Evropska komisija usvojila je niz predloga osmišljenih da poboljšaju iskustvo putnika i putnika jačanjem njihovih prava. Nova pravila će se zasnivati na naučenim lekcijama, uključujući nedavna iskustva krize izazvane kovidom 19 i bankrotom turističke grupe Tomas Kuk 2019. godine, što je imalo veliki uticaj i na putnike i na tržište putovanja.

Posebno će pojasniti pravila o nadoknadi troškova kada se letovi ili multimodalna putovanja rezervišu preko posrednika, kako bi putnici bili bolje zaštićeni od otkazivanja. Predlozi će takođe obezbediti lakša putovanja, posebno ona koja uključuju različite usluge putovanja ili vidove transporta, obezbeđujući da putnici imaju pristup direktnoj podršci i poboljšane informacije u realnom vremenu, na primer o kašnjenjima i otkazivanjima. Posebna pažnja je posvećena potrebama putnika sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću da se pozabavi i olakša prebacivanje između vidova prevoza i poboljša kvalitet pomoći tamo gde je to potrebno.

Danas usvojeni predlozi se fokusiraju na 3 aspekta:

1. Veća prava putnika

Putnici koji putuju avionom, železnicom, brodom ili autobusom već uživaju svetski poznatu zaštitu prava putnika u EU. Oni, na primer, imaju pravo na preusmeravanje, nadoknadu, kompenzaciju i/ili pomoć (u zavisnosti od okolnosti) ako je putovanje prekinuto. Ipak, neke praznine u današnjim pravilima i dalje ostaju, dok nedostaci u primeni i primeni sprečavaju putnike da u potpunosti ostvare ova prava. Predlog za reviziju Pravilnika o pravima putnika bavi se ovim problematičnim oblastima jačanjem mehanizama za sprovođenje i uvođenjem pravila za putnike u vazdušnom saobraćaju koji su rezervisali svoje letove preko posrednika, uključujući i refundaciju.

2. Zaštita putnika u paket aranžmanima

Sa revizijom Direktive o paket aranžmanima iz 2015. godine, zaštita putnika u paket aranžmanima će u budućnosti biti efikasnija, posebno tokom kriznih situacija. Predložene izmene će obezbediti veća i jasnija prava za putnike i razjasniti obaveze i odgovornosti organizatora paket aranžmana.

Neka od novih pravila odnose se na:

Kada je reč o refundaciji, postoji lanac pružalaca usluga, organizatora paketa i putnika. Putnici će i dalje imati pravo na povraćaj novca u roku od 14 dana. Ovo će biti olakšano jer će organizatori paketa, od kojih su većina mala i srednja preduzeća (MSP), imati pravo na povraćaj sredstava od pružalaca usluga u roku od 7 dana.

Činjenica da novac dobijaju u roku od jedne nedelje, omogućava im da povrate novac svojim klijentima u roku od ukupno dve nedelje.

Ako putnici uplate akontacije za paket aranžmane, ne mogu biti veće od 25% cene aranžmana, osim kada se organizatori suočavaju sa troškovima koji opravdavaju veću uplatu, na primer, jer moraju unapred da plate punu cenu karte avio-kompaniji. Organizatori ne mogu tražiti ukupan iznos ranije od 28 dana pre početka paketa.

Jasnije informacije: Turisti će dobiti jasne informacije o tome da li kombinacija turističkih usluga predstavlja paket aranžman, ko je odgovoran u slučaju problema i o njihovim pravima kao putnicima u paket aranžmanima.

3. Bolje multimodalne putničke informativne usluge i stvaranje zajedničkog evropskog prostora podataka o mobilnosti

Multimodalnost, ili kombinacija vidova transporta, može smanjiti ukupne emisije transporta omogućavajući putnicima da izaberu najefikasniji i održiviji način transporta. Revizija Delegirane uredbe o multimodalnom putnom informativnom servisu na nivou EU će olakšati putnicima da putem usluga putnih informacija pronađu informacije u realnom vremenu o različitim vidovima prevoza i pristupe ažuriranjima u realnom vremenu tokom svog putovanja, na primer o kašnjenjima i otkazivanja. Biće dostupne i nove vrste informacija, kao što su da li se bicikli mogu uneti u voz i o pristupačnosti, uključujući putnike sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću.

U skladu sa Evropskom strategijom za podatke i uz podršku Programa Digitalna Evropa, inicijativa o zajedničkom evropskom prostoru podataka o mobilnosti (EMDS) koja je takođe usvojena danas će olakšati pristup, udruživanje i deljenje podataka iz postojećih i budućih izvora podataka o transportu i mobilnosti. To će omogućiti pristup i deljenje podataka u realnom vremenu, omogućavajući putnicima da budu u toku sa transportnom situacijom i uslovima u saobraćaju, omogućavajući im da bolje planiraju svoja putovanja. Takođe će omogućiti javnim i privatnim akterima da razviju inovativne transportne usluge i kreiranje transportne politike zasnovane na podacima.

Dodatne informacije

Oko 13 milijardi putnika koji putuju avionom, vozom, autobusom, autobusom ili trajektom u EU svake godine pokriveno je pravima putnika u EU, uz još mnogo onih koji koriste lokalni prevoz. Očekuje se da će ova cifra dostići 15 milijardi do 2030. godine i skoro 20 milijardi do 2050. godine.

Strategija održive i pametne mobilnosti EU je putokaz Komisije za postizanje zelene i digitalne tranzicije. To dvoje idu ruku pod ruku, jer digitalizacija povećava efikasnost i fleksibilnost, što smanjuje emisije iz transporta. Strategija postavlja kako postići smanjenje emisija iz transporta za 90% do 2050. godine i postavlja ključne prekretnice, kao što je primena automatizovane mobilnosti u velikim razmerama do 2030. godine.

Više informacija