Srbija, kao i dobar deo zemalja u Evropi, ima problem sa velikim zaostatkom sudskih predmeta. Medijacija je jedan od načina da se unapredi pre svega efikasnost pravosuđa, a građani, strane u sporovima, dobijaju mogućnost da sami sporazumno rešavaju problematične situacije.

„Mi danas imamo veći broj predmeta koji je iz sudova upućen na medijaciju. Imamo info službe u većini sudova u Srbiji koje su osposobljene da građanima i privrednim subjektima daju detaljne informacije o mogućnosti medijacije, kao i da ih usmere ka pronalaženju odgovarajućeg medijatora.

Imamo veliki broj advokata koji su potpuno osposobljeni da zastupaju građane i privredne subjekte u postupcima medijacije. Sve to su rezultati projekta i oni ne bi bili mogući bez podrške Evropske unije“, kaže Blažo Nedić, advokat i medijator, koji je na projektu „EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ bio rukovodilac Komponentne 2 koja je imala zadatak da pomogne razvoju medijacije i alternativnog rešavanja sporova u sudovima u Srbiji.

Kroz ovaj projekat primenjeni su najviši evropski, ali i svetski standardi medijacije i sve je to doprinelo da se podigne svest o medijaciji kao mirnom, vansudski načinu rešavanja sporova.