Ukupni obim trgovine između Srbije i EU je u konstantnom porastu u poslednjih pet godina.