Inicijativa je deo modernizacije propisa i pojednostavljenja pravila o EU proizvodima kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i uvela jasnija i koherentnija pravila u mnogim sektorima.

Evropska komisija je pozdravila izglasavanje Evropskog parlamenta na predlog Komisije da učini unutrašnje tržište prilagodljivijim za osam industrijskih sektora. Ovo uključuje: liftove, električnu i elektronsku opremu, jednostavne posude pod pritiskom, neautomatske vage, merne instrumente, eksplozive za civilnu upotrebu, opremu koja se koristi u eksplozivnoj atmosferi i proizvoda koji uzrokuju elektromagnetske smetnje. Cilj ovog zakona je da bezbednost proizvoda učini efikasnijom, kao i da osigura veću konzistenciju i jednostavnost poštovanja pravila u svim sektorima. Razlike u obeležavanju ili zahtevi za praćenjem kao i neslaganja u pogledu deklaracija o usaglašenosti kao i pravnih definicija koje primenjuju, više neće postojati.

Inicijativa je deo modernizacije propisa i pojednostavljenja pravila o EU proizvodima kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i uvela jasnija i koherentnija pravila u mnogim sektorima. Ovo će smanjiti troškove usaglašavanja za preduzeća, naročito za mala i srednja preduzeća, u skladu sa nedavnim saopštenjem Komisije o “Viziji o zakonskim normama unutrašnjeg tržišta industrijskih proizvoda”.[1]

Potpredsednik Evropske komisije i Komesar za industriju i preduzetništvo, Antonio Tajani, rekao je: “Uzevši u obzir složenost ovih sektora, današnje izglasavanje predstavlja naročiti uspeh. Istinsko unutrašnje tržite za proizvode koji pomažu industrijsku bazu u EU, zahteva konzistentna i koherenta pravila o proizvodima. Ovo je ono što sada nudimo industriji EU. Zahvaljujući povećanoj pravnoj sigurnosti, proizvođači sada mogu bolje da organizuju proizvodni proces, da podignu kvalitet i bezbednost proizvoda kao i da ulažu u inovacije. Današnja odluka je deo strategije o povećanju udela industrije u BDPu.

„Vizija o zakonskim normama unutrašnjeg tržišta industrjiskih proizvoda“

‘Novi zakonodavni okvir’ o marketingu proizvoda

IP/13/448 – Predlog da se vatromet učini bezbednijim u Evropi

Unapređena pravila će učiniti poslovanje lakšim

Ažurirana pravila treba da obezbede lakši pristup tržištu i viši nivo zaštite života i imovine. Ona će uključivati: 

 • Jasnije definisane nadležnosti za proizvođače, uvoznike i dobavljače pri prodaji (npr. u pogledu usaglašenosti, označavanju i mogućnostima praćenja proizvoda);
 • Mogućnost za širu upotrebu elektronskih sredstava za ekonomske operatere kada demonstriraju usklađenost (npr. tehnička dokumentacija proizvoda ne mora nužno biti na papiru i može biti poslata u elektronskoj formi organima tržišnog nadzora);
 • Više garancija za sigurnost potrošača kroz sisteme praćenja koji omogućuju praćenje oštećenih ili nebezbednih proizvoda kao i jasnijim pravilima i poboljšanim nadzorom tela za procenu usaglašenosti;
 • Bolju opremljenost nacionalnih organa tržišnog nadzora za praćenje i zaustavljanje opasnih uvoza iz zemalja van EU.

Proizvodi koji su uskladu sa ovim bezbednosnim pravilima mogu nastaviti sa korišćenjem poznate CE oznake kojom pokazuju da ispunjavaju sve uslove propisane EU zakonima, na ovaj način pomažući prodavcima da lakše prodaju njihov proizvod širom Evrope jer će tako kupci imati više poverenja u proizvod.

Inicijativa je deo opšteg nastojanja da se pravila industrijskih proizvoda usklade zajedničkim setom načela. Cilj je izbegavanje fragmentacije sektora i protivrečnih ili preklapajućih zahteva za proizvode koji su regulisani većim brojem pravnih akata.

Proizvodni sektori koji su pokriveni zakonom uključuju:

 • Električnu opremu (namenjenu za upotrebu u okviru određenih naponskih granica)
 • Eksplozive za civilnu upotrebu
 • Liftove
 • Jednostavne posude pod pritiskom
 • Merne instrumente
 • Neautomatske merne instrumente
 • Opremu i zaštitne sisteme (opremu koja se koristi u eksplozivnoj atmosferi)
 • Proizvoda koji uzrokuju elektromagnetske smetnje

Kako će nova pravila koristiti industriji

Aktuelna pravila su bila razvijana postepeno tokom proteklih 40 godina, imajući za posledicu raskorake u zahtevima različitih sektora. Ipak, složeni proizvodi spadaju u delokrug nekoliko različitih sektornih pravila, kao što su različito obeležavanje ili zahtevi za praćenjem, razlike u pogledu deklaracije o usaglašenosti kao i u pravnim definicijama koje primenjuju, stvarajući poteškoće za ekonomske operatere. Usaglašavanje sa novim zakonskim okvirom, ove moguće razlike ili odstupanja su eliminisane. Ekonomskim operaterima je dozvoljeno da obezbede jednu deklaraciju o usklađenosti po proizvodu. Označavanje i zahtevi za praćenjem su jedinstveni u celoj Evropi. Procedure oko demonstriranja usaglašenosti proizvoda sa važećim pravilima su takođe usklađena, uzimajući u obzir imperative bezbednosti i složenost proizvoda.

Kontakti:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


[1] : Saopštenje „Vizija o zakonskim normama unutrašnjeg tržišta industrjiskih proizvoda“ objavljena 21.1.2014. se zalaže za veću povezanost unutrašnjeg tržišta zasnovanog na racionalizaciji postojećih zakonskih okvira. Komisija će takođe pripremiti i Uredbu o izvršenju koja će omogućiti jednake uslove za slične proizvode. Evropska preduzetnička mreža će biti podstaknuta na pružanje podrške malim i srednjim preduzećima na unutrašnjem tržištu i da dalje pruža pomoć u pogledu pristupa finansijama kao i u pogledu kapaciteta za upravljanje inovacijama ovakvih preduzeća.