U današnjem izvještaju o diskriminaciji, naglašava se da je u praksi potrebno preduzeti mere na nivou nadležnih nacionalnih tela kako bi se žrtvama diskriminacije garantovala zaštita. Među ključnim izazovima su nedostatak javne svesti o pravima kao i veliki broj neprijavljenih slučajeva diskriminacije.

Sve države članice u svoje su zakonodavstvo prenele pravila Europske unije za suzbijanje diskriminacije na temelju rasnog ili etničkog porekla, vere ili uverenja, invalidnosti, uzrasta ili polne orijentacije. Sada je potrebno preduzeti dodatne napore kako bi se ta pravila primenila u praksi. Donosimo ključne rezultate novog izvještaja koje je danas objavila Evropska komisija.

Radi suzbijanja diskriminacije 2000. godine su donesene dve direktive:Direktiva o jednakosti pri zapošljavanju i Direktiva o rasnoj jednakosti. Dobra je vest da su navedene direktive EU-a postale nacionalnim zakonom u svih 28 država EU-a.

Međutim, u današnjem  izvještaju se naglašava da je u praksi potrebno preduzeti mere na nivou nadležnih nacionalnih tela kako bi se žrtvama diskriminacije garantovala zaštita. Među ključnim izazovima su nedostatak javne svesti o pravima kao i veliki broj neprijavljenih slučajeva diskriminacije. Kako bi poduprla taj postupak, Komisija dodeljuje financijska sredstva za podizanje svesti i izradu pravosudnih vodičaa u području zakona o jednakosti. Pored toga, Evropska  komisija je danas objavila i smernice za žrtve diskriminacije (Prilog I. izvještaju).

„Načelo nediskriminacije jedno je od osnovnih načela Evropske unije. Pred zakonom smo svi jednaki i svako ima pravo živeti bez diskriminacije”, kazala je Viviane Reding, potpredsednica Europske komisije i poverenica EU-a za pravosuđe. „Zahvaljujući antidiskriminacijskim pravilima EU-a i Komisijinim merama za njihovo sprovođenje danas svoja prava mogu uživati građani u svih 28 država članica. Izazov je osigurati da osobe koje trpe diskriminaciju svoja prava mogu primieniti u praksi, da znaju kome se mogu obratiti za pomoć i imaju pristup pravnoj zaštiti.”

U današnjem izvještaju preispituje se stanje 13 godina nakon donošenja prijelomnih direktiva EU-a o suzbijanju diskriminacije 2000. godine. Europskim pravilima zabranjuje se diskriminacija u nizu ključnih područja na temelju rasnog ili etničkog porekla, kao i diskriminacija na radnom mestu na temelju starosti , vere ili uverenja, invaliditeta ili polne orijentacije. Obe su direktive prenesene u nacionalno zakonodavstvo u svih 28 država članica EU-a nakon mera koje je preduzela Komisija.

Međutim, izveštaj pokazuje da još uvek postoje izazovi u pogledu ispravne primene pravila u praksi. Ljudi nisu uvijek svesni svojih prava i ne znaju, na primer, da ih pravila EU-a štite od diskriminacije prilikom zapošljavanja kao i na samom radnom mestu. Isto tako, zbog nedostatka podataka o jednakosti, za čije su prikupljanje odgovorne države članice, slučajeve diskriminacije teško je vrednovati i pratiti. Verovatno je da se prijavljuje tek mali broj slučajeva diskriminacije, prvenstveno zbog manjka osveštenosti.

Kako bi osigurala da se prava EU-a na jednako postupanje pravilno primjenjuju u praksi, Komisija državama članicama preporučuje da:

Nastave podizati svest u javnosti o pravu na zaštitu od diskriminacije te napore usmjere na grupe koje su najizloženije riziku, pri čemu je potrebno uključiti poslodavce i sindikate. Komisija dodeljuje sredstva za podupiranje tih aktivnosti kao i objavljivanja praktičnog vodiča za žrtve diskriminacije (vidi Prilog 1. današnjem izvještaju).

Žrtvama olakšaju prijavljivanje diskriminacije poboljšanjem pristupa mehanizmima tužbi. U tome ključnu ulogu imaju nacionalna tela za promociju jednakosti, a Komisija će i dalje podupirati umrežavanje tih tela i omogućiti da delotvorno obavljaju svoj posao u skladu s propisima EU-a.

Osiguraju pristup pravosuđu žrtvama diskriminacije. Komisijin priručnik za žrtve sadrži konkretna uputstva o tome kako pokrenuti i voditi tužbu zbog diskriminacije. Iz sredstava koje je obezbedila Komisija finansira se edukacija o primeni propisa EU-a o jednakosti namenjena pravosudnim delatnicima i nevladinim organizacijama koje zastupaju žrtve diskriminacije.

Pristupe rješavanju problema diskriminacije Roma u okviru nacionalnih strategija za uključivanje Roma, između ostalog sprovođenjem smernica Komisije iz nedavno donesene Preporuke veća o uključivanju Roma (IP/13/1226).

U današnjem izvještaju je prikazan i detaljan pregled sudske prakse od donošenja navedenih direktiva (Prilog 2. izvještaju), a poseban je naglasak stavljen na problem diskriminacije na osnovu uzrasta  koji je potaknuo donošenje značajnog broja prelomnih presuda (Prilog 3. izvještaju).

Okruženje

Nakon potpisivanja Ugovora iz Amsterdama 1999. godine EU je dobila nova ovlašćenja u suzbijanju diskriminacije na temelju rasnog ili etničkog podrekla, vere ili uverenja, invaliditeta, uzrasta i polne orjentacije (Ranije član. 13. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice, sadašnji član 19. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije). Na temelju toga države članice jednoglasno su donele Direktivu 2000/43/EZ (Direktiva o rasnoj jednakosti) i Direktivu 2000/78/EZ (Direktiva o jednakosti pri zapošljavanju).

Antidiskriminacijskim propisima EU utvrđen je dosledan skup prava i obveza primjenjivih u svim državama članicama, uključujući postupke za pomoć žrtvama diskriminacije. Svi građani EU-a imaju pravo na pravnu zaštitu od neposredne i posredne  diskriminacije, na jednako postupanje prilikom zapošljavanja, na pomoć nacionalnih tela za promociju jednakosti kao i pravo na podnošenje tužbe u sudskom ili upravnom postupku.

U razdoblju od 2005. do 2007. godine, Komisija je pokrenula postupak zbog povrede prava protiv 25 država članica (protiv Luksemburga nije pokrenut nijedan postupak, a provera bugarskog i hrvatskog nacionalnog prava još je u toku). Gotovo svi ti postupci su do sada zaključeni. U jednom predmetu (protiv Italije) postupak zbog povrede prava potaknuo je donošenje odluke Suda Europske unije (predmet C-312/11, presuda od 4. srpnja 2013.).

Više informacija

Informativni paket: Izvještaj o primeni direktiva i priloga

Evropska komisija – borba protiv diskriminacije

Internetska stranica potpredsednice Viviane Reding, poverenice EU-a za pravosuđe

Pratite potpredsednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU Prilog1.
Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice