni oporavak od krize koju je izazvao COVID-19 i put ka izgradnji pravednijih, inkluzivnijih, prosperitetnijih društava. Žene i devojke su u prvom redu pandemije i moraju biti postavljene na mesto pokretača oporavka. Kao rodno osetljiva i odgovorna geopolitička Komisija, želimo da blisko sarađujemo sa našim državama članicama, kao i svim partnerima, na izgradnji istinski rodno ravnopravnog sveta. “

Promovisanje rodne ravnopravnosti u spoljnoj akciji EU 2021-2025

Rodni akcioni plan III pruža EU političkom okviru sa pet stubova akcije za ubrzavanje napretka ka ispunjavanju međunarodnih obaveza i svetu u kome svako ima prostora za napredovanje. Ova strategija promociju rodne ravnopravnosti čini prioritetom svih spoljnih politika i akcija; nudi mapu puta za zajednički rad sa zainteresovanim stranama na nacionalnom, regionalnom i multilateralnom nivou; pojačava delovanje u strateškim tematskim oblastima; poziva institucije da daju primer i osigurava transparentnost rezultata.

Detaljnije