Uloga EU u promovisanju slobode medija i izražavanja

0

Sloboda izražavanja i sloboda medija su među glavnim stubovima funkcionalne demokratije. Nezavisni i kvalitetni mediji nisu samo presudni za pružanje činjeničnih i pouzdanih informacija, koje građanima omogućavaju donošenje informisanih odluka i aktivno učešće u demokratskom procesu. Oni su takođe presudni za držanje vlada odgovornim, i sa tom funkcijom predstavljaju ključnog saveznika za postizanje punog obima vladavine prava.

Podrška EU ovom sektoru u Srbiji fokusirana je na nekoliko glavnih oblasti: omogućavanje okruženja za slobodno izražavanje i medije; osnaživanje organizacija novinara i medijskih profesionalaca; održivost medijskih kuća; istraživačko novinarstvo; podsticanje profesionalizma i nezavisnosti medija; podižući otpornost medija na spoljne pritiske.

Trenutno postoji jedanaest tekućih projekata finansiranih od EU, čija je ukupna vrednost veća od 3,2 miliona evra, a jedan novi projekat koji će sprovesti OEBS je u izradi.

 

                                               Projekti koji su u toku

 

„Ojačavanje slobode izražavanje i kvalitetnog novinarstva u digitalnom okruženju u Srbiji”

Projekat sprovodi OEBS

300,000 EUR;  mart 2020 – august 2022

Opšti cilj projekta je jačanje slobode izražavanja i kvalitetnog novinarstva u digitalnom okruženju kao podrška demokratskom razvoju srpskog društva. Ključni prioritet projekta biće pomoć svim relevantnim akterima u očuvanju i jačanju slobode izražavanja i osiguravanju pluralizma profesionalnih i objektivnih glasova u digitalnom dobu, uključujući lokalni nivo i manjine.
Ključni partneri

·         Novinari i medijske organizacije

·         Državne institucije poput državnog tužioca

·        Organi za sprovođenje zakona

·         Regulatorna tela (REM, Savez za štampu)

 Očekivani rezultati

·         Okruženje za ostvarivanje slobode izražavanja dodatno je poboljšano poboljšanjem primene bezbednosnih standarda za novinare i medije.

·        Mediji, uključujući manjinske, novinarske i medijske asocijacije, ovlašćeni su da odgovore na potrebe građana u digitalnom društvu.

Aktivnosti

·        Direktan rad sa vlastima na svim nivoima, kako bi se podržala dosledna primena svih zakona i propisa koji se odnose na slobodu informisanja i medija i bezbednost novinara, kao i na novu medijsku strategiju vlade koja definiše medijsku politiku u periodu 2019-2024.

·        Organizovanje programa za novinare, predstavnike vlasti, civilnog društva i akademske zajednice o nizu pitanja koja su relevantna za slobodu izražavanja i profesionalni i digitalni razvoj medija.

 

„Podrška medijskim reformama u Republici Srbiji – Tehnička pomoć javnim medijskim servisima RTS-u i RTV-u i podrška medijskoj pismenosti”

697,200.00 EUR;  februar 2018 – februar 2020.

Cilj projekta je podrška daljoj reformi medija u Srbiji, sa posebnim fokusom na jačanje uloge medija javnih službi (Radio Televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine), povećanje medijske pismenosti i podržavanje implementacije istraživačkih medija grantova.
 

Ključni partneri

·         Radio Televizija Srbije (RTS)

·         Radio Televizija Vojvodine (RTV)

Očekivani rezultati

·         Podrška RTS-u i RTV-u;

·         Podrška medijskoj pismenosti;

·         Podrška monitoringu grantova.

 

Aktivnosti

·         Obuke unutar organizacija sa ekspertima;

·         Radne posete Danskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu;

·         Uspostavljanje radne grupe za medijsku pismenost;

·         Pripremanje priručnika za medijsku pismenost.

 

 

„Jačanje kapaciteta Saveta za štampu“

299,923.41 EUR;  jul 2019 – jul 2022.

Ciljevi akcije su podrška Savetu za štampu da aktivno promoviše profesionalne i etičke standarde u izveštavanju štampanih i internet medija u skladu sa Etičkim kodeksom novinara i da podigne svest o važnosti medijske samoregulacije među medijskim profesionalcima i u javnosti.
Očekivani rezultati

·         Jačanje kapaciteta Saveta za štampu kako bi procesuirali žalbe na transparentan i profesionalan način,

·         Pružanje instrukcija i pomoći u žalbama kada je potrebno,

·         Medijacija između građana i redakcija kako bi se razrešile žalbe,

·         Efikasno razrešenje žalbi kao i promocija novinarskog etičkog koda

Ključni partner

·         Savet za štampu

 Aktivnosti

·         Vođenje i obuka na procesuiranju žalbi;

·         Obuke i praksa;

·         Podizanje svesti o medijskim aktivnostima sa temom etike u novinarstvu

 

„Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)”

U okviru zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije„ Horizontalni instrument za zapadni Balkan i Tursku II                                                                                       

585.000 EUR; maj 2019 – maj 2022. 

Ciljevi akcije su: promocija slobode izražavanja i slobode medija i unapređenje primene evropskih standarda u ovom domenu; osiguranje zaštite novinara i doprinos stvaranju sigurnijeg i pluralističkog medijskog okruženja; ojačavanje veština i znanja aktera koji su odgovorni da primene takve standarde kao deo svog svakodnevnog rada, a to su: sudije, tužioci, advokati, policajci, zaposleni u Regulatornom organu za elektronske medije, studenti i drugi medijski akteri.
Očekivani rezultati

·        Pravni profesionalci – sudije, tužioci, advokati i policajci poboljšavaju primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava o slobodi izražavanja;

·       Dodatno su ojačani profesionalni kapaciteti regulatornog tela za elektronske medije;

·       Fakultet političkih nauka i drugi relevantni partneri doprinose povoljnom okruženju za slobodu izražavanja i slobodu medija.

·         Ojačanom slobodom izražavanja i slobodom medija i garantovanim pravom da traže, šire i primaju informacije građani Srbije će moći da stvarno učestvuju u demokratskim procesima.

Ključni partneri

·        Institucije za obuku pravnih profesionalaca (Pravosudna akademija i Advokatska komora Srbije);

·         Ministarstvo unutrašnjih poslova;

·         Regulatorno telo za elektronske medije;

·         Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu;

·         Sudije, tužioci, policajci, advokati;

–         Studenti;

 

Aktivnosti

· Akcija se temelji na prethodnom zajedničkom regionalnom programu EU/SE za jačanje sudske ekspertize o slobodi izražavanja i medijima u jugoistočnoj Evropi (JUFREX);

· Aktivnosti na izgradnji kapaciteta za različite profesionalne kategorije kako bi usvojili dinamičnu metodologiju učenja odraslih i model „peer-to-peer“;

· Akcija koristi inkluzivan pristup kako bi se stvorio dijalog između različitih aktera i relevantnih aktera; · Jaka povezanost između JUFREX Regionalne akcije i JUFREX akcije u Srbiji osigurava bolju saradnju, razmenu dobrih praksi i naučenih lekcija.

 

IPA Civil Society Facility and Media Programme (CSF)
U okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) „Fond za civilno društvo i medijski program“ u Srbiji, u decembru 2017. godine potpisano je devet dugoročnih grantova za medije i oni još uvek traju. Posebna pažnja posvećena je oblastima istraživačke i kreativne medijske proizvodnje, kao i vladavini zakona, uključujući antikorupciju, zaštitu životne sredine, kulturnu raznolikost, medijsku i digitalnu pismenost i proces pridruživanja EU u Srbiji.
1.     “State and solidarity: Looking toward European Law- series of articles on social solidarity”, Novinsko preduzeće Vreme, 250,699.05 EUR, decembar 2017 – decembar 2020. Cilj projekta nedeljnika Vreme je da se fokusira na temu jednakosti, bezbednosti i slobode govora kao temelja društvene solidarnosti.

2.     “MISSING BABIES – Documentary Drama”, Monte Royal Pictures International 288,451.44 EUR, decembar 2017- maj 2020. Aktivnost predstavlja sveobuhvatno i dugotrajno istraživanje nakon kojeg će uslediti produkcija visokokvalitetne dokumentarne drame, koja će biti usmerena na pitanje nestalih beba u Srbiji.

3.     “32 for 23 – Awareness on Rule of Law state of play and related EU Accession issues – production of TV serial”, Insajder Produkcija, 288,000.00 EUR, decembar 2017 – februar 2020. Glavni ishod projekta je produkcija serije TV Debata (32 epizode ​​u trajanju od 60 minuta) zasnovana na istraživačkom novinarstvu koja bi se emitovala na TV N1 i bila podržana TV paketima za njihovu veb stranicu.

4.     “Rule of Law ‘Danas’- production of specialised supplement on Chapter 23”, Dangraf, 291,943.50 EUR, decembar 2017 – decembar 2021. Dnevni list „Danas“ proizvodi i objavljuje specijalizovani dodatak pod nazivom „Vladavina zakona Danas“ (dve pune stranice nedeljno tokom četiri godine) koji se ažurira i prenosi na njihovoj veb stranici i putem društvenih medija.

5.     “CATCH 23 – multimedia and multiplatform hard talk, news and investigative feature production on chapter 23”, Fonet, 298,625 EUR, decembar 2017 – decembar 2020. Glavni rezultat projekta bio bi 120 integralnih video emisija „Kvaka 23“ (30 nedeljno proizvedeno) koja se sastoji od uvodnog priloga u formi istraživačkog novinarstva i 24 „hard talk“ / intervjua sa različitim sagovornicima (predstavnicima velikog broja zainteresovanih strana) o određenim temama iz adresiranih oblasti.

6.     “Reveal and Heal – Investigative Journalism as a Cure for Corruption in Judiciary”, KRIK, 157,401 EUR, December 2017 to December 2020. Cilj je da doprinese borbi protiv korupcije u pravosuđu i da podrži novinare da se uključe u istraživačko izveštavanje putem složenih i širokih istraživanja i analize sudija sa Apelacionog suda.

7.     “NO SECRET, television production on civilian control of the security system in Serbia”, JSP Production and Brendon, 233,989.74 EUR, decembar 2017 – jun 2020. TV produkcija zasnovana na celokupnoj analizi (i zakonodavstva i prakse) u sektoru civilne kontrole bezbednosnog sistema.

8.     “Uncertain past – Timeline 1991- 2015, production of media archive”, EBART Consulting – Media Documentation, 293,856.03 EUR, decembar 2017 –  Jun 2021. Glavni cilj projekta je da doprinese povećanju kvaliteta medijske profesionalnosti i digitalne pismenosti, kao i kulturnoj raznolikosti „kroz veće razumevanje i novu interpretaciju događaja koji su se dogodili u Srbiji i regionu u periodu 1991-2015.“

9.     “Rule of Law and Public Funds Spending in Healthcare Sector in Serbia, series of investigative reports in monthly magazine”, Business Info Group D.O.O., 188,924.19 EUR, decembar 2017 – decembar 2019. Cilj projekta specijalizovanog časopisa Nova ekonomija je jačanje građanske akcije u traženju odgovornosti vlade u oblasti vladavine prava u zdravstvu sa fokusom na 5 glavnih tema (koje će se tretirati iz ekonomske i poslovne perspektive): neefikasnost sistema; kršenje prava na pristup zdravstvenoj zaštiti; korupcija; nedostatak odgovornosti i transparentnosti; spore reforme sektora prema standardima EU.

Podeli

Comments are closed.