‘Šta Strategija za Zapadni Balkan znači za Srbiju’ – govor komesara Johanesa Hana

0

Proveriti pre objavljivanja!

Dame i gospodo,

Predsednik Junker je prošlog septembra rekao: „EU će u budućnosti imati više od 27 članica“.

Strategija koju smo objavili pre dva dana ovo jednom zasvagda stavlja van sumnje: evropska perspektiva Srbije i regiona je jasna i nedvosmislena. Pristupanje Srbije EU nije samo strateški cilj vaše zemlje. To je jasan i neupitan cilj same EU.

Srbiji i drugim zemljama u regionu smo po prvi put dali indikativni vremenski okvir pristupanja.

Cilj članstva u EU se donedavno činio dalekim i nedostižnim. Od sada neće biti tako: Srbija sada ima perspektivu članstva do 2025. Ako učini svoj deo posla i ispuni uslove, mogla bi da bude spremna za članstvo do tada.

Zato je Strategija veoma dobra vest! Ne samo za vaše političko vođstvo, već, pre svega, za sve srpske građane – za evropsku budućnost zemlje.

Naravno, perspektiva članstva do 2025. je samo okvirna. Nije uklesana u kamenu i ne znači da Srbija može prosto da čeka da vreme do tada prođe! To nije blanko ček i Srbija mora do tada da usvoji i sprovede mnoge reforme. U stvari, 2025. je izuzetno ambiciozan datum, ali Srbiji daje jasnu perspektivu, sa najboljim mogućim scenarijem.

Strategija ima potencijal da stvori potpuno novu dinamiku, da bude dugme za resetovanje koje će cilj Srbije pretvoriti u realnost. To znači preduzimanje hitnih mera i održavanje novog reformskog zamaha.

Primetili ste da se ova Strategija odnosi na ceo region. Iako je Srbija jasno naznačena kao predvodnik, evropska perspektiva je potvrđena za čitav Zapadni Balkan.

Jer, na kraju krajeva, u interesu Srbije je da živi u stabilnom, mirnom i integrisanom regionu, sa partnerima koji se sigurno kreću evropskom stazom. Verujem i smatram da će Srbija, kao najveća i najvažnija zemlja u regionu, ostalima služiti za primer. Vaš napredak na članstvu može biti snažno ohrabrenje ostatku regiona.

Proces zasnovan na zaslugama

Ali kredibilna perspektiva proširenja zahteva kredibilne napore i reforme. Naša namera da podržimo pristupni proces na Zapadnom Balkanu ne znači da ćemo davati propusnice. Kriterijumi se nisu promenili: svako sledeće pristupanje će u potpunosti zavisiti od objektivnih zasluga i konkretnih rezultata koje zemlja postigne.

Uslovi za Srbiju su jasni: tempo pristupnih pregovora zavisiće od sposobnosti Srbije da sprovede reforme, konkretno u oblasti vladadine prava.

Kao što je predsednik Junker rekao: „Vladavina prava je temelj na kome počiva Unija, naša pravna zajednica. Ona je kao vrednost do te mere fundamentalna, da samo zemlje koje ju se pridržavaju mogu postati članice.”

Biću veoma jasan: reforme u području vladavine prava za EU nisu samo kontrolni zadatak! Tu se ne radi o strategijama, akcionim planovima ili izveštajima – nezavisno od toga koliko su ti dokumenti važni; i svakako se ne radi o pukom usvajanju zakona.

Reforme u oblasti vladavine prava se tiču korenitih, dalekosežnih, transformacionih promena. Jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i efikasnosti pravosuđa; jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala; stvaranje okruženja koje garantuje slobodu izražavanja i medija. Ovo su neki od ključnih izazova koji imaju direktan i opipljiv uticaj na život građana.

Nalazimo se na kritičnom raskršću: dalji napredak se može postići samo ako Srbija da apsolutni prioritet otklanjanju slabosti vladavine prava.

Preciznije, moramo da vidimo da se zakoni usvajaju i institucije jačaju, dok u mnogim oblastima moramo da vidimo kao te institucije rade u praksi i kakvi su njihovi rezultati.   Srbija mora da postupa u skladu sa svojim rečima jer EU mora da bude uverena da se stvari menjaju na terenu.

To me dovodi do naredne teme: regionalne saradnje.

Vaša zemlja i region moraju da prođu težak put tranzicije ka demokratiji i funkcionalnim tržišnim ekonomijama, kao što je bio slučaj i tokom prethodnih proširenja. Ali vaš region je suočen i sa nasleđem prošlosti, uključujući nedavne oružane sukobe i niz nerešenih bilateralnih sporova.

To podrazumeva nove izazove – za EU, ali i za vas, zemlje koje teže EU. Moram biti kristalno jasan kada kažem šta to znači za EU: mi jednostavno nećemo prihvatiti uvoz nerešenih pitanja o statusu.

Dakle, ako Srbija želi da se pridruži EU, mora da reši bilateralne i granične sporove. Svi vi znate šta to pre svega znači, a i Strategija to jasno ističe – Srbija mora da zaključi i nepovratno sprovede pravno obavezujući sporazum sa Prištinom.

To je tema koja dominira regionalnim medijima proteklih dana, što je i razumljivo. Potpuno sam svestan da se nekima ne sviđa što Strategija tako otvoreno to iskazuje. Ali kao budući partneri, hteli smo da budemo jasni po pitanju naših očekivanja. Prijatelji Srbije moraju da joj kažu istinu, to je ono što mi radimo.

Iskreno se nadam da će Strategija otvoriti mogućnost za Srbiju i Kosovo da jednom zasvagda reše ovo pitanje. Vreme za to je sada.

Zato je unutrašnji dijalog, koji je pokrenuo predsednik Vučić, tako važan. Važno je da svi delovi društva kažu svoje mišljenje, kako bi Srbija došla do zajedničkog zaključka i počela da se okreće ka budućnosti.

Perspektiva članstva nije samo u vašem interesu. Ona je u političkom, bezbednosnom i ekonomskom interesu same EU. Ona predstavlja geostrateško ulaganje u stabilnu i ujedinjenu Evropu zasnovanu na zajedničkim vrednostima i ključni je pokretač promena u regionu.

Za zahtevne reforme koje moraju biti sprovedene na Zapadnom Balkanu nije dovoljno samo puno učešće i zalaganje Srbije. Za njih je neophodna i naša podrška. Zato je EU spremna da uloži znatna sredstva u godinama pred nama – veća od onih koja već ulaže.

To podrazumeva šest vodećih inicijativa i značajno pojačanje podrške regionu kao i staranje o tome da je Unija dobro pripremljena i spremna da primi nove članice.

Veća podrška EU tokom pristupnog procesa, kao i vaše učešće u određenim politikama i programima Unije, omogući će vam da osetite prednosti veće stabilnosti i prosperiteta, što će zauzvrat olakšati vaš put ka EU.

Značajno će biti povećana i pretpristupna pomoć. Za Zapadni Balkan je u 2018. već predviđeno preko milijardu evra pretpristupne pomoći. Osim toga, predvideli smo još 500 miliona evra pomoći do 2020. godine iz internih preraspodela budžetskih linija.

Kao što vidite – EU je tu da vas podrži. Sa ovom Strategijom, dajemo vam perspektivu i instrumente koji su vam potrebni.

To da li će ih Srbija iskoristiti zavisi samo od vas. Srbija mora da udvostruči napore kako bi izuzetno ambicioznu perspektivu pretvorila u realnost. Njene težnje ka EU moraju da postanu projekat od najvećeg prioriteta koji će sprovoditi svi delovi vlade i društva.

Za sprovođenje reformi će biti potrebna snažna politička volja i napor čitave zemlje. Ovo se naročito odnosi na vladavinu prava, osnovna prava i normalizaciju odnosa sa Kosovom.

To nipošto neće biti lak put. On će zahtevati dalekosežne i nepopularne reforme. Moraćete da pravite teške izbore i moraćete da ih pravite sada. To će zahtevati rad i zalaganje svih vas – ne samo političkog vođstva – već i opozicije, akademske zajednice, civilnog društva, medija i privrede.

Čvrsto verujem da će proces ponovnog ujedinjenja Evrope, koji je započet 1989, biti potpun samo pristupanjem Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

Sada moramo zajedno da se posvetimo ostvarivanju tog cilja.

Hvala.

Podeli

Comments are closed.