Skupština Kosova je danas usvojila zakon o kosovskim snagama bezbednosti. Kao i NATO, Evropska unija i dalje smatra da mandat kosovskih snaga bezbednosti treba menjati  samo kroz inkluzivan i postepen proces u skladu sa Ustavom Kosova.

Evropska unija očekuje od Kosova da ispuni obaveze koje proističu iz prvog sporazuma zaključenog u Briselu u aprilu 2013. i njegovih pratećih bezbednosnih aranžmana.

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Medunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.