Rumunija je 1. januara preuzela rotirajuće šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom, koje se odvija u tesnoj kooridinaciji sa predsedavajućom trojkom koju osim nje čine Finska i Hrvatska. Rumuniji je ovo prvi put da predsedava Evropskom unijom. Tokom ovog perioda će imati priliku da svoju nacionalnu viziju utka u stratešku debatu o budućnosti EU, da direktno doprinese procesu njene konsolidacije te da promoviše delove evropske agende koje smatra važnima.

Predsedništvo Savetu se rotira među državama članicama na svakih šest meseci. Tokom tog perioda, predsedništvo predsedava sastancima na svakom nivou Saveta i brine se o očuvanju kontinuiteta rada EU u Savetu.

Dok predsedavaju Savetu, države članice blisko sarađuju u tročlanim grupama poznatima pod nazivom „trojke”. Taj sistem je uveden Lisabonskim ugovorom iz 2009. Trojka određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Savet rešavati u periodu od 18 meseci. Na osnovu tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomesečne programe.

Predsedništvo je odgovorno za pokretanje rada Saveta na zakonodavstvu EU, osiguranje kontinuiteta programa EU, propisnost zakonodavnih procesa i saradnju između država članica. Kako bi to ostvarilo, predsedništvo mora da deluje kao pošten i neutralan posrednik.

Predsedništvo ima dva glavna zadatka:

  1. Planiranje i predsedavanje sastancima u Savetu i sastancima njegovih pripremnih tela

Predsedništvo predsedava sastancima različitih sastava Saveta (uz izuzetak Saveta za spoljne poslove) i pripremnih tela Saveta, što uključuje stalne odbore poput Odbora stalnih predstavnika (Coreper) i radne grupe i odbore koji se bave vrlo specifičnim temama.

Predsedništvo osigurava pravilno odvijanje rasprava i ispravnu primenu Poslovnika i metoda rada Saveta.

Organizuje i različite formalne i neformalne sastanke u Briselu i u zemlji koja obavlja dužnost rotirajućeg predsedavanja.

2. Predstavljanje Saveta u odnosima sa drugim institucijama EU

Predsedništvo predstavlja Savet u odnosu s drugim institucijama EU, naročito s Komisijom i Evropskim parlamentom. Njegova uloga je da pokuša da postigne dogovor o zakonodavnim predmetima putem trijaloga, neformalnih pregovaračkih sastanaka i sastanaka Odbora za usaglašavanje.

Predsedništvo blisko sarađuje sa:

  • Predsednikom Evropskog saveta
  • Visokom predstavnicom Unije za spoljne poslove i politiku bezbednosti

Pomaže im u radu, a od njega se ponekad može tražiti i da obavlja određene dužnosti za visoku predstavnicu poput predstavljanja Saveta za spoljne poslove u Evropskom parlamentu ili predsedavanja Savetu za spoljne poslove kada raspravlja o pitanjima zajedničke trgovinske politike.

Ključni dokumenti rumunskog predsedništva: